Ефективність використання та механізм відтворення основних фондів

курсовая работа

2.2 Склад, структура та ефективність використання основних виробничих фондів підприємства

У сучасних умовах темпи і пропорції розширеного відтворення виробництва визначаються характером засобів виробництва, інтенсивністю їх використання. Незалежно від виробничих відносин засоби виробництва є обовязковим натурально речовим елементом, тобто загальною економічною категорією у всіх суспільно-економічних формацій. Це положення стосується всіх організаційних форм ведення сільськогосподарського виробництва.

Для забезпечення своєї діяльності кожне підприємство повинно мати в наявності не лише належну сукупність виробничих засобів, а таку їх кількість і в такому складі, як цього вимагає організація процесу виробництва.

Зупинимося з початку на характеристиці необоротних активів в аналізованому нами підприємстві. У 2008 р. вартість необоротних активів господарства на кінець року складала 2581,0 тис. грн., з них 88% складає вартість машин, обладнання та транспортних засобів, а 12% припадає на будівлі, споруди та передавальні пристрої. Вартість інших необоротних активів становить близько 595,4 тис. грн.., що в загальній вартості займає 2%. За аналізований період спостерігаються незначні відхилення в у цій структурі, оскільки вартість незавершеного будівництва знизилась майже на 6% і на початок 2008 р. становила 64,9 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів щорічно зростає, і в на кінець 2008 року вона становила 2023,4 тис. грн. в результаті чого зростає і величина зносу основних засобів підприємства. Середньорічна вартість основних фондів ТОВ “Гостинне”, як показано в таблиці 2.7 має тенденцію до підвищення. Також можна зробити висновок, що середньорічна вартість як основних фондів господарства загалом, так і основних виробничих фондів щорічно зростає.

"right">Таблиця 2.7

Динаміка руху основних фондів в ТОВ “Гостинне”

Роки

Середньорічна вартість, тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

Темп приросту, %

Основних фондів

в т. ч. основних виробничх фондів

Основних фондів

в т. ч. основних виробнич. фондів

Основних фондів

в т. ч. основних виробнич. фондів

Основних фондів

в т. ч. основних виробнич. фондів

2006

1331,4

1223,3

-

-

-

-

-

-

2007

1788,9

1724,0

+457,5

+500,7

134,4

140,9

34,4

41,0

2008

2618,8

2023,4

+829,9

299,4

146,4

117,4

46,4

17,4

Абсолютне збільшення протягом 3 останніх років становить близько 1287,4 тис. грн. Так, у 2007 р. порівняно з 2006 р. основні виробничі фонди зросли на 457,5 тис. грн., у 2008 р. відносно 2007 р. - на 830 тис. грн.

Стрімкі темпи зростання середньорічної вартості основних виробничих фондів у господарстві за період 2006-2008 рр. зумовили підвищення показників забезпеченості господарства основними фондами (таблиця 2.8).

"right">Таблиця 2.8

Забезпеченість основними фондами в ТОВ “Гостинне”

Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

В сер. по району, 2008 р.

Відхилення 2008 р. +;-

до 2006 р.

до серед. по району

Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. грн.

1331,4

1788,9

2618,8

2566,7

1287,4

52,1

Фондозабезпеченість на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн.

47,4

60,6

74,7

175,2

27,3

-100,5

Фондоозброєність на середньо-річного працівника, тис. грн.

11,1

14,5

18,2

29,9

7,1

-11,7

Капітальні вкладення на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн.

17,4

26,1

36,2

8,2

18,8

28,0

У 2008 р. у ТОВ “Гостинне” на кожних 100 га сільськогосподарських угідь припадало 74,7 тис. грн. основних виробничих фондів, що майже на 57% вище ніж у 2006 р., і майже на 50% нижче середньо районного рівня. За аналізований період характерна тенденція щорічного підвищення і фондоозброєності праці у господарстві. На одного середньорічного працюючого у звітному році припадало 18,2 тис. грн. основних виробничих фондів, що на 60% вище рівня 2006 р.

Доречно зауважити, що збільшення фондоозброєності праці у господарстві відбувається при зменшенні чисельності працюючих та зростання площі сільськогосподарських угідь у господарстві та залежить від зміни структури основних виробничих фондів підприємства (таблиця 2.9).

"right">Таблиця 2.9

Структура основних виробничих засобів ТОВ “Гостинне”

Групи основних засобів

2006 р.

2007 р.

2008 р.

У середньому по району, 2008 р.

По госп-ву до серед. районного, 2008 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис грн.

%

Будинки, споруди та передавальні пристрої

376,1

25,4

205,9

9,8

296,1

11,5

863,1

33,6

-567,0

Машини та обладнання

718,2

48,5

1153,8

55,1

2043,6

79,1

1105

43,1

938,6

Транспортні засоби

76,6

5,2

196,2

9,4

241,3

9,4

190,6

7,4

50,7

Робоча і продуктивна худоба

310,1

20,9

538,0

25,7

-

-

277

10,8

-

Інші основні засоби

-

-

-

-

-

-

131

5,1

-

Разом по господарству

1481,0

100,0

2093,9

100,0

2581,0

100,0

2566,7

100

14,3

Аналізуючи структурні зміни основних фондів у господарстві, можна зазначити про позитивні сторони, які повязані зі зменшенням у структурі основних фондів їх пасивної частини, та зростанням питомої ваги активної частини основних фондів.

Щодо складу основних фондів господарства, можна зробити висновок що найбільшу питому вагу в структурі займає активна частина - машини, обладнання та транспортні засоби, їх сукупна частка становить 88,5%, що на 34,8 відсоткових пункта більше ніж у 2006 р.

Досліджуване нами господарство набагато краще забезпечене основними фондами, ніж в середньому по господарствах району. Так у 2008 р. вартість основних засобів в ТОВ “Гостинне” була вищою за середньорайонний показник на 14,3 тис. грн.

2.3 Ефективність використання та особливості відтворення основних виробничих фондів у господарстві

На сучасному етапі розвитку аграрного виробництва підвищення ефективності використання основних виробничих фондів має велике значення. Економічна діяльність сільськогосподарських підприємств відбувається в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів, що обумовлює необхідність раціонального використання наявних виробничих засобів. Отже перед підприємствами стоять завдання домогтися підвищення ефективності використання наявних ресурсів і насамперед їх активної частини, тобто мова йде про підвищення рівня інтенсивного їх використання.

Економічна ефективність використання основних виробничих засобів характеризується фондовіддачею, фондомісткістю та рентабельністю основних засобів. Розглянемо ефективність використання основних засобів в досліджуваному нами господарстві.

В ТОВ “Гостинне” забезпеченість основними засобами в 2008 році становить 74,7 тис.грн., фондоозброєність - 18,2 тис. грн., що на 7,1 тис.грн. більше порівняно з 2006 р. (таблиця 2.10). Така зміна зумовлена збільшенням вартості основних засобів підприємства.

"right">Таблиця 2.10

Забезпеченість та ефективність використання основних фондів в ТОВ “Гостинне”, 2006-2008 рр.

Показники

Роки

В середньому по господарствах району за 2008 р.

Відхилення (±)

2006

2007

2008

даних 2008 р. до 2006 р.

До даних району

Фондозабезпеченість, тис. грн.

47,4

60,6

74,7

175,2

27,3

-100,5

Фондоозброєність, тис. грн.

11,1

14,5

18,2

29,9

7,1

-11,7

Фондовіддача, грн.

- по товарній продукції

2,1

1,8

1,9

0,1

-0,2

1,8

- по прибутку

0,4

0,3

0,7

0,01

0,3

0,69

Фондомісткість, грн.

- по товарній продукції

0,5

0,6

0,5

11,1

-

-10,6

- по прибутку

2,5

3,3

1,4

85,1

-1,1

-83,7

Норма прибутку,%

16,6

18,0

41,2

2,7

24,6

38,5

В господарстві у звітному році на одну гривню середньорічної вартості основних виробничих фондів було вироблено товарної продукції на суму 1 грн. 90 копійок, що більше рівня 2006 року на 20 копійок, 2007 року - на 10 коп. Це зумовлено як збільшенням обсягу виробленої продукції, так і зростанням середньорічної вартості основних фондів.

Окупність використаної частини основних фондів товарною продукцією у господарстві за аналізований період також підвищилась, фондовіддача за товарною продукцією у звітному році зменшилась відносно 2006 року на 5%, але зросла порівняно із 2007 р. на 6%. На кожну гривню використаних основних фондів у 2008 р. в ТОВ “Гостинне” було вироблено і реалізовано продукції на 1,90 грн.

Делись добром ;)