Економічний аналіз підприємства

отчет по практике

7.Норми та нормативи витрат матеріальних цінностей на підприємстві

Розмiр власних оборотних активiв, що необхiднi пiдприємству для забезпечення нормальної дiяльностi, встановлюється нормуванням.

Нормування -- це процес обчислення тої частини оборотних активiв (запасiв та затрат), яка потрiбна пiдприємству для забезпечення нормального, неперервного процесу виробництва, реалiзацiї продукцiї та розрахункiв.

Основним завданням нормування є розробка в кожному пiдприємствi економiчно обгрунтованих норм та нормативiв власних оборотних активiв, що забезпечують прискорення обiгу та найбiльш ефективнє використовування матерiальних i фiнансових ресурсiв.

При розрахуику нормативу власних оборотних активiв необхiдно виходити з виробничого напрямку пiдприємства, планiв виробництва та реалiзацiї продукцiї, її собiвартостi, норм витрат та запасiв товарно-матерiальних цiнностей, що передбаченi у планах виробництва та матерiально-технiчного постачання, умов розрахункiв iз заготiвельниками та постачальниками. а також забезпечення прискорення обiгу активiв.

Нормування оборотних активiв включає розробку та встановлення в кожному пiдприємствi спецiальних норм за окремими видами матерiальних цiнностей, затрат виробництва i т.д. та розрахунок нормативу власних оборотних активiв у грошовому виразi на кiнець року, кварталу.

Норма - це обчислювана за встановленим порядком за кожним видом оборотних активiв вiдносна або мiнiмальна їх величина, що необхiдна для розрахуику нормативу. За окремими видами оборотних активiв вона розраховується в абсолютних величинах (гривнях, копiйках), за iншими - у вiдносних величинах (днях, вiдсотках).

Норми оборотних активiв за їх видами повиннi розроблятися на пiдприємствi спецiальпою комiсiєю, що очолена керiвником, у вiдповiдностi до "Типового порядку визначення норм запасiв товарно-матерiальних цiнностей", що затвердженi Мiпiстерством фiнансiв та Мiнiстерством економiки України у 31.05.93 р.

Норматив - це мiнiмальний розмiр власних оборотних активiв у грошовому виразi, що необхiдний пiдприємству для забезпечення нормального, безперервного процесу виробництва, реалiзацiї продукцiї та розрахункiв. Нормативи власних оборотних активiв повиннi враховувати потреби пiдприємства в активах не тiльки для основної дiяльностi, але й для капiтального ремонту будинкiв, споруд, що виконується господарським способом, а також для допомiжних пiдприємств та iнших служб пiдприємств, що не знаходяться на самостiйпому балансi.

Норми та нормативи обчислюються складанням спецiальних розрахункiв за кожним видом оборотних активiв, шо нормуються. Визначаються нормативи на кiнець плапованого року за окремими видами оборотних активiв множенням норми на обєм (одноденну витрату) нормованих цiнностей або затрат виробництва. що приймаються в розрахунок. Данi , що необхiднi для розрахуику норм та нормативiв за окремими елементами нормованих оборотних активiв, беруть з вiдповiдних видiв бухгалтерської звiтностi (балансiв та iн.) та таблиць виробничо-фiнансовоi о плану.

Особливiстю в обчисленнi нормативiв оборотних активiв є те, що за окремими їх видами (незавершеному виробництвi) нормативи встановлюються в обємi повної потреби пiдприємства в них. а за iншими (сировиною та основним матерiалам, пальним, запасним частинам, тарою, допомiжним та iишим матерiалам) - у розмiрi мiнiмальної потреби. Цє повязано з тим, що витрати незавершеного виробництва не вiдшкодовуються виручкою вiд реалiзацiї продукцiї запланованого року, а включаються до собiвартостi продукцiї наступних перiодiв, тому на них пiдприємствами видiляються активи у повному обсязi. Запаси ж сировини, основних матерiалiв, пального та iнших товарно-матерiальних цiнностей споживаються та вiдшкодовуються систематично, тому на них пiдприємствами видiляються активи в обсязi мiнiмальних запасiв, що забезнечують неперервний процес виробництва.

Норматив власних оборотних активiв на сировину, основнi матерiали та напiвфабрикати визначається множенням вартостi їх однодобової витрати в запланованому роцi на норму запасу в днях. У виглядi формули це може бути подано як:

Н = ОN, де Н -- норматив власних оборотних активiв. грн.;

О - одноденна витрата сировини, матерiалiв та напiвфабрикатiв, грн.;

N- норма оборотних активiв, днiв.

При цьому, однодобова витрата сировини, матерiалiв та напiвфабрикатiв визначається дiленням вартостi їх рiчної (квартальної) витрати в запланованому роцi на 360 (90) днiв. У нашому випадку ми визначаємо витрачання на одну машино-годину.

Норма оборотних активiв за кожним видом або однорiдною групою матерiалiв враховує час їх перебування у поточному, страховому, транспортному, технологiчному запасах, а також час, необхiдний для вiдвантаженпя, доставки, прийому та склаДування матерiал iв.

Сукупний норматив визначається додаванням усіх нормативів. За таблицею7.1 ми можемо визначити сукупний норматив за весь місяць додаючи суми по всіх нормативах.

Нсукупний=1927,48+11092,45+622,12+187,24=13 829,29грн.

Таким чином визначається сукупна потреба у товарно-матерiальних цінностях на місяць.

Делись добром ;)