Загальна оцінка стратегічного стану підприємства

курсовая работа

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

567400

628675

61275,00

10,80

16,69

17,48

Поточні біологічні активи

110

16424

23297

6873,00

41,85

0,48

0,65

Незавершене виробництво

120

55041

59139

4098,00

7,45

1,62

1,64

Готова продукція

130

62737

68176

5439,00

8,67

1,85

1,90

Товари

140

8028

6542

-1486,00

-18,51

0,24

0,18

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

421972

425901

3929,00

0,93

12,41

11,84

- первісна вартість

161

428879

436020

7141,00

1,67

12,61

12,13

- резерв сумнівних боргів

162

6907,00

10119,00

3212,00

46,50

0,20

0,28

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

6804

6468

-336,00

-4,94

0,20

0,18

- за виданими авансами

180

1

0

-1,00

-100,00

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

69142

75658

6516,00

9,42

2,03

2,10

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

13371

78227

64856,00

485,05

0,39

2,18

- у т.ч. в касі

231

248

194

-54,00

-21,77

0,01

0,01

- в іноземній валюті

240

62082

59372

-2710,00

-4,37

1,83

1,65

Інші оборотні активи

250

25134

25689

555,00

2,21

0,74

0,71

Усього за розділом II

260

1308136,00

1457144,00

149008,00

11,39

38,47

40,52

III. Витрати майбутніх періодів

270

2217

2181,00

-36,00

-1,62

0,07

0,06

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

0,00

-

0,00

0,00

Баланс

280

3400066,00

3595732,00

195666,00

5,75

100,00

100,00

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Структура, початок року

Структура, кінець року

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

32513

32513

0,00

0,00

0,96

0,90

Інший додатковий капітал

330

33123

33657

534,00

1,61

0,97

0,94

Резервний капітал

340

8133

8133

0,00

-

0,24

0,23

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

844778

1029157

184379,00

21,83

24,85

28,62

Усього за розділом I

380

918547

1103460

184913,00

20,13

27,02

30,69

Частка меншості

385

0

0

0,00

-

0,00

0,00

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Інші забезпечення

410

0

12027

12027,00

-

0,00

0,33

Усього за розділом II

430

0

12027

12027,00

-

0,00

0,33

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

718800

951411

232611,00

32,36

21,14

26,46

Усього за розділом III

480

718800

951411

232611,00

32,36

21,14

26,46

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

250417

211370

-39047,00

-15,59

7,37

5,88

Поточна заборгованість довгостроковими зобовязаннями

510

694329

333956

-360373,00

-51,90

20,42

9,29

Векселі видані

520

2800

2000

-800,00

-28,57

0,08

0,06

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

489062

598304

109242,00

22,34

14,38

16,64

Поточні зобовязання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

7489

9606

2117,00

28,27

0,22

0,27

- з бюджетом

550

73528

50064

-23464,00

-31,91

2,16

1,39

- зі страхування

570

4754

7323

2569,00

54,04

0,14

0,20

- з оплати праці

580

13348

14886

1538,00

11,52

0,39

0,41

- з учасниками

590

79064

106543

27479,00

34,76

2,33

2,96

Інші поточні зобовязання

610

147928

194782

46854,00

31,67

4,35

5,42

Усього за розділом IV

620

1762719

1528834

-233885,00

-13,27

51,84

42,52

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

0,00

-

0,00

0,00

Баланс

640

3400066

3595732

195666,00

5,75

100,00

100,00

Аналізуючи баланс підприємства можна сказати що нематеріальні активи підприємства зросли на 48,21%, незавершене будівництво збільшилося на 25,24%, основні засоби майже не змінилися (зросли на 0,48%), а довгострокові фінансові інвестиції на 4,57%, також зросли довгострокові біологічні активи. Загалом за аналізуємий період розділ 1 активу балансу змінився на 2,23%, тобто зріс на 46694,00 тис. грн...

Другий розділ збільшився на 11,39%, у цьому розділі збільшення спостерігається також по всім статтям крім статті товари, яка зменшилася на 18,51%. Більшість статтей зросли в межах 10%, тоді як Поточні біологічні активи зросли на 41,85%, грошові кошти та їх еквіваленти на 485,05%. Також значно збільшився резерв сумнівних боргів на 46,5%, тобто на 3212,00 тис. грн..

Третій розділ активу балансу зменшився на 1,62%, проте враховуючи що його питома вага в загальному балансі підприємства менше відсотка, ці зміни є дуже незначними.

За першим розділом пасиву балансу можемо спостерігати збільшення на 20,13%, тобто на 184913,00 тис. грн., це пов`язано з тим що при незмінному статному і резервному капіталі при незначному зростанні іншого додаткового капіталу на 1,61%, нерозподілений прибуток збільшився на 21,83%..

Зявилися Інші забезпечення майбутніх витрат та платежів на суму 12027,00 тис. грн., що становить менше 1% у загальній валюті балансу.

Третій розділ зростає на 32,36 %, це пов`язано зі зростанням довгострокових кредитів банків на 32,36%, тобто на 232611,00 тис. грн..

За четвертим розділом спостерігається змешення на 13,27%, що пов`язано зі зменшенням короткострокових кредитів банків на 15,59%, поточної заборгованості за довгостроковими зобов`язаннями на 51,90% (360373 тис. грн.), векселі видані на 28,57% (109242,00 тис. грн.). Зросла кредиторська заборгованість на 22,34%, та поточні зобовязання за розрахунками і інші поточні зобовязання.

Загалом баланс зріс на 5,75%, тобто на 195666,00 тис грн., і на кінець звітного року становить 3595732,00 тис. грн..

Проведемо аналіз показників майнового стану підприємства, розрахунки по якому зведемо у таблицю, табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Показники майнового стану

Показник

Формула для розрахунку

Розрахунок

Рекомендоване значення, тенденції змін

Зміни за 2012р

На п р

На к р

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

(знос основних засобів)/(Первісна вартість основних засобів)

0,4892

0,5139

Зменшення

0,02

2

коефіцієнт придатності основних засобів

(Первісна вартість основних засобів)/(Знос основних засобів)

2,0443

1,9459

Збільшення

-0,10

3

Коефіцієнт оновлення основних засобів

(Збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів)/Первісна вартість основних засобів

0,2471

0,0560

Збільшення

-0,19

4

Індекс постійного активу

(Необоротні активи)/(Власний капітал)

2,2750

1,9361

Зменшення

-0,34

5

Коефецієнт реальної вартості майна

Засоби виробництва/Активи

0,1749

0,1857

0,5

0,01

За даними табл. 5.2 можна зробити висновки що позитині зміни є лише по індексу постійного активу коефіцієнту оновлення основних засобів, та по коефіцієнту реальної вартості майна, який хоч і збільшився з 0,1749 до 0,1857, але до нормального значення не дійшов. Знос основних засобів на кінець звітного періоду, кінець 2012 року, становить 51,39%, за звітний період спостерігається збільшення коефіцієнта зносу основних засобів, що також є негативним для підприємства. Зменшилася придатність основних засобів.

Також важливими для підприємства є показники ліквідності, що наведені у табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Показники ліквідності балансу

Актив

На початок періоду

на кінець періоду

Пасив

На початок періоду

на кінець періоду

(П - А)

Умови абсолютної ліквідності балансу

На початок періоду

на кінець періоду

Активи найбільш ліквідні

75453

137599

Найбільш термінові зобовязання

670045

788726

594592

651127

А1 ? П1

Активи, що швидко реалізуються

523053

533716

Пасиви короткосрокові

1092674

740108

569621

206392

А2 ? П2

Активи, що повільно реалізуються

776145,00

854752,00

Пасиви довгострокові

718800

963438

-57345

108686

А3 ? П3

Активи, що важко реалізуються

2025415

2069665

Пасиви постійні

918547

1103460

-1106868

-966205

А4 <= П4

За показниками табл. 5.3 можна зробити висновок що всі активи підприємства збільшилися, тоді як серед пасивів збільшилися всі крім короткострокових пасивів, які зменшилися майже на третину, враховуючи що нормальним є перевищення активів над пасивами по всіх позиціях крім останньої, можна сміливо казати що ліквідність підприємства порушена, підприємство є не абсолютно ліквідним.

6. Аналіз оборотних коштів

Аналіз оборотних коштів почнемо з аналізу оборотних активів підприємства, що наведений у таблиці 6.1

Таблиця 6.1

Оборотні активи підприємства

Стаття активу

На початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення, тис грн

Зміна в структурі

Тис грн

Питома вага %

тис грн

Питома вага %

1

Виробничі запаси

567400

43,37

628675

43,14

61275

4,68

2

Готова продукція

62737

4,80

68176

4,68

5439

0,42

3

Товари

8028

0,61

6542

0,45

-1486

-0,11

4

Поточні біологічні активи

16424

1,26

23297

1,60

10108

0,77

5

Незавершене виробництво

55041

4,21

59139

4,06

64856

4,96

6

Усього матеріальних оборотних засобів

575428

43,99

635217

43,59

59789

4,57

7

Дебіторська заборгованість

497919

38,06

508027

34,86

10108

0,77

8

Грошові кошти та їх еквіваленти

75701

5,79

78227

5,37

64856

4,96

9

Інші оборотні активи

25134

1,92

25689

1,76

149008

11,39

10

Оборотний капітал

1149048

87,84

1221471

83,83

134753

10,30

Всього оборотних активів

1308136

100,00

1457144

100,00

149008,00

11,39

Аналізуючи таблицю 6.1 можна сказати що загальна кількість оборотних активів збільшилася на 11,39%, тобто на 149008 тис. грн.. Збільшення ми можемо спостерігати по всім статтям активу крім товарів, які зменшилися на 1486 тис. грн.. Серед негативних змін можна виділити збільшення дебіторської заборгованості на 10108,00 тис. грн..

При аналізі оборотних коштів дуже важливим є аналіз їх оборотності, наведений у табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Показники оборотності оборотних коштів

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Рекомендоване значення, тенденції змін

На п.р.

На к. р.

1

2

3

4

5

6

К о

Оборотність оборотних засобів, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня величина оборотних активів ф 1 р. 260 (середнє значення)

2,73

2,80

Збільшення

Д о

Оборотність оборотних засобів, днів

360 : К о

131,64

128,72

Зменшення

К ор

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні кошти у розрахунках (середня дебіторська заборгованість) (ф 1 р. 150+160+170+180+190+200+210)

7,18

8,02

Збільшення

Д ор

Оборотність коштів у розрахунках, днів

360 : К ор

50,11

44,88

Зменшення

К од

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середня дебіторська заборгованість (ф 1 р. 160+170+180+190+200+210)

7,18

8,02

Збільшення

Д од

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

360 : К од

50,11

44,88

Зменшення

К кз

Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середня кредиторська заборгованість (ф 1 р. 620)

2,03

2,67

Збільшення

Д кз

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

360 : К кз

177,38

135,05

Зменшення

К оф

Коеф оборотності фіксованих активів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні фіксовані активи (ф 1 р. 080-010)

1,72

1,92

Збільшення

Д оф

Тривалість одного обороту фіксованих активів

360 : К оф

209,21

187,32

Зменшення

К оа

Коеф оборотності усіх активів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні активи (ф 1 р 280)

1,05

1,13

Збільшення

Д оа

Тривалість одного обороту усіх активів

360 : К оа

342,15

317,64

Зменшення

К овк

Оборотність власного капіталу, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня сума власного капіталу ф 1 р. 380

3,89

3,69

Збільшення

З табл. 6.2 видно що деякі показники оборотності покращилися, а по деяким ми можемо спостерігати негативні зміни, так за показником оборотності оборотних засобів можна побачити погіршення, яке пов`язано на сам перед зі збільшенням оборотних активів, як наслідок і тривалість обороту збільшилася. Оборотність коштів у розрахунках, оборотність дебіторської заборгованості, оборотність кредиторської заборгованості, фіксованих активів та усіх активів збільшилась, що є позитивним для підприємства для підприємства, тож майже єдиним що погіршує картину для власників є оборотність власного капіталу, яка зменшилася.

Делись добром ;)