Економічна ефективність використання основних виробничих фондів і шляхи її підвищення (на прикладі ПАТ "Білопільський машинобудівний завод")

курсовая работа

2.3 Визначення рівня економічної ефективності використання основних фондів підприємства та фактори, що впливають

Щоб визначити економічну ефективність використання основних фондів підприємства, доцільно оцінити їхній поточний стан та рух .

Вихідні дані для розрахунку показників руху та стану основних фондів ПАТ «Білопільський машинобудівний завод» подані в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Вихідні дані для розрахунку показників руху та стану основних фондів

Групи основних засобів

2007

2008

2009

2010

2011

Залишок на початок року

Надійшло

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Будинки і споруди

16167

9510

-

-

16167

9866

16167

9866

-

3232

12936

7989

12936

7989

-

-

12935

8256

12935

8256

-

-

12935

8033

12935

8033

-

1794

11141

7266

Машини та обладна-ння

8581

7562

40

127

8494

7564

8494

7564

29

5193

3329

2599

3329

2599

-

37

3293

2604

3293

2604

-

1435

1858

1741

1858

1741

-

1719

139

106

Транспо-ртні засоби

214

206

50

-

264

209

264

209

4

-

269

214

269

214

-

-

268

216

268

216

-

84

184

178

184

178

-

184

180

Інстру-мент, прилади, інвентар

179

178

-

-

179

179

179

179

-

-

179

180

179

180

-

-

179

179

179

179

-

-

179

179

179

179

-

179

179

Інші основні засоби

23

14

-

-

-

-

-

-

-

23

16

23

16

-

-

23

17

23

17

-

-

23

7

23

7

-

23

-

-

Мало-цінні нео-боротні матеріа-льні активи

30

30

-

15

25

25

25

25

-

19

29

29

29

29

-

-

29

29

29

29

-

9

20

20

20

20

-

20

-

-

Всього

25194

17500

90

142

25152

17858

25152

17858

33

8444

16764

11026

16764

11026

-

37

16727

11301

16727

11301

-

1528

15199

10158

15199

10158

-

3556

11643

7731

Показники руху та стану основних виробничих фондів подано в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

Показники руху та стану основних виробничих фондів

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Абсолютне відхилення
2011 від 2007

Коефіцієнт надходження

0,004

0,002

-

-

-

-

Коефіцієнт оновлення

0,146

0,219

0,219

0,242

-

-

Коефіцієнт вибуття

0,005

0,335

0,002

0,091

0,234

0,229

Коефіцієнт динаміки

0,998

0,667

0,998

0,909

0,766

-0,232

Коефіцієнт заміни

0,657

0,004

-

-

-

-

Швидкість оновлення

6,849

4,566

4,566

4,132

-

-

Коефіцієнт зношеності

0,710

0,658

0,676

0,668

0,664

-0,046

Коефіцієнт придатності

0,290

0,342

0,324

0,332

0,336

0,046

Отже, коефіцієнт надходження було пораховано лише за 2007 та 2008 роки, що пояснюється відсутністю вартості основних фондів, що надійшли у 2009-2011 роках, при чому коефіцієнт надходження у 2008 році зменшився на 0,002, що свідчить про зменшення частки вартості основних фондів, що надійшли.

Коефіцієнт заміни у 2008 році порівняно з 2007 роком зменшився на 0,653, що свідчить про незначну частку вартості основних фондів, що надійшли порівняно з вартість фондів, що вибули. За період 2009-2011 роки основні фонди не надходили.

Коефіцієнт оновлення у 2011 році відсутній, що свідчить про відсутність вартості фондів, які надійшли за рахунок капітальних вкладень.

Коефіцієнт вибуття у 2011 році порівняно з 2007 роком збільшився на 0,229, що є несприятливим для підприємства, і свідчить про значну вартість основних фондів, що вибули.

Коефіцієнт динаміки у 2011 році порівняно з 2007 роком зменшився на 0,232, що також є несприятливим для підприємства, оскільки свідчить про швидкі темпи зниження вартості основних фондів.

Коефіцієнти зношеності за період з 2007 по 2011 роки удвічі перевищують коефіцієнти придатності, що показує, що лише третина основних фондів є придатною до подальшого використання, решта потребує оновлення чи заміни. За 5 років коефіцієнт придатності зріс з 0,29 до 0,336. це показує, що частка ОФ, придатних до викорситання зросла. При цьому коефіцієнт зношеності зменшився з 0,71 до 0,664, тобто частка ОФ, які необхідно виводити з експулатації, зменшилася. Ці дані свідчать, що відбулося незначне оновлення основних фондів.

Делись добром ;)