Вдосконалення основного виробництва на перспективу

курсовая работа

2.1 Загальна характеристика підприємства

ВАТ "Сумський мясокомбінат" було засновано у 1911 р. як мiську бiйню. У перiод з 1968 по 2000 роки проводилася реконструкція комбінату. У кiнцi 1980-х рокiв максимальний випуск продукцiї сягав 9 тис. тонн мяса, 2250 тонн ковбасних виробiв, 120 тонн сухих кормiв на рiк. За 90-тi роки випуск продукцiї становив вiд 5-10% та знизився до 0,5-1% планової потужностi пiдприємства, тобто пiдприємство майже не працювало протягом цього перiоду.. Починаючи з 2002 р. та по теперiшнiй час проводиться ремонт примiщень комбiнату, реконструкцiя цехiв, модернiзацiя обладнання та придбання нового обладнання, у результатi чого випуск продукцiї у 2002-2005 р. сягав до 3311 тонн ковбасних виробiв з асортиментом до 100 найменувань, 2490 тонн мяса та 274 тонни субпродуктiв.

ВАТ "Сумський мясокомбінат" веде оперативний та бухгалтерський облiк та надає звiтнiсть до дрежавних органiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Облiкова полiтика затверджена наказом по ВАТ "Сумський мясокомбінат" №1 вiд 02.01.2005 р. (дiю наказу подовжено на 2006 рiк). Протягом звiтного перiоду змiн в облiковiй полiтицi не вiдбувалося.

Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - "податковий". Амортизацiя на програмне забезпечення нараховується прямолiнiйним методом згiдно з облiковою полiтикою товариства, якою термiн корисного використання нематерiальних активiв визнано протягом 10 рокiв. Право на товарний знак не амортизується. Метод вiдображення операцiй вибуття запасiв - метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.

Основний вид продукцiї, яку виробляє ВАТ - мясоковбаснi вироби. Зараз пiдприємство випускає щодня 25 тонн ковбасних виробiв. Основним ринком збуту виробляємої продукцiї є мiсто Суми та Сумська область, споживачi продукцiї - населення цих регiонiв. Основнi конкуренти ВАТ - аналогiчнi пiдприємства та цехи м Харкова та Харкiвської областi.

Основною проблемою для емiтента є труднощi iз заготiвлею сировини для виробництва мясоковбасних виробiв.

Всi служби пiдприємства укомплектованi кадрами, що мають профiльну освiту, що забезпечує високу якiсть робiт та вiдповiдальнiсть кожного працiвника. Для пiдвищення професiонального рiвня працiвники пiдприємства проходять навчання у навчальних закладах м.Харкова.

Ведуться та будуть вестись роботи з ремонту примiщень та обладнання, а також модернiзацiї iснуючого обладнання. Ведеться будiвництво нового корпусу площею 800 кв.м., який буде сумiщено безпосередньо з ковбасним виробництвом та який планується оснастити найновiшим обладнанням.

Основними планами ВАТ "Сумський мясокомбінат" є подальше розширення, модернiзацiя та нарощування потужностi виробництва продукцiї мясопереробної промисловостi (до 40-50 тонн на добу), технiчне переоснащення допомiжних служб, укрiплення транспортної дiльницi; вiдновлення цеху технiчних фабрикатiв.

Також у плани ВАТ входить розширення кола замовникiв та постачальникiв та полiпшення фiнансово-економiчних показникiв дiяльностi.

Товариством застосовується принцип нарахування та вiдповiдностi пiд час визнання прибуткiв та витрат. Прибутки та витрати визнаються, коли вони вiдбуваються (а не тодi, коли отримуються або сплачують грошовi кошти), та вiдображаються у бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати на основi прямого звязку мiж ними та отриманими прибутками. Для облiку витрат використовуються рахунки класу 9 плану рахункiв. Використовується попередельний метод облiку витрат на виробництво i калькулювання фактичної собiвартостi послуг. Рахунки класiв 7 та 9 закриваються на фiнансовi результати щомiсяця. За принципом припущення у "Звiтi про фiнансовi результати" до складу прибуткiв включено: - прибутки, що пiдлягали отриманню та отриманi у звiтному перiодi; - прибутки, що пiдлягали отриманню, але не отриманi у звiтному перiодi. До складу витрат включенi: - витрати, що пiдлягали сплатi у звiтному перiодi та сплаченi, а також пiдлягали сплатi i не сплаченi у звiтному перiодi. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй розрахована вiдповiдно до П(С)БО 2.

Делись добром ;)