Відкрите акціонерне товариство

курсовая работа

2.1.Склад, структура і показники руху

У процесі виробництва на підприємстві беруть участь три фактори:

- робоча сила;

- засоби праці;

- предмети праці;

Засоби праці і предмети праці утворюють засоби виробництва.

Засоби праці являють собою частину засобів виробництва, які беруть участь у створенні продукту протягом кількох виробничих циклів. При цьому за один виробничий цикл вони втрачають лише частину своєї вартості, зберігаючи свою споживчу вартість та натуральну форму.

Предмети праці, на відміну від засобів праці, витрачаються повністю за один цикл. При цьому вони переносять усю свою вартість на створений продукт і змінюють свою натуральну форму.

Засоби праці і предмети праці є виробничим змістом виробничих фондів. Засоби праці знаходять своє вираження в основних фондах підприємства, а предмети праці - в оборотних фондах. Але засоби праці і предмети праці стають виробничими фондами лише тоді, коли вони беруть участь у створенні вартості продукції. Отже, засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці, а виробничі фонди - з основних та оборотних фондів.

Основні фонди являють собою частину виробничих фондів у вигляді сукупних засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами, у міру спрацювання.

Структура виробничих фондів підприємства.

Рис. 1. Структура основних фондів підприємства.

Отже, основні фонди підприємства поділяються на дві групи:

- основні виробничі фонди;

- основні фонди невиробничого призначення.

До основних фондів невиробничого призначення належать фонди, які не беруть участь в процесі виробництва, але забезпечують нормальні умови його здійснення, задовольняючи побутові та культурні потреби працівників. До них відносять:

- житлові будинки

- культурно-побутові обєкти

- комунальні споруди

- будинки медичного призначення

- багаторічні насадження

Усі ці приміщення, будинки тощо є основними фондами невиробничого призначення лише тоді, коли вони перебувають на балансі підприємства і саме підприємство забезпечує їх утримування, експлуатацію і проведення.

До основних виробничих фондів належать такі фонди, які беруть участь у процесі виробництва. Вони становлять приблизно 95-98% загальної вартості основних фондів підприємства.

Основні виробничі фонди (засоби) в залежності від їх функцій в процесі виробництва, а також однотипності технічних характеристик в статистичному і бухгалтерському обліку діляться на наступні групи:

Земельні ділянки.

Капітальні витрати на покращення земель.

Будинки, споруди та передавальні пристрої.

Машини та обладнання.

Транспортні засоби.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

Робоча і продуктивна худоба.

Багаторічні насадження.

Інші основні засоби

Будівлі, у яких розміщені цехи, майстерні, склади, адміністративні корпуси та ін.

Споруди, до яких належать мости, естакади, шляхи, шляхові споруди і споруди для зберігання сировини, заправне устаткування, водонапірні башти та ін.

Передавальні пристрої (електромережі, лінії електропередач, сигналізація, система звязку, водопроводи, газопроводи виробничого призначення тощо).

Силові машини та устаткування (підйомні крани, транспортери, механізми, вимірне та регульоване устаткування та ін.).

Транспортні засоби, до яких належать рухомий склад, тягачі, контейнери, платформи, вагони тощо.

Інструменти, термін використання яких більше від одного року, а вартість регулюється законодавчо кількістю неоподаткованих мінімумів.

Виробничий інвентар (пристосування. Підставки, шафи для зберігання продукції та ін.).

Господарський інвентар (меблі, офісне устаткування, факси, телефони, компютери для проведення звітності та обліку).

Співвідношення перерахованих девяти груп основних виробничих фондів в їх загальній вартості називають технологічною структурою або видовою структурою. Структура різна для підприємств різних галузей промисловості, рівня технологічної озброєності виробництва, географічного положення.

За роллю у виробничому процесі основні виробничі фонди ділять також на: активну і пасивну частину. Активна частина приймає безпосередню участь у виробничому процесі і визначає рівень технічної озброєності праці. Пасивна частина створює умови для виробничого процесу, непрямо бере участь у виробничому процесі.

Розподіл основних виробничих фондів на активну і пасивну частини неоднозначне і залежить, перш за все, від галузевої приналежності підприємства. Основні фонди, окрім приведеної класифікації можуть також поділятися на такі групи (ознакам):

За приналежністю: власні і орендовані.

По тривалості строку використання.

По використанню в процесі виробництва (діючі, які находяться в запасі, а також ті, що знаходяться на консервації).

Таблиця 1.

Групи основних фондів

Наявн. на поч. року

Зміна ОФ

Наявн. на кін. року

Питома вага , %

Поч. року

Кін. року

Земельні ділянки

18000

2700

20700

4,24

4,88

Капітальні витрати на поліпшення землі

0

0

0

0,0

0,0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120310

-6260

114050

28,36

26,91

Машини й устаткування

189000

4100

193100

44,55

45,56

Транспортні засоби

80000

-1800

78200

18,86

18,45

Інструмент виробничий, господарський інвентар

2240

2070

4310

0,53

1,02

Робоча і продуктивна худоба

3000

-450

2550

0,71

0,60

Багаторічні насадження

6000

900

6900

1,41

1,63

Інші основні фонди

5700

-1700

4000

1,34

0,94

 

424250

 

423810

100

100

Рух основних фондів характеризують наступні показники:

Коефіцієнт надходження:

Коефіцієнт оновлення: його ми розрахувати не можемо, тому що не достатньо вихідних даних.

Коефіцієнт вибуття:

Коефіцієнт ліквідації: його ми розрахувати не можемо, тому що не достатньо вихідних даних.

Стан основних фондів характеризують наступні показники:

1. Коефіцієнт придатності визначається відношенням залишкової вартості до початкової:

2. Коефіцієнт зносу:

На даному підприємстві вибуття перевищує надходження основних засобів, що здійснює негативний вплив на діяльність підприємства.

Визначення середньорічної вартості основних фондів.

Наявність основних фондів в цілому і за окремими групами визначаються на дату (моментні показники наявності) і як середні за визначений період часу (інтервальні показники наявності).

Моментні показники знаходяться в облікових регістрах підприємства і бухгалтерській звітності, а також у статистичній звітності.

Інтервальні показники наводяться в статистичній звітності підприємства, а також у пояснюючих записках до звітності підприємства.

Інтервальні показники чи середні за період часу показники розраховуються різноманітними статистичними методами. Так середньорічна вартість основних фондів може бути розрахована декількома методами.

За балансовою формулою:

де Фпр - вартість ОВФ на початок року по первинній вартості, Фнад - вартість ОВФ, що надійшли на протязі року, Мнад - число місяців перебування нових фондів на балансі підприємства, в експлуатації, не рахуючи місяця надходження, Фвиб - вартість ОВФ, що вибули на протязі року, Мвиб - число місяців на протязі яких ОФ не знаходилися на балансі підприємства.

За формулою середньої хронологічної:

Ця формула використовується, коли є дані про наявність основних засобів на початок кожного місяця, у випадку відсутності таких даних використовують баланси підприємств (4 баланси за рік). При цьому застосовують наступну похідну формулу:

Формула середньої арифметичної, але вона не дозволяє отримати досить точні результати:

4. Формула середньої арифметичної зваженої:

Фі - вартість основних фондів, які перебувають на балансі підприємства і є незмінними на протязі періоду часу Мкі - час перебування ОФ в незмінній вартості.

Проведу розрахунок середньорічної вартості основних засобів за допомогою балансової формули, використавши вихідні дані додатку 3:

Таблиця 2.

Найменування показників

Основні фонди, у тому числі

передавальні пристрої

машини й устаткування

транспортнізасоби

інструмент виробничий, господарський інвентар

інші основні фонди

земля

капітальні витрати на поліпшення землі

робоча і продуктивна худоба

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

наявність основних фондів на початок року, грн.

35000

189000

80000

2240

5700

18000

-

3000

424250

надходження основних фондів протягом року (+); вибуття (-); грн.

-2200

4100

-1800

2070

-1700

2700

-

-450

місяць надходження, вибуття

08

05

09

02

11

04

-

06

Делись добром ;)