Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства

курсовая работа

2.3 Розрахунок інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Важливе значення у визначенні стратегії підприємства мають правильно вибрані пріоритети в управлінні одним їх видів діяльності підприємства.

Серед методів системного аналізу виділимо метод розрахунку інтегральної оцінки багатовимірного динамічного обєкту, запропонований Шалановим М.В.

Система показників для оцінки інвестиційної привабливості промислового підприємства містить такі структурні блоки та їх показники:

І. Показники ефективності використання основних фондів і матеріальних оборотних коштів:

1) рентабельність основних виробничих фондів:

2) рентабельність матеріальних оборотних коштів:

3) коефіцієнт оборотності виробничих запасів:

4) коефіцієнт оборотності власного капіталу:

ІІ. Показники фінансового стану:

5) коефіцієнт загальної ліквідності:

6) коефіцієнт фінансової незалежності:

7) коефіцієнт позикового капіталу:

8) ступінь забезпечення запасів і витрат власними оборотними засобами:

9) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

10) коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:

ІІІ. Показники використання трудових ресурсів:

11) частка кваліфікованих кадрів.

12) продуктивність праці:

ІV. Показники інвестиційної діяльності:

13) рентабельність інвестицій:

14) частка власних інвестицій:

15) темп зростання інвестицій:

V. Показники ефектами господарської діяльності:

16) рентабельність власного капіталу

17) рентабельність активів:

18) рентабельність оборотних активів:

19) рентабельність продукції:

20) рентабельність виробничих фондів:

21) рентабельність продажів:

Алгоритм розрахунку інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства

I. Розрахунок комплексної оцінки в розрізі блоків:

1. Пусть - значення j-го показника k-го блока в році ti досліджуваного періода.

2. Розраховується - середнє квадратичне відхилення j-го показника k-го блока.

3. Розраховуються стандартизовані значення показників:

(2.1)

4. Експертним шляхом визначаються еталонні значення показників, - еталонне значення j - го показника k - го блоку.

5. Розраховуються стандартизовані значення еталонів:

(2.2)

6. Визначаються ваги показників в комплексній оцінці:

(2.3)

7. Розраховуються значення потенційної функції по роках:

(2.4)

8. Розраховується еталонне значення потенційної функції:

(2.5)

9. Обчислюються комплексні оцінки інвестиційної привабливості:

(2.6)

II. Розрахунок інтегральної оцінки:

1. Розраховуються ваги блоків:

(2.7)

2. Розраховуються значення потенційної функції по роках:

(2.8)

3. Розраховується еталонне значення потенційної функції:

(2.9)

4. Обчислюється інтегральна оцінка інвестиційної привабливості:

(2.10)

Проілюструємо методику розрахунку інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства "Артемівського УВП УТОГ".

I-й етап розрахунку.

Для компактності представлення інформаційного матеріалу введемо позначення показників в розрізі кожного блоку. Перший індекс показника відбиватиме його номер в системі показників, а другий - номер блоку.

Показники першого блоку, використання матеріально-речових ресурсів, що відбивають ефективність, позначимо таким чином:

Х11 - рентабельність основних виробничих фондів %;

X21 - рентабельність матеріальних обігових коштів %;

Х31 - коефіцієнт оборотності виробничих запасів, раз на рік;

Х41 - коефіцієнт оборотності власного капіталу, раз на рік.

Слід зазначити, що як в цьому блоці, так і в інших показники рентабельності розраховані по відношенню до чистого прибутку. Зведемо значення показників використання матеріально-речових ресурсів в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Показники ефективності використання матеріально-речових ресурсів ДРГП "Артемівського УВП УТОГ" за період 2008-2012 рр.

Роки

Показники

Х11

Х21

Х31

Х41

2008

0,012

0,019

6,071

1,038

2009

0,003

0,004

3,857

0,971

2010

0,006

0,008

6,264

1,630

2011

0,108

0,132

13,677

2,289

2012

0,132

0,346

8,174

2,224

0,052

0,102

7,609

1,631

0,003

0,017

11,079

0,314

Лінійне відхилення

0,056

0,131

3,328

0,561

Розрахунок стандартизованих значень показників наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Стандартизовані значення показників

Роки

Z11

Z21

Z31

Z41

2008

0,220

0,143

1,824

1,851

2009

0,045

0,031

1,159

1,732

2010

0,103

0,060

1,882

2,907

2011

1,925

1,009

4,109

4,082

2012

2,358

2,641

2,456

3,967

Параметри розрахунку комплексної оцінки в розрізі блоку показників ефективності використання матеріально-речових ресурсів "Артемівського УВП УТОГ " наведено в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Параметри розрахунку комплексної оцінки у рамках блоку показників ефективності використання матеріально-речових ресурсів ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "

Параметри розрахунку

Z11

Z21

Z31

Z41

Еталонне значення ознаки

0,05

0,07

14,5

1,5

Стандартизоване значення

еталону

0,893

0,534

4,356

2,675

0,798

0,285

18,978

7,154

27,215;

0,171

0,102

0,835

0,513

0,153

0,055

3,638

1,371

=5,217

Потенційна функція по першому блоку має вигляд:

у1 = 0,171Z11 + 0,102Z21 + 0,835Z31 + 0,513Z41. (2.11)

Розрахунок комплексної оцінки інвестиційної привабливості за показниками ефективності використання матеріально-речових ресурсів наведено в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Розрахунок комплексних оцінок інвестиційної привабливості за показниками ефективності використання матеріально-речових ресурсів "Артемівського УВП УТОГ".

Роки

Показники

i1

ci1

11Z11

21Z21

31Z31

41Z41

2007

8,8932

0,0445

0,3661

0,0886

2016,3925

4165,4330

2008

0

0

0,6280

0,1319

2008,7599

4149,6659

2009

3,0127

0,0003

0,6902

0,2924

2012,9956

4158,4159

2010

17,8546

0,0045

3,0042

0,2496

2031,1129

4195,8422

2011

12,8558

0,0976

0,1339

0,0942

2024,1816

4181,5237

Здійснимо подібну процедуру по другому блоку показників, які характеризують фінансовий стан підприємства. Позначимо їх так:

X12 - коефіцієнт загальної ліквідності;

Х22 - коефіцієнт фінансової незалежності;

Х32 - коефіцієнт позикового капіталу;

Х42 - міра забезпеченості запасів і витрат власними обіговими коштами;

Х52 - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

Х62 - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.

Значення показників фінансового стану наведено в таблиці 2.9 Розрахунки необхідних етапів наведено в таблицях 2.10-2.12.

Таблиця 2.9

Показники фінансового стану ДРГП " Артемівського УВП УТОГ " за період 2008-2012 рр.

Вступ1. Теоретична частина1.1 Основи функціональних стратегій сучасного підприємства1.2 Методи аналізу управлінських рішень1.3 Методи економічного обґрунтування управлінських рішень2. Практична частина2.1 Опис загальної діяльності підприємства2.2 SWOT - аналіз діяльності підприємства2.3 Розрахунок інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємстваРоки

Показники

Х12

Х22

Х32

Х42

Х52

Х62

2008

7,975

0,962

25,181

0,023

18,587

30,086

2009

3,004

0,859

6,109

-0,112

7,594

33,535

2010

3,123

0,848

5,583

-0,024

11,963

16,603

2011

3,828

0,875

6,982

0,016

21,123

28,861

2012

6,804

0,927

12,622

0,133

18,167

35,095

4,947

0,894

11,295

0,007

15,487

28,836

4, 195

0,002

54,543

0,006

24,655

42,496

Лінійне відхилення

2,048

0,043

7,385

0,079

4,965

6,519

Таблиця 2.10

Стандартизовані значення показників фінансового стану ДРГП "Артемівського УВП УТОГ"

Роки

Z12

Z22

Z32

Z42

Z52

Z62

2008

3,894

22,253

3,410

0,289

3,743

4,615

2009

1,467

19,882

0,827

-1,409

1,529

5,144

2010

1,525

19,623

0,756

-0,303

2,409

2,547

2011

1,869

20,238

0,945

0, 202

4,254

4,427

2012

3,322

21,439

1,709

1,685

3,659

5,384

Таблиця 2.11

Параметри розрахунку комплексної оцінки у рамках блоку показників фінансового стану ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "

Параметри розрахунку

Z12

Z22

Z32

Z42

Z52

Z62

Еталонне значення ознаки

2

0,7

0,5

0,05

1,25

1,25

Стандартизоване значення еталону

0,977

16, 196

0,068

0,631

0,252

0, 192

0,954

262,309

0,005

0,399

0,063

0,037

263,730;= 16,240

0,060

0,997

0,004

0,039

0,016

0,012

0,059

16,152

0,000

0,025

0,004

0,002

= 16,240

Потенційна функція по другому блоку має вигляд:

y2 = 0,060Z12 + 0,997Z22 + 0,004Z32 + 0,039Z42 + 0,016Z52 + 0,012Z62. (2.12)

Таблиця 2.12

Розрахунок комплексних оцінок інвестиційної привабливості за показниками фінансового стану ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "

Роки

Показники

i2

ci2

12Z12

22Z22

32Z32

42Z42

52Z52

62Z62

2008

0,234

22, 193

0,014

0,011

0,058

0,054

22,566

138,933

2009

0,088

19,829

0,003

-0,055

0,024

0,061

19,950

122,829

2010

0,092

19,570

0,003

-0,012

0,037

0,030

19,720

121,415

2011

0,112

20,184

0,004

0,008

0,066

0,052

20,426

125,761

2012

0, 200

21,381

0,007

0,066

0,057

0,064

21,773

134,056

Зробимо аналогічний розрахунок по третьому блоку показників, що характеризують використання трудових ресурсів.

Позначимо їх таким чином:

Х13 - доля кваліфікованих кадрів %;

Х23 - продуктивність праці, грн. /ос. Результати розрахунку необхідних етапів наведено в таблицях 2.13-2.16.

Таблиця 2.13

Показники використання трудових ресурсів ДРГП " Артемівського УВП УТОГ " за період 2008-2012 рр.

Роки

Показники

X13

X23

2008

0, 207

36,052

2009

0,220

28,703

2010

0,229

43,898

2011

0,225

65,658

2012

0,214

65,991

0,219

48,061

0,000

233,487

Лінійне відхилення

0,008

15,280

Таблиця 2.14

Стандартизовані значення показників використання трудових ресурсів ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "

Роки

Z13

Z23

2008

26,321

2,359

2009

28,031

1,878

2010

29,110

2,873

2011

28,624

4,297

2012

27,184

4,319

Таблиця 2.15

Параметри розрахунку комплексної оцінки у рамках блоку показників використання трудових ресурсів ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "

Параметри розрахунку

Z13

Z23

Еталонне значення ознаки

0,8

23,0

Стандартизоване значення еталону

101,776

1,505

10358,319

2,266

10360,585;=101,787

1,000

0,015

101,765

= 101,787

Потенційна функція по третьому блоку має вигляд:

. (2.13)

Таблиця 2.16

Розрахунок комплексних оцінок інвестиційної привабливості за показниками використання трудових ресурсів ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "

Роки

13Z13

23Z23

yi3

ci3

2008

26,318

0,035

26,353

25,891

2009

28,028

0,028

28,056

27,564

2010

29,106

0,042

29,149

28,637

2011

28,621

0,064

28,685

28,181

2012

27,181

0,064

27,245

26,766

Здійснимо аналогічний розрахунок по четвертому блоку показників, що характеризують інвестиційну діяльність підприємства. Позначимо їх так:

Х14 - рентабельність інвестицій %;

Х24 - доля власних інвестицій %;

Х34 - темпи росту інвестицій, %.

Результати розрахунку необхідних етапів наведено в таблицях 2.17-2.20.

Таблиця 2.17

Показники інвестиційної діяльності ДРГП " Артемівського УВП УТОГ" за період 2008-2012 рр.

Роки

Показники

Х14

Х24

Х34

2008

0,00002

0,00

100,000

2009

0,00001

0,00

101,804

2010

0,00002

0,00

103,544

2011

0,00019

0,00

161,125

2012

0,00016

0,00

143,247

0,00008

0,00

121,944

0,00000

0,00

642,932

Лінійне відхилення

0,00008

0,00

25,356

Таблиця 2.18

Стандартизовані значення показників інвестиційній діяльності ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "

Роки

Z14

Z24

Z34

2008

0,273

0,00

3,944

2009

0,097

0,00

4,015

2010

0,224

0,00

4,084

2011

2,383

0,00

6,354

2012

2,069

0,00

5,649

Таблиця 2.19

Параметри розрахунку комплексної оцінки у рамках блоку показників інвестиційної діяльності ДРГП " Артемівського УВП УТОГ"

Параметри розрахунку

Z14

Z24

Z34

Еталонне значення ознаки

0,0003

0,0125

21,0

Стандартизоване значення еталону

3,851

0,00

0,828

14,832

0,00

0,686

15,518;

=3,939

0,978

0,00

0,210

3,765

0,00

0,174

=3,939

Потенційна функція по четвертому блоку має вигляд:

у4 = 0,978Z14 + 0,00Z24 + 0,210Z34. (2.14)

Таблиця 2.20

Розрахунок комплексних оцінок інвестиційної привабливості за показниками інвестиційної діяльності ДРГП " Артемівського УВП УТОГ"

Роки

Показники

уi4

сi4

14Z14

24Z24

34Z34

2008

0,267

0,00

0,829

1,096

27,823

2009

0,095

0,00

0,699

0,794

20,165

2010

0,219

0,00

0,859

1,077

27,344

2011

2,330

0,00

1,336

3,666

93,052

2012

2,022

0,00

1,188

3,210

81,493

Зробимо аналогічний розрахунок по пятому блоку показників, що характеризують фінансовий стан підприємства. Позначимо їх так:

Х15 - рентабельність власного капіталу %;

Х25 - рентабельність активів %;

Х35 - рентабельність оборотних активів %;

Х45 - рентабельність продукції %;

Х55 - рентабельність продажів %;

Результати розрахунку необхідних етапів наведено в таблицях 2.21-2.24.

Таблиця 2.21

Показники ефективності діяльності ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "за період 2008-2012 рр.

Роки

Показники

X15

X25

X35

X45

X55

2008

0,013

0,006

0,019

0,006

-0,012

2009

0,004

0,002

0,004

0,002

-0,090

2010

0,007

0,004

0,008

0,003

-0,035

2011

0,119

0,064

0,132

0,032

0,018

2012

0,120

0,076

0,152

0,037

0,019

0,052

0,030

0,063

0,016

-0,020

0,003

0,001

0,004

0,000

0,002

Лінійне відхилення

0,055

0,033

0,065

0,015

0,040

Таблиця 2.22

Стандартизовані значення показників ефективності діяльності ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "

Роки

Z15

Z25

Z35

Z45

Z55

2008

0,233

0,176

0,288

0,377

-0,228

2009

0,068

0,053

0,063

0,136

-1,644

2010

0,136

0,115

0,121

0,177

-0,640

2011

2,171

1,947

2,031

2,082

0,321

2012

2, 197

2,331

2,335

2,423

0,342

Таблиця 2.23

Параметри розрахунку комплексної оцінки у рамках блоку показників ефективності діяльності ДРГП " Артемівського УВП УТОГ "

Делись добром ;)