Дослідження ефективності функціонування поліграфічного підприємства (на прикладі ЗАТ "Віпол")

дипломная работа

3.6 Аналіз фінансового стану підприємства

Для початку зробимо таблицю показників фінансових результатів діяльності підприємства, яка потрібна для підрахунку фінансового стану підприємства.

Таблиця 3.9 Фінансові результати підприємства

Показник

Код

2011

2010

Чистий доход від реалізації продукції

35

13012

12725

Собівартість реаліз прод.

40

11928

12164

Валовий прибуток

50

1075

450

Інші операційні доходи

60

2132

2281

Адміністративні витрати

70

2332

1675

Витрати на збут

80

167

141

Інші операційні витрати

90

375

719

Фін. результати від оп. діяльн. прибуток

100

333

196

Інші фінансові доходи

120

-

59

Інші доходи

130

86

10

Фінансові витрати

140

-

27

Інші витрати

160

57

2

Фін. результ. від звич діяльн. прибуток

170

362

236

Податок на приб. від звич. діяльн.

180

85

65

Фін. результ. від звич діяльн. прибуток

190

277

171

Чистий прибуток

220

277

171

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

230

53.03

55

Амортизація

260

2.76

4.03

Витрати на оплату праці

240

30.16

29.57

Відрахування на соціальні заходи

250

11.13

10.53

Інші операційні витрати

270

2.92

0.87

Виробнича собівартість Продукції, Разом

280

100

100

Оцінка платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Коефіцієнт автономії розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність, та його незалежність від залучених коштів.

Кавт =

де ВК1 - власний капітал (Ф №1, р.380)

Б - підсумок балансу (Ф №1, р.640).

На початок звітного періоду:

Кавт =

На кінець звітного періоду:

Кавт =

Коефіцієнт автономії не змінився протягом звітного року, а його значення знаходиться в межах норми.

Коефіцієнт фінансової залежності (концентрації позикового капіталу) показує долю позикового капіталу у пасивах підприємства та характеризує його розмір на одиницю сукупних джерел.

Кзал =

де ЗК - залучені кошти (Ф №1, р. 620).

На початок звітного періоду:

Кзал =

На кінець звітного періоду:

Кзал =

Коефіцієнт фінансування (фінансової сталості) розраховується як співвідношення власних та залучених коштів і характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Він показує скільки власних коштів припадає на одиницю залучених, тобто наскільки підприємство забезпечує свою заборгованість власними пасивами.

Кф =

де ЗК - залучені кошти (Ф №1, р. 620);

ВК1 - власний капітал та прирівняні до власних кошти (Ф №1, р.380).

На початок звітного періоду:

Кф =

На кінець звітного періоду:

Кф =

Значення показника свідчить про незалежність підприємства від залучених коштів, оскільки власний капітал перекриває їх величину майже в 9 разів.

Оцінка ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу і дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобовязання шляхом розрахунку таких показників( коефіцієнтів) : коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності, чистого обігового капіталу. Коефіцієнт покриття розраховується як відношення обігових активів до поточних зобовязань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобовязань.

Кп = (2.3.1)

де ОА - обігові активи (Ф №1, р.260), грн;

ПЗ - поточні зобовязання (Ф №1, р.620), грн.

На початок звітного періоду:

Кп =

На кінець звітного періоду:

Кп =

Рівень даного показника засвідчує, що за рахунок обігових активів підприємство може може погасити зобовязання, причому фактичне значення майже вдвічі перевищує оптимальне.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних обігових активів ( грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобовязань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобовязань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Кл =

де З - запаси (Ф №1, р.100- 140), грн;

ПЗ - поточні зобовязання підприємства (Ф №1, р. 620), грн..

На початок звітного періоду:

Кл =

На кінець звітного періоду:

Кл =

За рахунок швидкореалізовуваних активів підприємство може погасити 300% поточних зобовязань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобовязань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

Ка =

де ГК - грошові кошти та їх еквіваленти (Ф №1, р. 230, 240), грн.

На початок звітного періоду:

Ка =

На кінець звітного періоду:

Ка =

Коефіцієнт абсолютної ліквідності значно перевищує оптимальне значення, що показує неефективне використання підприємством грошових коштів.

Оцінка ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства,що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства,

Коефіцієнт обіговості активів обчислюється як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до валюти балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів,незалежно від джерел їх залучення.

Ко ак =

де Дч - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції ( Ф№ 2,р.035),грн.;

Б - середня сума активів ( Ф № 1,р.280)грн.

Ко ак =

Тривалість одного обороту коефіцієнту обіговості активів:

То =

В 2011 році:

То =

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (Ко) визначається як відношення доход від реалізації продукції до розміру обігових коштів та показує скільки оборотів здійснюють оборотні кошти при обслуговуванні процесу виробництва та реалізації:

Ко =

де Дч - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції ( Ф №2,р.035),грн.;

ОА - середня сума оборотних активів ( Ф№ 1,р.260),грн.;

ВМП - середні витрати майбутніх періодів (Ф № 1,р.270),грн.

В 2011 році:

Ко =

Тривалість одного обороту коштів (То) показує період часу (в днях),за який використовуються оборотні кошти на виробництво та реалізацію продукції

То =

де Т - період часу,за який проводиться оцінка ( 360, 270, 180, 90, 30 днів)

В 2011 році:

То =

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними обіговими коштами (КЗзап ) показує наскільки запаси, які мають найменшу ліквідність у складі обігових активів, забезпечені довгостроковими сталими джерелами фінансування та розраховується як відношення сласних оборотних коштів до величини запасів підприємства.

КЗзап =

СВ - собівартість реалізованої продукції

де З - запаси (Ф №1, р. 100- 140)

В 2011 році:

КЗзап =

Тривалість одного обороту коефіцієнту оборотності запасів:

То =

В 2011 році:

То =

Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистого доходу(виручки) від реалізації продукції робіт,послуг до величини дебіторської заборгованості та характеризує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період,що аналізується,розширення або зниження комерційного кредиту,що надається підприємством. Він показує скільки разів дебіторська заборгованість перетворюється на грошові кошти.

Кдз =

де Кдз - коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості,оборотів;

Дч - чистий дохід (виручки) від реалізації продукції ( Ф №2,р.035),грн.;

ДЗ - середньорічна сума дебіторської заборгованості,( Ф №1,р.161-210)

Кдз =

Тривалість обороту дебіторської заборгованості (Тдз) показує,за який час погашається дебіторська заборгованість,тобто вона перетворюється на грошові кошти.

То =

В 2011 році:

То =

Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості(Ккз) розраховується як відношення відношення чистого доходу(виручки) від реалізації продукції робіт,послуг до величини кредиторської заборгованості підприємства. Розраховується за формулою:

Ккз =

Де, Кз - середньорічна сума кредиторської заборгованості.

В 2011 році:

Ккз =

Тривалість одного обороту визначається за формулою:

То =

В 2011 році:

То =

Провівши аналіз коефіцієнтів оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості можна сказати, що підприємство швидко ліквідовує свої борги, і дає достатню відсточку своїм боржникам.

Делись добром ;)