Джерела формування фінансових ресурсів підприємства (за матеріалами агрофірми "Відродження" Покровського району Дніпропетровської області)

курсовая работа

1.3 Особливості господарського товариства у формі “Товариство з обмеженою відповідальністю”

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами [2].

Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

У випадках, передбачених установчими документами, учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобовязаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

Товариство з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у статті 4 Закону [2], повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам (65 000 грн. станом на 01.01.2009 [2]), виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобовязаний внести до статутного фонду не менше 30 відсотків вказаного в установчих документах вкладу. Внесення до статутного фонду грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.

Учасник зобовязаний повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації товариства. У разі невиконання цього зобовязання у визначений строк учасник, якщо інше не передбачено установчими документами, сплачує за час прострочки 10 відсотків річних з недовнесеної суми.

Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.

Установчий договір засновників формується згідно цілей діяльності товариства та наявних обмежень по сумі необхідного статутного фонду та кількості учасників товариства згідно табл. 1.2 [ 2 ].

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство - установчого договору.

Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Засновники товариства з обмеженою відповідальністю укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню товариства,провести установчі збори і державну реєстрацію товариства.

"right">Таблиця 1.2

Параметри вибору виду діяльності як функції суми

необхідного статутного фонду у 2007 році та організаційної форми

Вид діяльності товариста

Допустима організаційна форма

Мінімальний статутний капітал

Кількість учасників товариства

1. Виробничо-комерційна діяльність

ЗАТ, ВАТ, ТОВ, ТОВДВ,ТОВПВ, КТОВ

- 500 000 грн. (ЗАТ,ВАТ);

- 40 000 грн.

(ТОВ, ТОВДВ, ТОВПВ, КТОВ)

Не менше 3-х (для правомочності рішень зборів)

2. Неприбуткові фінансові організації

(кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд)

ЗАТ(недержавний пенс.фонд),

ВАТ(кредитна спілка)

Немає спецвимог по формуванню статутного фонду

Не менше 3-х (для правомочності рішень зборів)

3. Фінансові організації - ломбарди, інвестиційні фонди, лізингові компанії

ЗАТ, ТОВ

- 500 000 грн. (ЗАТ,ВАТ);

- 40 000 грн.

(ТОВ, ТОВДВ, ТОВПВ, КТОВ)

Не менше 3-х (для правомочності рішень зборів)

4. Небанківські фінансові організації з окремими банківськими ліцензіями

ЗАТ, ВАТ, ТОВ, ТОВДВ,ТОВПВ, КТОВ

-не менше 1 млн.євро ( 6, 4 млн.грн)

Не менше 3-х (для правомочності рішень зборів)

5. Страхові організації

ЗАТ, ВАТ, ТОВДВ,ТОВПВ, КТОВ

-не менше 1 млн.євро ( 6, 4 млн.грн)

-не менше 1,5 млн.євро ( 9, 6 млн.грн)-страхування фізосіб

Не менше 3-х (для правомочності рішень зборів)

6. Комерційні банки

ЗАТ,ВАТ,ТОВ

-не менше 3 млн.євро ( 19,2 млн.грн) - по області

-не менше 5 млн.євро ( 32,0 млн.грн)-по всій Україні

Не менше 3-х (для правомочності рішень зборів)

В табл.1.3 наведені основні етапи розподілу дивідендів засновниками товариства на щорічних зборах.

"right">Таблиця 1.3

Алгоритм дій засновників на щорічних зборах товариства при

розподілі дивідендів [2]

Етап дій при щоріч-них зборах

ЗАТ

ВАТ

ТОВ, ТОВДП, ТОВПВ

1. Розподіл позитивного чистого прибутку

1. В першу чергу розподіляється частина прибутку на привілейовані акції за затвердженим процентом від номіналу акції

1. Попередньо розподіляється частина прибутку пропорційно долі учасників за риночним процентом від номіналу долі учасника

2. При кумулятивності привілейованих акцій додатково на них розподіляється невиплачені дивіденди попередніх років за затвердженим процентом від номіналу акції

3. Попередньо 50 % залишку чистого прибуткупісля виплати дивідендів по привілейованим акціям направляються в фонди розвитку та фонди стимулювання персоналу товариства

2. Попередньо розрахована сума направляється в фонди розвитку та фонди стимулювання персоналу товариства

4. Інші 50 % залишку чистого прибутку після виплати дивідендів по привілейованим акціям

розподіляються між власниками простих акцій (сума поділена на кількість акцій). Розраховується фактичний процент дивідендів по простим акціям.

3. Залишок чистого прибутку :

- може направлятися для підвищення статутного фонду;

- може розподілятися між учасниками додатково пропорційно їх долі.

2. Розподіл чистого прибутку, якого недостатньо для виплати дивідендів по привілейованим акціям

1. Приймається рішення про направлення мінімально необхідної частини чистого прибутку в фонди підприємства

1. Приймається рішення про направлення мінімально необхідної частини чистого прибутку в фонди підприємства

2. Залишок чистого прибутку розподіляється між простими акціями

2. Залишок чистого прибутку розподіляється між учасниками згідно їх долей участі

3. Приймається рішення про кумулятивну виплату дивідендів по привілейованим акціям у наступних періодах.

Таким чином, основою організації фірми є мінімальний законодавчо встановлений рівень початкового статутного капіталу для можливих видів діяльності:

- 0 грн. - для неприбуткових фінансових організацій - кредитних

спілок та недержавних пенсійних фондів;

- 40 000 грн.(2007 рік) - для виробничо-комерційних фірм у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю;

- 500 000 гр. (2007 рік) - для виробничо-комерційних фірм у вигляді акціонерних товариств та деяких фінансових установ у вигляді акціонерних товариств (ломбарди, інвестиційні фонди, лізингові компанії, факторингові компанії);

- 1 млн.євро(6,4 млн.грн) - для товариств - небанківських виробничо-фінансових установ з частковими банківськими ліцензіями;

- 1 - 1,5 млн.євро (9, 6 млн.грн) - для страхових організацій;

- 3 - 5 млн.євро (32 млн.грн.) - для комерційних банків;

Робота команди засновників фірми у формі ТОВ має основні етапи :

- підготовча робота по установчому договору, в якому обгрунтовуються напрямки роботи фірми та необхідна сума початкового капіталу;

- обгрунтовується структура початкового капіталу (основні та нематеріальні засоби, оборотний капітал) та шляхи формування початкового капіталу;

- заключення установчого договору та відкриття накопичувального рахунку для зосередження коштів статутного фонду (емісія акцій чи внесення дольових внесків);

- організація та проведення установчих зборів товариства, прийняття статуту, вибори керівних органів засновників, ревізійної комісії засновників, виконавчої дирекції товариства;

Робота команди засновників на розвиток створеної фірми продовжується

на щорічних загальних зборах товариства :

- підвищення (зниження) статутного фонду та приймання(виход) учасників товариства з перерозподілом долей участі в статутному фонді;

- розподіл чистого прибутку, формування дивідендої політики, привабливої для нових інвесторів та учасників товариства.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В

ПІДПРИЄМСТВІ АГРОФІРМА „ВІДРОДЖЕННЯ” (ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства Агрофірма „Відродження”

Товариство з обмеженою відповідальністю “Відродження” зареєстроване Покровською районною державною адміністрацією:

- 28.01.2000 р. про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 04052353Ю0010074 (первинна реєстрація);

-09.06.2008 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 12111200000000067 ( Дата зміни свідоцтва);

Код субєкта господарювання за ЄДРПОУ: 30699186.

Місце знаходження субєкта господарювання: 53600, вул. 40 років Жовтня, 17, смт.Покровське, Покровський район, Дніпропетровська обл.

Товариство взято на податковій облік Покровською МДПІ 16.02.2000 р за № 218/28, довідка про взяття на облік № 218/28 від 16.02.2000 року, субєкт госпо-дарювання є платником наступних податків та зборів:

податку на додану вартість,

збір за користування радіочастотним ресурсом ,

податку з доходів найманих працівників,

орендна плата з юридичних осіб,

фіксований сільськогосподарський податок,

зборів за забруднення навколишнього природного середовища,

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з 2007 року.

орендної плати за землі державної і комунальної власності.

Статутний фонд (28.01.2000 р.) відповідно до п.5.1 ст.5 статуту товариства склав 7400,00 грн.

Дані про засновників (учасників, акціонерів) субєкта господарювання відповідно до установчих документів наведені в табл.2.1

"right">Таблиця 2.1

Дані про засновників агрофірми ТОВ „Відродження” станом

на 01.07.2008 року

№ з/п

Код за ЄДРПОУ/

Ідентифі-каційний номер

Найменування/

П.І.Б.

Сума внеску,

грн.

Форма внеску

Частина у статутному фонді, %

1

30696049

ТОВ “Агро”

Адреса: 49030 м.Дніпропетровськ вул.Шевченко 36-А

7030,00

95

2

2767300094

Павелко Андрій Васильович

Адреса: 49008

м.Дніпропетровськ пров.Енергетичний,8 кв.4

370,00

5

ТОВ „Відродження” не являється засновником або акціонером іншого суб-єкта господарювання, станом на 01.07.2008 ТОВ “Відродження” структурних підрозділів не мало.

Відповідно до довідки Дніпропетровського обласного управління статистики Державного комітету статистики України від 29.11.2006 р. № 103 підприємство має право здійснювати наступні види діяльності (табл..2.2):

"right"> Таблиця 2.2

Статутні та ліцензовані види діяльності агрофірми ТОВ „Відродження”

Види діяльності

Чинним законо-давством не перед-бачено отримання ліцензій

Ліцензії на право здійснення господарської діяльності (дата видачі і номер)

Назва органу, що видав ліцензію

(терміни початку і закінчення дії ліцензії)

КВЕД:

01.11.0 вирощування зерно-вих та технічних культур

Х

01.21.0 розведення великої рогатої худоби

Х

01.23.0 розведення свиней

№0178656 серія АБ дата видачі 12.05.05

Міністерство Аграрної політики України

Термін дії :

25.05.05-25.05.2010

51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин

Х

29.52.1 Виробництво мА-шин та устаткуван-ня для добувної промисловості й будівництва

60.23.0 Діяльність нере-гулярного пасажир-ського транспорту

У проаналізованому періоді підприємство ТОВ „Відродження ” займалось вирощуванням сільськогосподарських культур , розведенням свиней, здійснюва-ло реалізацію м”яса живою вагою, вирощених зернових та технічних культур.

"right"> Таблиця 2.3

Структура посівних площ в агрофірми ТОВ „Відродження”за 2006-2007 роки

Показники

2006

2007

Площа,га

Площа, га

Посіяно всього в т.ч.:

9812

8916

Озима пшениця

1307

1579

Ячмінь

3173

3686

Кукурудза на зерно

608

406

Соняшник

2774

2568

Цукровий буряк

475

123

Пар

1475

554

"right">Таблиця 2.4

Виробництво сільськогосподарської продукції в агрофірмі ТОВ „Відродження” за 2006-2007р

Види продукції

Виробництво продукції

Собівартість

Реалізовано продукції,тис.грн.

Середня ціна реалізації продукції/ без врахування ПДВ/ грн. за центнер.

Площа,

Га/гол

центн.

Вироб-лено, тис.грн.

На 1 ц грн.

Кіль-кість, центн.

дохід

2006 рік

Озима пшениця

1307

49629

1592,8

32,1

139655

7238,3

51,8

Ячмінь

3173

83461

3505,3

42,0

58779

2476,9

42,1

Кукурудза (зерно)

608

18475

775,8

42,0

28660

891,6

31,1

Гречка

Соняшник

2774

52963

3177,8

60,0

26177

1435,0

54,8

Цукрові буряки

475

98983

1286,8

13,0

38769

609,6

15,7

Приріст ВРХ

Приріст свиней

6311

9435

4650

492,8

9591

6220,5

648,6

2007 рік

Озима пшениця

1579

43447

1794,0

41,3

54746

3908,8

71,4

Ячмінь

3686

33506

2924,7

87,3

25503

1364,1

53,5

Кукурудза (зерно)

406

7330

455,8

62,2

224

5,6

25,0

Соняшник

2568

40729

2416,2

59,3

90258

11007,4

121,9

Цукрові буряки

123

15043

358,3

23,8

15043

244,9

16,3

Приріст ВРХ

Приріст свиней

5196

7284

4265,2

820,9

6942

4158,6

599,0

У 2006 - 2008 роках ТОВ „Відродження” застосовувало „0” ставку податку на додану вартість , в частині поставки переробним підіприємствам м”яса в живій вазі відповідно до пп.6.2.6 п.6.2. ст.6 Закону України від 03.04.1997р. № 168/97-ВР „Про податок на додану вартість ”/зі змінами та доповненнями/:

"right">Таблиця 2.5

Обсяги продажу мяса в живій вазі ТОВ “Відродженні” у 2006 -2008 роках

№пп

Звітний період

Обсяги продажу мяса в живій вазі переробним підприємствам за нульовою ставкою, грн.

1.

2006 рік

Квітень

457 911,00 (м”ясо живою вагою)

2

Травень

217 200,00 (м”ясо живою вагою)

3

Червень

724 184,00(м”ясо живою вагою)

4

Липень

390 116,00(м”ясо живою вагою)

5

Серпень

410 880,00(м”ясо живою вагою)

6

Вересень

436 396,00( м”ясо живою вагою)

7

Жовтень

443 826,00 (м”ясо живою вагою)

8

Листопад

270 298,00(м”ясо живою вагою)

9

Грудень

464 272,00(м”ясо живою вагою)

10

2007 рік

Січень

276 582,00(м”ясо живою вагою)

11

Лютий

264 590,00(м”ясо живою вагою)

12

Березень

150 785,00(м”ясо живою вагою)

13

Квітень

212 123,00(м”ясо живою вагою)

14

Травень

342 235,00(м”ясо живою вагою)

15

Червень

246 716,00(м”ясо живою вагою)

16

Липень

574 145,00(м”ясо живою вагою)

17

Серпень

158 654,00(м”ясо живою вагою)

18

Вересень

315 663,00(м”ясо живою вагою)

19

Жовтень

366 848,00(м”ясо живою вагою)

20

Листопад

185 745,00(м”ясо живою вагою)

21

Грудень

213 435,00(м”ясо живою вагою)

22

2008 рік

Січень

665 620,00(м”ясо живою вагою)

23

Лютий

379 111,00(м”ясо живою вагою)

24

Березень

624 442,00(м”ясо живою вагою)

За 2006 -2008 роки підприємством ТОВ „Відродження” фактично сплачено податків до бюджету в сумі 2 097 278,93 грн.

"right">Таблиця 2.6

Обсяги та види сплачених податків ТОВ „Відродження” у 2006 -2008 роках

Період

2006 рік

/з 01.04.06р. по 31.12.06р./

2007 рік

2008 рік

(1 квартал)

ПДВ

-

1,00

-

ПДВ /спец.рахунок рослинництво/

-

1007832,00

-

ПДВ /спец.рахунок тваринництво/

-

-

-

Фіксований с/г податок

56400,00

63150,00

10700,00

Орендна плата за землю

10170,72

17667,32

2878,50

Податок з доходів фізичних осіб, включаючи дивіденди, сплачені фізичним особам-орендодавцям земельних паїв

388632,24

472090,56

39458,09

Збір за забруднення навколишнього середовища

5718,70

8268,25

1675,55

Збір за радіочастотний ресурс

135,00

180,00

215,00

Податок з власників транспортних засобів

-

9092,00

3014,00

Всього:

461056,66

1578281,13

57941,14

Станом на 01.04. 2006 р. загальна чисельність працюючих в агрофірмі ТОВ „Відродження” складала 421 особу, в т.ч. за сумісництвом 24 особи.

Станом на 01.04. 2008р. загальна чисельність працюючих в агрофірмі ТОВ „Відродження” складає 227 особи, в т.ч. за сумісництвом 1 особа.

У 2006 - 2007 роках агрофірма ТОВ „Відродження” орендувала земельні частки(паї) у наступної кількості фізичних осіб - орендодавців, які здавали в оренду земельні частки(паї) з виплатою дивідендів за користуванням їх землею:

- 2006 рік - 2268 паїв,

- 2007р. - 2398 паїв.

"right">Таблиця 2.7

Кількість особових рахунків працівників та розмір середньомісячної заробітної плати в ТОВ „Відродження” у 2006 -2008 роках

Рік

Кількість особових рахунків праців-ників за штатом

Середньомісячна заробітна плата, грн

Кількість особових рахунків (сумісник)

Середньомісячна заробітна плата,грн

На 01.04.

2006р.

421

456,15

24

517,59

2007р

324

557,38

2

2295,83

на

31.03.

2008р.

227

549,78

1

3333,33

ТОВ “Відродження ” - це сільськогосподарське підприємство, яке згідно вимог ст.2 Закону України № 320-ХIV, є платником фіксованого сільськогоспо-дарського податку. Дохід від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередні звітні податкові періоди (рік) перевищує 75% загальної суми реалізації продукції .

Загальна площа сільськогосподарських угідь, які знаходились у користуванні товариства з обмеженою відповідальністю “Відродження ”, згідно даних розрахунків фіксованого сільськогосподарського податку, становила:

1. З 01.04.2006 року по 31.12.2006 року / 10077,519 га земельних угідь/: (згідно розрахунку, поданого до Покровської МДПІ вх.№ 807 від 30.01.2006 року), в тому числі:

6674,2529 га - рілля, оренда земельних часток (паїв) на території Покровської селищної ради ,

3403,2661 га - рілля, оренда земельних часток (паїв) на території Олександрівської сільської ради .

2. З 01.01.2007 року по 31.12.2007 року / 9971,0689 га земельних угідь/: (згідно розрахунку, поданого до Покровської МДПІ вх.№ 1101 від 30.01.2007 року), в тому числі:

6581,6189 га - рілля, оренда земельних часток (паїв) на території Покровської селищної ради ,

3423,55 га - рілля, оренда земельних часток (паїв) на території Олександрівської сільської ради .

3.З 01.01.2008 року по 31.03.2008 року / 9906,9055 га земельних угідь/: (згідно розрахунку, поданого до Покровської МДПІ вх.№ 840 від 30.01.2008 року), в тому числі:

6609,9974 га - рілля, оренда земельних часток (паїв) на території Покровської селищної ради ,

3296,9081 га - рілля, оренда земельних часток (паїв) на території Олександрівської сільської ради .

Окрім земельних паїв фізичних осіб, у 2006 -2008 роках ТОВ ”Відродження” орендувало суспільні земельні ділянки у Покровській селищній раді та Олександрівській сільській раді. В користуванні ТОВ “Відродження ” знаходиться 419,2745 га земельних ділянок суспільної власності, в тому числі:

357, 04 га - земельна ділянка на території Покровської с/р ,

0,0045 га - земельна ділянка на території Просянської с/р,

62,23 га - земельна ділянка на території Олександрівської с/р.

2.2 Аналіз складу фінансових ресурсів підприємства Агрофірма „Відродження”

Динаміка основних і показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “ Відродження ” наведена в Додатку А.

ТОВ „Відродження” мало на балансі основні засоби балансовою вартістю (бухгалтерський облік):

1. Станом на 01.04.06р. - 8 768,0 тис.грн., в т.ч. :

- Будівлі та споруди (рах.10.3) - 2 018,1 тис. грн.;

- Машини та обладнання (рах.10.4)- 4 903,8 тис.грн. .;

- Транспортні засоби (рах.10.5)- 1 071,6 тис. грн. .;

- Робочі та продуктивні тварини (10.7) - 675,1 тис. грн. .;

- Інші основні засоби(10.9) - 99,4 тис. грн.

2.Станом на 01.04.08р. - 10 725,0 тис.грн., в т.ч. :

- Будівлі та споруди (рах.10.3) - 2 922,8 тис. грн.;

- Машини та обладнання (рах.10.4)- 5 636,4 тис.грн. .;

- Транспортні засоби (рах.10.5)- 1 194,9 тис. грн. .;

- Робочі та продуктивні тварини (10.7)- 810,9 тис. грн. .;

- Інші основні засоби(10.9)- 160,0 тис. грн.

Для здійснення фінансово- господарської діяльності ТО”³дродження ” орендувало наступні основні засоби :

1) згідно договору оренди ТОВ „Фрост-4” № 70/07 від 03.09.2007р.- приміщення під склад , яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова,7 , загальна площа приміщення - 850,0 м.кв.- оренда плата складає 14450,00 грн. в місяць,

2) згідно договору користування майном №07/11 від 01.04.2000 року ксп ім. „К-Маркса „наступні основні засоби :

будівля складу для зерна, що знаходиться за адресою с.Олександрівка- загальна площа приміщення - 1001 м.кв.,

Делись добром ;)