Економічна ефективність використання основних виробничих фондів і шляхи її підвищення (на прикладі ПАТ "Білопільський машинобудівний завод")

курсовая работа

2.2 Структура і якісний склад основних фондів підприємства та джерела фінансування їхнього відтворення

Для того, щоб оцінити рівень забезпеченості ПАТ «Білопільський машинобудівний завод» осносними фондами та їх відповідність потребам підприємства, необхідно дослідити склад та структуру основних фондів (таблиця 2.5).

Таблиця 2.5

Склад та структуру основних фондів

2007

2008

2009

2010

2011

Тис. грн

Питома вага %

Тис. грн.

Питома вага %

тис грн

Питома вага %

Тис. грн

Питома вага %

Тис. грн

Питома вага %

Будинки і споруди

16167

64,28

12936

77,16

12935

77,33

12935

85,10

11141

95,69

Машини та обладнання

8493

33,77

3329

19,86

3293

19,69

1858

12,22

139

1,19

Транспортні засоби

265

1,05

269

1,60

268

1,60

184

1,21

184

1,58

Інструменти, прилади, інвентар

179

0,71

179

1,07

179

1,07

179

1,18

179

1,54

Інші основні засоби

23

0,09

23

0,13

23

0,14

23

0,15

-

-

Малоцінні необоротні матеріальні активи

25

0,10

29

0,17

29

0,17

20

0,13

-

-

Разом

25152

100

16764

100

16727

100

15199

100

11643

100

Проаналізувавши дані таблиці, можна стверджувати, що в складі основних фондів підприємства у 2011 році найбільшу питому вагу склали будинки і споруди - 95,7% і становили 11141 тис грн. Машини та обладнання становлять 1,19%, транспортні засоби - 1,58%, інструменти, прилади, інвентар - 1,54%, а інші основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи взагалі відсутні. У той час, як у 2007 році найбільшу питому вагу склали будинки і споруди -16167 тис. грн і становили 64,3%, машини та обладнання - 33,8% (8493 тис. грн); транспортні засоби - 1%; інструменти, прилади, інвентар - 0,7%, а інші основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи - 0,09% та 0,1% відповідно.

Отже, у 2011 році порівняно із 2007 роком скоротилася частка машин та обладнання на 98,4%, будинків і споруд - на 31%.

Динаміка вартості основних виробничих фондів подано в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Динаміка вартості основних виробничих фондів

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

Відносне відхилення 2011 від 2007, %

Вартість основних виробничих фондів, тис. грн.:

7294

5738

5426

5041

3912

54

- на початок року

25194

16764

16764

16727

15199

60

- на кінець року

25152

25152

16727

15199

11643

46

- вибуло

137

8432

37

1528

3556

2596

- надійшли

90

33

-

-

-

-

Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн.

7494

6516

5582

5234

4477

60

основний фонд використання

Отже, як було уже вище зазначено вартість основних виробничих фондів у 2011 році порівняно з 2007 роком зменшилася на 46%. Причиною різкого скорочення вартості основних фондів перш за все є низький рівень їхнього оновлення поруч із значними темпами їх вибуття. Так, у 2011 році порівняно із 2007 вартість основних фондів, що вибули зросла на 26% і становила 3556 тис. грн, у той час як останні надходження у вартісному виразі основних фондів спостерігалися у 2008 році, і становили 33 тис. грн, що на 67% менше від тих, що надійшли у 2007 році (90 тис. грн).

Тенденція до зменшення вартості основних виробничих фондів, негативно вплинула й на обсяги валової продукції, яка у 2011 році становила 2578 тис. грн, що на 53% менше порівняно з 2007 роком, хоча в порівнянні з 2009 роком зросла на 70%.

Динаміка вартості основних виробничих фондів наведена на рис. 2.6.

Рисунок 2.6 - Динаміка вартості основних виробничих фондів

Динаміку амортизаційних відрахувань подано в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Динаміка амортизаційних відрахувань

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

Абсолютне відхилення 2011 від 2007

Амортизація нарахована всього, тис. грн

430

334

310

320

232

-198

В тому числі по групах, тис. грн:

Будинки і споруди

356

280

267

148

220

-136

Машини та обладнання

69

48

40

137

9

-60

Транспортні засоби

3

4

2

35

2

-1

Інструменти, прилади, інвентар

1

4

-

-

-

-

Інші основні засоби

1

1

1

-

1

0

Використано

90

32,6

-

-

-

-

Проаналізувавши дані таблиці, можна стверджувати, що сума амортизаційних відрахувань у 2011 році порівняно із 2007 роком зменшилася на 198 тис. грн (46%), і становила 232 тис. грн.

Найбільше зменшення нарахованої амортизації по групам у 2011 році порівняно з 2007 роком зазнали будинки і споруди, що зменшилися на 136 тис. грн, і машини та обладнання, які у свою чергу зменшилися на 60 тис. грн.

Динаміка капітальних вкладень подано в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Динаміка капітальних вкладень

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

Всередньому за 5 років

Капітальне будівництво

-

-

-

-

-

-

Прибдання(виготовлення) основних засобів

90

32,6

-

-

-

24,5

Прибдання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

-

-

-

-

-

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

-

-

-

-

-

-

Інші

-

-

-

-

-

-

Разом

90

32,6

-

-

-

24,5

Таким чином, проаналізувавши дані таблиці, можна стверджувати, що на підприємстві ПАТ «Білопільський машинобудівний завод» за пять досліджуваних років капітальні надходження по всім показникам надходили лише на придбання (виготовленн) основних засобів, при чому в останнє вони спостерігалися у 2008 році, і їх вартість становила 32,6 тис. грн.

Така тенденція є дуже негативною, для розвитку підприємства.

Як було раніше зазначено на підприємстві ПАТ «Білопільський машинобудівний завод» у 2007 та 2008 роках були надходження основних виробничих фондів, на які ми за допомогою деяких вищеперелічених методів нарахуємо амортизацію.

Розраховуємо суму річних амортизаційних нарахувань прямолінійним методом амортизації на основні фондів, що надійшли на підприємство у 2008 році, їхня первісна вартість становить 33 тис. грн, термін експлуатації 8 років:

1. Розрахуємо норму амортизації:

.

2. Розраховуємо суму річних амортизаційних нарахувань:

тис. грн.

Отже, розрахунки показали, що протягом 8 років експлуатаційного терміну основних фондів, що надійшли, щорічні відрахування коштів на їхнє відтворення становитимуть 4125 тис. грн.

Розраховуємо суму річних амортизаційних нарахувань методом прискореного зменшення залишкової вартості:

1. Розрахуємо норму амортизації:

.

2. Розраховуємо суму щорічних амортизаційних нарахувань(табл. 2.9):

Таблиця 2.9

Розрахунок сум щорічних амортизаційних нарахувань

Рік

Н.а,
%

ОФ на початок року, грн.

А, грн.

НА, грн.

2008

25

33000,00

8250,00

24750,00

2009

25

24750,00

6187,50

18562,50

2010

25

18562,50

4640,63

13921,88

2011

25

13921,88

3480,47

10441,41

2012

25

10441,41

2610,35

7831,05

2013

25

7831,05

1957,76

5873,29

2014

25

5873,29

1468,32

4404,97

2015

25

4404,97

1101,24

3303,73

Отже, провівши розрахунки можна стверджувати, що норма амортизації для основних фондів, що надійшли у 2008 році, розрахована методом прискореного зменшення залишкової вартості, становитиме 25%. Використання цього методу дозволить швидше провести амортизацію та оновити основні фонди.

Розраховуємо суму річних амортизаційних нарахувань кумулятивним методом:

1. Визначаємо кумулятивне число:

К=1+2+3+4+5+6+7+8=36.

2. Розраховуємо норму амортизації для кожного з років терміну експлуатації основних фондів, що були введені у 2008 році:

; ;

; ;

; ;

; .

3. Розраховуємо суму річних амортизаційних нарахувань:

грн; грн;

грн; грн;

грн; грн;

грн; грн.

Отже, при кумулятивному методі нарахування амортизації на основні фонди, що надійшли, сума амортизаційних відрахувань на їхнє відтворення щорічно зменшується, так 2008 року вона становила 7326 грн, а у 2015 році вона дорівнюватиме 924 грн.

Таким чином, на основі проведеного аналізу структури і якісного складу основних фондів ПАТ «Білопільський машинобудівний завод» та джерел фінансування їхнього відтворення можна зробити такі висновки:

1. У складі та структурі основних фондів підприємства переважають будинки і споруди, машини та обладнання становлять, які у 2011 році порівняно із 2007 роком різко змешилися (на 98,4%, 31% відповідно).

2. На ПАТ «Білопільський машинобудівний завод» спостерігається різке скорочення вартості основних фондів, така тенденція зумовлена перш за все низьким рівнем їхнього оновлення поруч із значними темпами їхнього вибуття.

3. На підприємстві ПАТ «Білопільський машинобудівний завод» за пять досліджуваних років капітальні надходження по всім показникам надходили лише на придбання (виготовленн) основних засобів.

4. Спостерігається зменшення суми амортизаційних відрахувань, що пояснюється тим, що останнє введення основних фондів було у 2008 році.

5. Результатом значного зношення основних фондів підприємства та недостатнього їхнього оновлення стало зменшення обсягів валової продукції.

Делись добром ;)