Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства "ТК Домострой"

дипломная работа

ВСТУП

Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та оцінювати роботу підприємства, знаходити резерви підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства.

Темою дипломної роботи є загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой». Практика проводиться у фінансовому відділі підприємства.

Основними завданнями дипломної роботи є:

- ознайомлення з підприємством, його функціями і структурою;

- дослідження організації фінансової роботи на підприємстві, аналіз фінансових ресурсів підприємства, ознайомлення з фінансово - інвестиційною діяльністю підприємства;

- аналіз грошових надходжень і організації розрахунків на підприємстві;

- аналіз оборотних коштів (активів) підприємства;

- вивчення фінансового забезпечення відтворення основних фондів підприємства;

- дослідження формування і розподілу прибутку підприємства;

- вивчення питання щодо оподаткування та кредитування підприємства;

- оцінка фінансового стану підприємства.

Отже, в результаті дипломної роботи необхідно вивчити виробничу та економічну діяльність підприємства, фінансове забезпечення формування і розподілу доходів (прибутку) підприємств, систему оподаткування підприємства, питання фінансового планування.

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ «ТК ДОМОСТРОЙ» ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство ПП «ТК» Домострой» за формою власності є приватним підприємством, заснованим на власності фізичної особи. Підприємство діє згідно з положеннями Статуту, а також діючого законодавства України. Підприємство є юридичною особою; воно володіє, користується та розпоряджається майном, що йому належить, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки, круглу печатку, штампи, бланки з найменуванням підприємства, власний товарний знак, емблему.

У своїй діяльності підприємство керується Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншим чинним законодавством України та положеннями Статуту.

Підприємство створене з метою одержання прибутку, досягнення економічних і соціальних результатів, виробництва товарів, виконання робіт, розширення сфери послуг та збільшення робочих місць у сфері зайнятості населення.

Основним видом економічної діяльності підприємства є здача майна в оренду. Проте у порядку диверсифікації для досягнення поставленої мети підприємство здійснює також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України. Статутом передбачені й інші види діяльності підприємства:

- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

- оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;

- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та устаткуванням, проектування і монтаж систем каналізації;

- оптова та роздрібна торгівля сантехнічним і теплотехнічним оснащенням;

- організація і проведення оптової, роздрібної, комісійної, виїзної, ярмаркової та інших видів торгівлі товарами промислової та продовольчої групи, створення продовольчих та промтоварних ринків;

- здійснення торгових, комерційних, торгово-посередницьких операцій з товарами і продукцією як власного виробництва, так і придбаними підприємством;

- виробництво будівельних матеріалів усіх видів та їх реалізація;

- будівельні, ремонтні, реставраційні, монтажні та сантехнічні роботи;

- будівництво: підготовка, виконання будівельних робіт, виконання спеціалізованих будівельних робіт, обладнання і оформлення приміщень, будівництво "під ключ", проведення ремонтних, ремонтно - реставраційних, проектних, монтажних, робіт та інші види діяльності, що передбачено у статуті підприємства (Додаток 1).

Здійснення видів діяльності, робиться відповідно до законодавчих актів України, регулюючих ці правовідносини.

Діяльність підприємства по наданню юридичним і фізичним особам робіт і послуг робиться відповідно до цивільного законодавства шляхом укладення відповідних договорів.

Майно підприємства складають основні фонди, оборотні кошти і інші цінності, вартість яких відбивається в самостійному балансі Підприємства.

Джерелом формування майна підприємства є :

- грошові кошти і матеріальні цінності;

- прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг і інших видів господарської діяльності;

- цільове бюджетне фінансування;

- дотації з бюджету;

- кредити банків і інших кредиторів;

- добровільні внески організацій, підприємств і громадян;

- інші, не заборонені законодавством джерела.

Організаційно-функціональна структура ПП «ТК Домострой» (Додаток 2) дає уявлення й про економічну складову в управлінні підприємством.

Організаційна структура управління ТК «Домострой»: директор, головний бухгалтер, бухгалтери, менеджери з маркетингу і реклами, працівники відділу оренди, працівники служби безпеки, головний інженер, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, електрики, слюсарі.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Організаційна структура ТК «Домострой»

Структура управління підприємства є централізованою. Як бачимо з рис. 1 директору підпорядковуються всі вітки управління підприємством: головний бухгалтер, гол. інженер, безпосередньо директору підпорядковується служба безпеки фінансовий відділ, інші структурні ланки організації.

З організаційної структури видно, що всі рішення приймає директор. Директор представляє інтереси підприємства, здійснює в установленому порядку угоди від імені підприємства, затверджує структуру і штатний розклад підприємства, здійснює прийом на роботу працівників підприємства, робить висновок з ними, змінює і припиняє трудові договори, видає накази, видає доручення в порядку, встановленому законодавством, а також несе відповідальність за наслідки своїх дій відповідно до законодавства України.

Головний бухгалтер: здійснює керівництво працівниками бухгалтерії організації; здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства; формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику тощо.

Головний інженер: організовує розробку і реалізацію планів впровадження нової техніки і технології, проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; забезпечує ефективність проектних рішень, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування.

Начальник служби безпеки: організовує і здійснює заходи для забезпеченню особистої безпеки працівників підприємства, стежить за станом протипожежної безпеки, пропонує заходи для усунення порушень, організує службові розслідування по фактах розголошення охоронюваної інформації, втрати документів або виробів, що містять такі зведення, порушень внутрішньо-обєктового і пропускного режиму підприємства, здійснює звязок із правоохоронними й іншими державними органами з питань захисту комерційної таємниці і забезпечення економічної безпеки підприємства.

Начальник відділу оренди: забезпечує розробку концепції стратегії розвитку підприємства, здійснює контроль виконання планів по дохідній і витратній частинах торгового комплексу, виконує пошук орендарів, проведення договірної кампанії, здійснює контроль за виконанням орендарями договірних зобовязань, прийняття оперативних рішень по проблемних орендарях, організовує розвиток управління нерухомістю в окремий бізнес.

Менеджер з маркетингу та реклами: здійснює розробку рекламної й маркетингової стратегії, планування рекламних кампаній і рекламного бюджету, реалізація рекламних та маркетингових заходів, оцінка їх ефективності, заключення комерційних, рекламних та маркетингових договорів, організація та проведення акцій, сезонних розпродажів, дисконтних програм та інших рекламних заходів.

Отже, існуюча організаційна структура ТК «Домострой» в цілому достатньо ефективна, окремі керівники мають можливість контролювати безпосередньо виконання доручених завдань, одночасно здійснюючи зворотній звязок. Цікавою є практика безпосереднього прямого підпорядкування служби безпеки керівнику підприємства, що виключає злочинну змову керівників нищих структурних підрозділів. Широкий спектр функцій, які виконують працівники організації, компенсується їх невеликою трудомісткістю. Тому можна стверджувати, що організаційна структура підприємства є оптимальною і достатньо ефективною в існуючих умовах господарювання.

Основні показники діяльності підприємства представлені в Таблиці 1.1. Економічні показники діяльності «ТК Домострой» містяться у Формі №1-м «Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва» (Додаток 3,4).

Таблиця 1.1.

Економічні показники діяльності ТК «Домострой»

Показники

2011 рік

2012 рік

Відхилення (±)

тис. грн.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3961,0

3454,0

-507

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3300,8

2878,3

-577,5

Валовий прибуток звітного періоду

3326,5

3179,4

-147,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2550,6

-

-

Інші операційні витрати

195

3200

3005

Чистий прибуток

491,1

111,7

-379,4

Фонд оплати праці усіх працівників, тис.грн

181587,0

204095,2

22508,2

Середньооблікова чисельність працівників

16

18

2

З таблиці 1.1. видно, що дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства у 2012 році зменшився порівняно з попереднім роком на 507 тис.грн., що є негативною тенденцією.

Собівартість реалізованої продукції у 2011 році склала 2550,6 тис.грн., у 2012 році цей показник відсутній у звіті про фінансові результати. Натомість інші операційні витрати у 2012 році на підприємстві становили 3200 тис.грн., що у порівнянні з попереднім роком на 3005 тис. грн. більше.

Чистий прибуток підприємства «ТК Домострой» у 2012 році становив 111,7 тис.грн., а у 2011 році - 491,1, тобто у звітному році знизився порівняно з показником базового року на 379,4 тис.грн., що в цілому має негативну динаміку для підприємства.

Фонд оплати праці на підприємстві у звітному році збільшився на 22508,2 грн. порівняно з базовим роком, що повязано зі збільшенням чисельності працівників на підприємстві.

Делись добром ;)