Дослідження проблем галузі водовідведення як однієї з підгалузей житлово-комунального господарства

дипломная работа

2.3 Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних фондів

Основні фонди - засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігають при цьому свою натуральну форму і поступово переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції у вигляді амортизаційних відрахувань.

Особливості складу та структури основних фондів підприємства за натурально-речовим складом відображені в таблиці 2.4 (за первісною вартістю).

За даними таблиці можна зробити висновок, що структура основних фондів є характерною для мережевого підприємства. Найбільшу питому вагу займає група "Будинки, споруди та передавальні пристрої" (в середньому за аналізований період - 85,3%), "Машини та обладнання" разом із групою "Транспортні засоби" займали частку не більше 14,46%, інші групи основних фондів нараховують не більше 1,89%. Загалом можна стверджувати, що за аналізований період зміни у структурі основних фондів були незначними.

Таблиця 2.4 - Структура основних фондів за натурально - речовим складом

Групи основних фондів

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Сума, тис. грн.

Струк-тура,%

Сума, тис. грн.

Струк-тура,%

Сума, тис. грн.

Струк-тура,%

Сума, тис. грн.

Струк-тура,%

Будинки, споруди та передавальні пристрої

267876,6

84,99

329277

86,62

331987

85,95

301306

83,65

Машини та обладнання

33303,2

10,57

36442

9,58

38773

10,04

41689

11,57

Транспортні засоби

9562,0

3,03

9521

2,5

9927

2,57

10413

2,89

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

2453,8

0,78

2731

0,72

3063

0,79

3924

1,09

Робоча і продуктивна худоба

0,7

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

Малоцінні необоротні матеріальні активи

2002,5

0,63

2098

0,55

2389

0,62

2750

0,76

Тимчасові (не титульні) споруди

-

-

128

0,03

128

0,03

128

0,04

Разом

315198,8

100

380198

100

386268

100

360211

100

Співвідношення активної та пасивної частин основних виробничих фондів відбиває технологічну структуру. Розглянемо структуру основних фондів підприємства за ступенем участі в процесі виробництва (див. табл.2.5).

Таблиця 2.5 - Розподіл основних фондів за ступенем участі у виробничому процесі

Групи основних фондів

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Сума, тис. грн.

Струк-тура,%

Сума, тис. грн.

Струк-тура,%

Сума, тис. грн.

Струк-тура,%

Сума, тис. грн.

Струк-тура,%

Активні-разом:

310741,8

98,59

375240

98,70

380687

98,56

353408

98,11

1. Будинки, споруди та передавальні пристрої

267876,6

84,99

329277

86,62

331987

85,96

301306

83,65

2. Машини та обладнання

33303,2

10,57

36442

9,58

38773

10,04

41689

11,57

3. Транспортні засоби

9562,0

3,03

9521

2,5

9927

2,57

10413

2,89

Пасивні-разом:

4457

1,41

4958

1,30

5581

1,44

6803

1,89

1. Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

2453,8

0,78

2731

0,72

3063

0,79

3924

1,09

2. Тварини

0,7

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

3. Малоцінні необоротні матеріальні активи

2002,5

0,63

2098

0,55

2389

0,62

2750

0,76

4. Тимчасові (не титульні споруди)

-

-

128

0,03

128

0,03

128

0,04

Разом

315198,8

100

380198

100

386268

100

360211

100

Виходячи з даних, наведених в таблиці, можна зробити висновок, що за технологічною ознакою основні фонди мають прогресивну структуру, тобто частка активних основних фондів (98,59% у 2007 році та 98,11% у 2010 р.) значно переважає частку пасивних (1,41% у 2007 році та 1,89% у 2010 р.) у загальній структурі. Така структура є характерною для підприємств ЖКГ.

Аналіз показників технічного стану основних фондів є важливою складовою аналізу основних фондів підприємства і передбачає розрахунок коефіцієнта зносу та коефіцієнта придатності основних фондів. Динаміку вказаних показників наведено у таблиці Б.1 (див. додаток Б).

Аналізуючи дані таблиці, було зроблено наступні висновки: в цілому за період первісна вартість зросла на 45012,2 тис. грн. (або на 14,28%), також на 19,32% зріс знос, або на 42157,3 тис. грн. порівняно із 2007 роком. Залишкова вартість у 2010 році, порівняно з 2007 роком зросла на 2854,9 тис. грн. (або на 2,94%). Коефіцієнт зносу основних засобів в цілому за період зріс із 69,22% до 72,27%, що у відносному значенні складає 4,41%. Такий рівень зносу вважається критичним для підприємства. Протилежну тенденцію мав коефіцієнт придатності основних засобів із відносним зниженням у 9,91%. Загалом це відбулось за рахунок збільшення величини зносу та відсутності джерел фінансування оновлення основних фондів підприємства.

Аналіз показників руху основних фондів підприємства передбачає розрахунок коефіцієнта надходження, коефіцієнта вибуття та коефіцієнта приросту основних фондів. Динаміка даних показників наведена у таблиці Б.2 (див. додаток Б).

Виходячи з даних, наведених у таблиці Б.2, можна зробити наступні висновки: вартість основних фондів на початок року протягом періоду збільшилась на 76940,8 тис. грн. (або на 24,87%). Вартість основних фондів на кінець року також зростала до 2009 року включно, через перевищення вартості основних фондів, що надійшли, над тими, що вибули. Тільки в 2010 році, через перевищення вартості вибулих основних фондів над вартістю тих, що надійшли, вартість основних фондів на кінець року зменшилася, порівняно з 2009 роком, на 26057 тис. грн., тобто на 6,75%. В цілому за період вартість основних фондів на кінець року збільшилася 45012,2 тис. грн. (або на 14,28%). Середньорічна вартість основних фондів підприємства за 2007-2010 рр. збільшилася на 60976,5 тис. грн., тобто на 19,53%.

Стосовно надходження і вибуття основних фондів, то у 2007-2009 рр. коефіцієнт надходження перевищував коефіцієнт вибуття, що свідчить про позитивні напрямки руху основних фондів. Однак у 2010 році коефіцієнт вибуття перевищує коефіцієнт надходження більше, ніж у два рази. Такі зрушення є негативними, зважаючи також на те, що в цілому за період коефіцієнт надходження зріс у 2,1 рази проти зростання коефіцієнта вибуття майже у 43 рази, а також на те, що абсолютні значення показників руху є невеликими. Все зазначене свідчить про повільні темпи оновлення основних фондів. Надходження та вибуття основних фондів є недостатнім з огляду на їхній технічний стан, а також соціальну значущість підприємства в цілому.

Коефіцієнт приросту основних фондів показує перевищення темпів їхнього надходження над темпами вибуття, однак у порівнянні із попередніми показниками, його рівень є критично недостатнім (0,65% у 2009 році, а в 2010 році - відємне значення (-2,53)), також негативним є те, що в цілому за період даний показник показав тенденцію значного зниження.

Аналіз показників ефективності використання основних фондів полягає у розгляді наступних показників: фондовіддача, що характеризує величину доходу або обсяг продукції, що реалізується, послуги, що приходиться на 1 гривну вартості основних фондів; фондомісткість, що показує, скільки основних фондів приходиться на одиницю продукції; фондоозброєність, яка характеризує оснащеність працівників основними засобами; рентабельність основних фондів - це відношення річного прибутку підприємства до середньорічної вартості основних фондів. Аналіз ефективності використання основних фондів в динаміці наведено у таблиці Б.3 (див. додаток Б).

Згідно наведених у таблиці 2.8 даних можна зробити висновок, що показник фондовіддачі у вартісному виразі за 2007-2010 рр. зріс на 0,175 або на 39,95%. Таке зростання відбулося через перевищення темпів зростання доходів над темпами зростання вартості основних фондів. З цих же причин показник фондомісткості протягом періоду загалом мав тенденцію до зниження, що в цілому складає 0,652 або 28,56%.

Проте, якщо розглядати зазначені показники в натуральному виразі то фондовіддача мала тенденцію до зниження, яке за період склало 22,27%. Відповідно протилежну тенденцію показала фондомісткість, яка за аналізований період зросла на 0,386 або на 28,59%. Відмінність у динаміці даних показників у вартісному та натуральному виразі, повязана зі зниженням обсягів відведення стічних вод.

Фондоозброєність праці за період із 2007 до 2009 року стабільно росте із 122,7 тис. грн. /1 чол. до 148,7 тис. грн. /1 чол. Така тенденція є позитивною, так як зміни відбуваються за рахунок поповнення основних засобів та незначного зростання чисельності працівників, що, в цілому, може свідчити про розширення господарської діяльності. Однак у 2010 році фондоозброєність дещо знижується на 7,3 тис. грн. /1 чол., що спричинене зниженням середньорічної вартості основних фондів при зростанні чисельності працівників.

Стосовно рентабельності основних фондів, то її найвищий рівень було зафіксовано на початку аналізованого періоду - у 2007 році (2,701%). Це відбулося внаслідок отримання підприємством чистого прибутку у розмірі 8435,5 тис. грн. В 2008 році підприємство отримало збитки, що і відображає відємне значення показника рентабельності основних фондів (-0,287). В 2009 році підприємство отримало незначний прибуток (87 тис. грн.), що дозволило досягти позитивного значення рентабельності основних фондів (0,023), але порівняно нижчого, ніж у 2007 році. У 2010 році рентабельність основних фондів збільшилася, порівняно з 2009 роком, у 10,7 разів, що повязано з отриманням підприємством чистого прибутку у розмірі 917 тис. грн. Проте в цілому за аналізований період даний показник зменшився на 90,89%, що повязано із одночасним зменшенням величини чистого прибутку та збільшенням вартості основних фондів.

Провівши комплексний аналіз основних фондів, можна зробити висновок, що КП КГ "Харківкомуночиствод" має певні проблеми із основними фондами. Однією з головних є великий відсоток зносу основних фондів (більше, ніж 70%), що є критичним для підприємства і призводить до аварійного стану мереж, насосів та виробничого обладнання. Не дивлячись на те, що такий стан є характерним майже для всіх мережевих підприємств, залишається актуальним питання підвищення ефективності господарської діяльності підприємства і вдосконалення процесу управління необоротними активами.

Делись добром ;)