Дослідження цінової політики торгового підприємства

курсовая работа

2.3 Аналіз фінансового стану підприємства

Під аналізом фінансової звітності підприємства розуміють виявлення взаємозвязків і взаємозалежностей між різними показниками його фінансово-господарської діяльності, включеними в звітність.

Результати аналізу дозволяють зацікавленим особам і організаціям приймати управлінські рішення на основі оцінки поточного фінансового положення і діяльності підприємства за попередні роки.

Джерелом інформації для проведення даного аналізу є наступні форми бухгалтерської звітності:

1 Баланс підприємства за 9 місяців 2010 рік (форма №1) (додаток В);

2. Баланс підприємства за 9 місяців 2009 рік (форма №1) (додаток Г);

3 Звіт про фінансові результати за 9місяців 2010 року (форма №2) (додаток Д);

4. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2009 року (форма №2) (додаток Е).

Здійснимо по балансу аналітичне угрупування активу і пасиву.

Актив балансу містить інформацію про розміщення капіталу, який мається у розпорядженні підприємства, тобто про вкладення його у конкретне майно та матеріальні цінності, про залишки вільних грошових коштів, тощо.

Згідно бухгалтерської звітності підприємства загальна вартість майна підприємства складає підсумок балансу (ряд. 280=9494,0тис.грн., вартість необоротних коштів, дорівнює підсумку першого розділу активу балансу (ряд .80 = 3013,0тис.грн.), вартість мобільних (оборотних) коштів є підсумком другого та третього розділів активу балансу (ряд.260+ряд.270= 6481,0тис.грн). Проведемо більш детальний аналіз статей балансу.

Отриманий аналітичний баланс дозволяє визначити ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства (табл. 2.3.1).

Таблиця 2.3.1

Аналітичне угрупування й аналіз статей активу і пасиву балансу за

9 місяців 2010 року

Найменування показників

Форма звітності, код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютне зростання, тис.грн. (гр5-гр3

Коефіцієнт зростання (гр5/гр3)

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Необоротні активи, у тому числі:

ф.1 ряд. 080

3126

29,96

3013

31,74

-113

0,96

Нематеріальні активи

ф.1 ряд. 010

0

0,00

5

0,17

5

-

Основні засоби

ф.1 ряд. 030

2877

92,03

2759

91,57

-118

0,96

Інші необоротні активи

ф.1 ряд. 050 +ряд. 060 + ряд. 070

249

7,97

249

8,26

0

1,00

Оборотні активи, всього, у тому числі:

ф.1 ряд. 260

7290

69,87

6459

68,03

-831

0,89

Запаси

ф.1 ряд.100+ ряд.110+ряд.120+ ряд.130+ ряд.140

5938

81,45

5269

81,58

-669

0,89

Дебіторська заборгованість (товари, роботи)

ф.1 ряд. 160

984

13,50

646

10,00

-338

0,66

Грошові кошти

ф.1 ряд.230+ ряд.240

279

3,83

271

4,20

-8

0,97

Інші оборотні активи

ф.1 ряд. 150 + ряд.170+ ряд.180+ ряд.190+ ряд.200+ ряд.210+ряд.220 + ряд.250

89

1,22

313

4,85

224

3,52

Витрати майбутніх періодів

ф.1 ряд. 270

17

0,16

22

0,23

5

1,29

Вартість активів

ф.1 ряд. 280

10433

100

9494

100

-939

0,91

Дані дослідження показали:

При загальній тенденції до зменшення підсумку балансу (темп спаду в звітному періоді склав - 9,0%) спостерігається перерозподіл у питомій вазі різних його розділів.

Фінансовий стан підприємства залежить від співвідношення основного (необоротних активів) і оборотного капіталу, їхньої структури. Чим вище питома вага поточних активів, а в них - більш ліквідних груп, тим вище оцінюється ліквідність балансу. Аналіз необоротних і оборотних активів досліджуваного підприємства дозволяє говорити про значне перевищення частки оборотних активів над часткою необоротних (майже в 2 рази), що робить підприємство більш пристосованим до умов нестабільного ринку.

Співвідношення необоротних і оборотних активів на початок звітного періоду склало 29,96 % і 69,9 %, а на кінець 31,7% і 68,0 % відповідно.

В структурі сукупних активів підприємства найбільшу питому вагу займають оборотні кошти, що свідчить про більш «легку» структуру, це свідчить про мобільність майна підприємства. При цьому слід відзначити, що у порівнянні з даними на початок року доля необоротних збільшилася на 1,7 відсоткових пункти. Такі зміни свідчать про уповільнення обернення коштів на підприємстві

Зменшення коштів, у порівнянні з початком звітного періоду, свідчить про послаблення фінансового стану підприємства. Однак при роботі підприємства в майбутні періоди необхідно врахувати, що кошти, як частина оборотного капіталу, необхідно пускати в оборот з метою одержання прибутку.

Проаналізуємо абсолютні значення і процентне співвідношення пасиву балансу (таблиця 2.3.2):

Таблиця 2.3.2

Найменування статей

Методика розрахунку

На початок періоду

На кінець періоду

Абсолютне відхилення, тис. грн

Темп росту, %

тис. грн

у % до підсумку

тис. грн

у % до підсумку

Пасив балансу

1. Джерела майна - усього

стр. 640

10433,0

100

9494,0

100

-939,0

91,0

1.1 Власні і прирівняні до них засоби

стр. 380+430+630

4054,0

38,9

3114,0

32,8

-940,0

76,8

1.2 Позикові засоби

стр. 480+620

6379,0

61,1

6380,0

67,2

1,0

100,0

1.2.1 Довгострокові зобовязання

стр. 480

1200

11,5

1200

12,6

0,0

100,0

1.1.3 Кредиторська заборгованість

стр. 520-610

5179,0

49,6

5180,0

54,6

0,0

100,0

Співвідношення власних і позикових засобів на початок звітного періоду склало 38,9 % і 61,1 %, а на кінець 32,8 % і 67,2 % відповідно. Абсолютне значення власних на кінець року зменшилося, а позикових засобів збільшилось в порівнянні зі звітним періодом.

У складі позикових засобів відбулися такі зміни:

абсолютне значення і процентне співвідношення довгострокових зобовязань залишилися без змін;

абсолютне значення і питома вага кредиторської заборгованості збільшилися.

При узагальненні результатів проведеного вище аналізу, можна говорити в цілому про погіршення фінансового стану підприємства, тому що:

1) не спостерігається ріст майна і власного капіталу;

2) кредиторська заборгованість істотно перевищує дебіторську;

3) за результатами діяльності за 9 місяців 2010 року підприємство одержало збиток у розмірі (358,0 тис. грн.);

Фінансовий стан підприємства в короткостроковій перспективі оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які характеризують можливість своєчасного і повного проведення розрахунків за короткостроковими зобовязаннями перед контрагентами.

Під платоспроможністю підприємства розуміється наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалент у кількості, достатній для розрахунків з кредиторської заборгованості, що вимагає негайного погашення.

Поняття ліквідності більш містке. Від ступеня ліквідності балансу залежить його платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує не тільки поточний стан активів, але і перспективне.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобовязань організації її активами термін перетворення яких в грошові кошти відповідає терміну погашення зобовязань

Зробимо аналіз платоспроможності підприємства, тобто ступінь покриття зобовязань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобовязань.

Активи підприємства поділяються на наступні групи (таблиця 2.3.3):

Таблиця 2.3.3

Група

Формула розрахунку

Активи

А1. Найбільш ліквідні активи

ряд.220ф.1+ряд.230 ф.1+ряд.240ф.1

А2. Швидко реалізовані активи:

Ряд130 ф.1+ряд.140.ф.1+ряд.150 ф.1+ряд.160 ф.1+ряд.170 ф.1+ряд.180 ф.1+ряд.190 ф.1+ ряд.200 ф.1 +ряд.210 ф.1

А3. Повільно реалізовані активи

Ряд.100 ф.1+ряд.110.ф.1+ряд.120 ф.1+ряд.250 ф.1+ряд.270 ф.1

А4. Важко реалізовані активи

Ряд.080 ф.1

Пасиви

П1. Найбільш термінові зобовязання

Ряд.530.ф.1

П2. Короткострокові пасиви

Ряд.640 ф.1-ряд.380 ф.1-ряд.480 ф.1- ряд.530 ф.1

П3. Довгострокові пасиви

Ряд.480 ф.1+ряд.430 ф.1+ряд.630 ф.1

П4. Постійні пасиви

Ряд.380ф.1

Ліквідність оцінюється шляхом порівняння угруповання активів по ступені ліквідності з угрупованням пасивів по ступені погашення (табл. 2.3.4).

Таблиця 2.3.4

Аналіз ліквідності балансу

Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

Надлишок (+) чи недолік (-) платіжних засобів

на початок року

на кінець року

А1

279,0

231,0

П1.

4802,0

4834,0

-4523,0

-4603,0

А2.

6924,0

6129

П2.

377,0

346,0

6547,0

5783,0

А3.

104,0

121,0

П3.

1200

1200

-1096,0

-1079,0

А4.

3126,0

3013,0

П4.

4054,0

3114,0

-928,0

-101,0

Баланс

10433,0

9494,0

Баланс

10433,0

9494,0

-

-

Баланс є абсолютно ліквідним, якщо між цими статтями виконуються умови: А1? П1, А2? П2, А3? П3, А4? П4.

Як видно з таблиці 2.3.8, для досліджуваного підприємства ці нерівності наступні:

1) А1<П1 (найбільш ліквідні активи менше найбільш термінових зобовязань приблизно в 20 разів). Таке співвідношення статей балансу свідчить про повну неможливість підприємства в разі потреби покрити термінові зобовязання. Перевищення статей П1 над статтями А1 на начало звітного періоду було в 17 раз, що говорить про погіршення стану балансу.

2) А2>П2 (швидкореалізуємі активи більше короткострокових зобовязань). Дане співвідношення вказує на те, що в КП "Фармація" є можливість зміни поточної ліквідності в недалекому майбутньому. Тобто за умови, що підприємство зможе швидко реалізувати готову продукцію і дебітори зможуть погасити дебіторську заборгованість, воно зможе погасити короткострокові кредити і позики, а можливо і частково кредиторську заборгованість.

3) А3<П3 (повільно реалізовані активи менше довгострокових зобовязань). Дана умова характеризує перспективну ліквідність підприємства. На кінець звітного періоду перевищення пасивних статей над активними трохи знизилося, але все рівно це свідчить про можливість виникнення проблем у підприємства в майбутньому зі своїми довгостроковими зобовязаннями.

Крім якісних визначень ліквідності зробимо кількісну оцінку: розрахуємо коефіцієнти, що відбивають платоспроможність підприємства і доповнюють аналіз ліквідності балансу.

Останній не дозволяє оцінити можливості підприємства по погашенню короткострокової заборгованості підприємств. Визначимо так само платоспроможність підприємства, тобто здатність погасити заборгованість за рахунок засобів, якими воно розподіляє.

Під ліквідністю якого-небудь активу розуміють здатність його трансформуватися в кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротше період, тим вище ліквідність даного виду активів.

Говорячи про ліквідність підприємства, мається на увазі наявність у нього оборотних коштів у розмірі теоретично достатньому для погашення короткострокових зобовязань хоча б і з порушенням термінів погашення, передбачених контрактами.

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів і їхніх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, яка вимагає негайного погашення.

У кращому ступені платоспроможність підприємства характеризують коефіцієнти ліквідності (покриття):

коефіцієнт абсолютної ліквідності;

коефіцієнт швидкої ліквідності або "критичної оцінки";

коефіцієнт поточної ліквідності або загального покриття;

Розглянемо ці показники.(таблиця 2.3.5)

Таблиця 2.3.5

Група

Формула розрахунку

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошового покриття):

Ф.1 (ряд.220+ряд.230+ряд.240)

Ф.1 ряд.620

Коефіцієнт критичної ліквідності (фінансового покриття):

Ряд.260 ф.1-(ряд.100ф.1+ряд.110 ф.1+ряд.120ф.1+

Ряд.620 ф.1

+ряд130ф.1+ ряд140ф.1)

Ряд.620 ф.1

Коефіцієнт поточної ліквідності (загального покриття):

Ряд.280 ф.1-ряд.080 ф.1

Ряд620 ф.1+ряд.430 ф.1+ряд.630ф.1

Найбільш ліквідними статтями оборотних коштів є грошові кошти, які розподіляє підприємство на рахунках у банку й у касі, а також у виді цінних паперів. Відношення коштів до короткострокових зобовязань називається коефіцієнтом абсолютної ліквідності. Це найбільш твердий критерій платоспроможності, що показує, яка частина короткострокових зобовязань може бути погашена негайно. Це платоспроможність на дату складання балансу.

Таблиця 2.3.6

Коефіцієнти ліквідності

Актив

9 місяців 2009 року

9 місяців 2010 року

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошового покриття):

0,083

0,24

0,05

0,04

Коефіцієнт критичної ліквідності (фінансового покриття):

0,91

0,47

0,26

0,23

Коефіцієнт поточної ліквідності (загального покриття):

1,07

1,68

1,41

1,83

Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Значення цього коефіцієнта не повинне опускатися нижче 0,2. У нашому випадку коефіцієнт абсолютної ліквідності склав за 9 місяців 2010 0,04. Звідси випливає наступне: здатність підприємства погашати поточні (короткострокові) зобовязання за рахунок грошових коштів значно знизилася у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року (за 9 місяців 2009 року значення показника склало 0,24, що є у межах норми). Показник у 2010 році невеликий, тому що обсяг коштів підприємства невеликий і цілком відсутні короткострокові фінансові інвестиції, у той час як сума поточних зобовязань підприємства значна.

Коефіцієнт критичної ліквідності (фінансового покриття). Цей коефіцієнт відбиває можливості погашення короткострокових зобовязань у перспективі за умови, що будуть здійснюватися своєчасні розрахунки з дебіторами. Це платоспроможність на період тривалості обороту дебіторської заборгованості. Оптимальна величина цього коефіцієнта складає 0,7-0,8. Коефіцієнт критичної ліквідності за 9 місяців 2009 та 2010 років нижче оптимального значення, це говорить про невисоку платоспроможність, або її відсутність підприємства на період тривалості обороту дебіторської заборгованості. Короткострокові зобовязання підприємства перевищують суму грошових коштів підприємства, короткострокових фінансових вкладень, дебіторської заборгованості й інших оборотних активів підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності (загального покриття): Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності відображує, чи досить у підприємства засобів, які можуть бути використані їм для погашення короткострокових зобовязань протягом майбутнього року.

Відповідно до стандартів вважається, що цей коефіцієнт повинний знаходитися в межах між 2 і 2,5, що дозволяє оборотним засобам, що знаходиться в підприємства, погасити борги по короткострокових зобовязаннях. Крім того, особлива увага при аналізі цього коефіцієнта звертається на його динаміку. За 9 місяців 2010 року коефіцієнт загального покриття наближається до оптимального, що характеризує зростання платоспроможності підприємства на період тривалості обороту оборотних коштів. Однак це досягається, в основному, не за рахунок коштів і їхніх еквівалентів, а за рахунок запасів підприємства і дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Коефіцієнти ліквідності доповнюються розрахунком коефіцієнта співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості, який розраховується як відношення кредиторської заборгованості до дебіторської заборгованості.

Значення коефіцієнта повинно бути менше 1,0.

Значення коефіцієнту співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги за 9 місяців 2010 року складає 0,13, що менше ніж за аналогічний період 2009 року на 0,06 пунктів.(За 9 місяців 2009 року - 0,19).

Значне перевищення обсягу кредиторської заборгованості над дебіторською свідчить про проблеми при реалізації продукції і розрахунках з постачальниками.

Прибутковість субєкта характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютним показником служить сума прибутку, одержана підприємством, відносним - рівень рентабельності.

Для розрахунків цих показників ми будемо використовувати звіт підприємства про фінансові результати за 9 місяців 2009 та 2010 рр. (таблиці 2.3.4 та 2.3.3 додатку Б відповідно ). Протягом 9 місяців 2010 року КП "Фармація" одержало чистого доходу від реалізації продукції на суму 43574,0 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції склала 35638,0 тис. грн. При цьому отримано валового прибутку на суму 7936,0 тис. грн. Інші операційні доходи в 9місяців 2010 році склали 111,0 тис. грн. Адміністративні витрати склали 2241,0 тис. грн, витрати на збут - 6692,0 тис. грн., інші операційні витрати склали 49,0 тис. грн. При цьому підприємство понесло збитки від операційної діяльності на суму 935,0 тис. грн.

Чистий збиток за 9 місяців 2010 року склав 358,0 тис. грн.

Рентабельність роботи підприємства визначається прибутком, який воно одержує. Показники рентабельності відображують, наскільки ефективно підприємство використовує свої засоби з метою одержання прибутку.

Для характеристики рентабельності використовуються наступні коефіцієнти (таблиця 2.3.7):

Таблиця 2.3.7

Коефіцієнти рентабельності

Показник

Формула розрахунку

Операційна рентабельність реалізованої продукції

Ф2.ряд100 або ряд 105

Ф2.ряд. 035

Рентабельність основної діяльності

Ф2.ряд220 або ряд 225

Ф2.ряд. 035

Загальна рентабельність підприємства

Ф.2 ряд 170 або 175

Ф1(ряд.280(гр..3)+ряд.280(гр..4))/2

Чиста рентабельність підприємства

Ф.2 ряд 190 або 195

Ф1(ряд.280(гр..3)+ряд.280(гр..4))/2

Чиста рентабельність власного капіталу

Ф.2 ряд 190 або 195

Ф1(ряд.380(гр..3)+ряд.380(гр..4))/2

Чистий прибуток на 1 грн. реалізованої продукції

Ф.2 ряд 190 або 195

Ф2 ряд 010-Ф2 ряд 015-Ф2 ряд 020

Прибуток від реалізації продукції на 1 грн. реалізованої продукції

Ф.2 ряд 50 або 55

Ф2 ряд 010-Ф2 ряд 015-Ф2 ряд 020

Загальний прибуток на 1 грн. реалізованої продукції

Ф.2 ряд 220 або 225

Ф2 ряд 010-Ф2 ряд 015-Ф2 ряд 020

Рентабельність - це показник, який характеризує економічну ефективність. Позитивним є їх зростання у динаміці. Результати показників запишемо в наступну таблицю (таблиця 2.3.8):

Делись добром ;)