Аналіз фінансового стану та ймовірності банкруства підприємства ЗАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе"

курсовая работа

1.2 Причини та фактори виникнення фінансової кризи підприємства

Загрозу неплатоспроможності та банкрутства підприємства на практиці повязують із фінансовою кризою, під якою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини. Розрізняють три фази фінансової кризи:

- фаза, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління);

- фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує негайного проведення фінансової санації;

- кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням підприємства і призводить до його ліквідації.

Фактори, які можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві доцільно поділити на зовнішні та внутрішні (Рис.1.4) [16, c. 163].

Рис. 1.4. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що зумовлюють фінансову кризу на підприємстві

До зовнішніх чинників, які призводять до банкрутства підприємства відносять:

- економічні причини -- спад виробництва, збільшення кількості збиткових підприємств, зростання дебіторської і кредиторської заборгованості, неплатоспроможність підприємств-партнерів тощо;

- політичні причини -- політична нестабільність держави, недосконалість законодавства, високий рівень податків тощо;

- демографічні причини -- структура населення, рівень добробуту та інші фактори, що визначають розмір і структуру споживання, платоспроможний попит населення тощо;

- інші причини -- загальний рівень культури (виробництва, поживання), посилення міжнародної конкуренції, банкрутство боржників підприємства, загальний розвиток науки і техніки, рівень технологій тощо.

Внутрішніми причинами виникнення банкрутства підприємства можуть бути:

- дефіцит власних оборотних активів, недосконалість механізму ціноутворення;

- бездіяльність юридичних служб підприємства;

- відсутність контролю за договірними відносинами;

- значна питома вага непродуктивних втрат;

- зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;

- неефективне використання ресурсів, збільшення витрат;

- перевищення темпів росту витрат над темпами росту виручки від реалізації;

- збиткова діяльність підприємства;

- відсутність на підприємстві заздалегідь визначеної стратегії;

- недосконалість організаційної структури;

- втрата ринків збуту продукції з причин незадовільної якості рівня маркетингу;

- недосконала технологія виробництва;

- втрата культури виробництва і культури підприємства, яка включає професійно-кваліфікаційний склад персоналу, технічний рівень виробництва, соціально-психологічну атмосферу управлінського персоналу і всього колективу, його зацікавленість в ефективній роботі.

Під дією названих причин та факторів, які взаємоповязані, може відбутися розлад організаційного, економічного і виробничого механізмів функціонування підприємства, зявляються симптоми банкрутства (Рис.1.5.) [13, c. 420].

Рис. 1.5. Розвиток симптомів банкрутства

Аналізуючи праці Іванова Г.П. [16, c. 166], можна зробити більш детальну класифікацію причин виникнення банкрутства підприємств (Табл. 1.1.). Наведена класифікація враховує не тільки всі напрямки виникнення причин банкрутства в сучасних умовах, а й сприяє їх акумуляції з метою усунення або впливу на них.

Таблиця 1.1.Класифікація причин виникнення банкрутства

Класифікаційна ознака

Причини банкрутства

За формою виникнення причин

- зовнішні

- внутрішні

За природою їх виникнення

- кібернетичні на макро- і макрорівнях

- культурно-етичні

- випадкові

- кримінальні

За особами, які сприяють виникненню причин банкрутства

- боржник

- ділові партнери

- треті особи

За характером виникнення причин, та джерелами заподіяння збитку

- власні дії боржника

- дії третіх осіб

- природні катаклізми та стихійні лиха, виробничі аварії

За часом дії причин

- короткочасні

- тривалої дії

За можливістю впливу підприємства на причини виникнення банкрутства

- причини, що усуваються самим підприємством

- причини, що усуваються важко

- причини, що не усуваються

За можливістю діагностування та прогнозування причин банкрутства

- діагностовані

- прогнозовані

- причини, що не підлягають прогнозуванню

У цілому, всі названі причини кризи досить тісно взаємоповязані та створюють складний комплекс причинно-наслідкових звязків. Досліджуючи діяльність того чи іншого підприємства, той чи інший випадок фінансової кризи, можна виділити певні специфічні причини фінансової неспроможності, але всі вони, як правило, зводяться до вище перелічених.

Типовими наслідками впливу вказаних причин та факторів на фінансово-господарський стан підприємства є: втрата клієнтів та покупців готової продукції; зменшення кількості замовлень та контрактів з продажу продукції, неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей; підвищення собівартості продукції та різке зниження продуктивності праці; збільшення розміру неліквідних оборотних активів та наявність понаднормових запасів; виникнення внутрішньовиробничих конфліктів та підвищення плинності кадрів; підвищення тиску на ціни; суттєве зменшення обсягів реалізації та, як наслідок, недоодержання виручки від реалізації продукції.

Таблиця 1.2.Фактори, що зумовлюють різні види криз

Стратегічна криза

Криза прибутковості

Криза ліквідності

- неправильний вибір місця розташування підприємства

- неефективна політика збуту та асортиментна політика

- недосконале планування та прогнозування

- помилкова політика диверсифікації

- неефективний апарат управління

- дефіцити в організаційній структурі

- відсутність стратегічної програми

- зайва матеріально-технічна база

- відсутність або недієздатність системи контролінгу;

- форс-мажорні обставини

- несприятливе співвідношення цін та собівартості

-невиправдане завищення цін

- ризиковані великі проекти

- зростання собівартості за стабільних цін

- зменшення обороту від реалізації товарів

- збитковість окремих структурних підрозділів

- придбання збиткових підприємств

- значні запаси товарів на складі

- високі витрати на персонал

- високі процентні ставки

- неефективна маркетингова політика

- форс-мажорні обставини

- невраховані вимоги золотого правила фінансування

- незадовільна структура капіталу

- відсутність або незначний рівень резервного капіталу

- незадовільна робота з дебіторами

- надання незабезпечених товарних кредитів

- великий обсяг капіталовкладень із тривалим строком окупності

- великі обсяги низьколіквідних оборотних активів

- зниження кредито-спроможності підприємства

- високий рівень кредиторської заборгованості - форс-мажорні обставини

Другим параметром фінансової кризи є її вид. Розрізняють три види кризи:

- стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху);

- криза прибутковості (систематична збитковість діяльності зменшує власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу);

- криза ліквідності (підприємство є неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності).

Основні фактори, які зумовлюють кожний із наведених видів кризи, подані в таблиці 1.2.

Між окремими видами кризи існують тісні причинно-наслідкові звязки: стратегічна криза спричиняє кризу прибутковості, яка, у свою чергу, призводить до втрати підприємством ліквідності.

Ідентифікація фази фінансової кризи є необхідною передумовою правильної та своєчасної реакції на неї. Проте керівники більшості вітчизняних підприємств не змогли своєчасно адаптуватися до нових умов господарювання, за браком належної кваліфікації або навіть зумисне довели свої підприємства до межі банкрутства [13, c. 340].

Отже, банкрутство підприємств -- це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів.

Делись добром ;)