Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства "ТК Домострой"

дипломная работа

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Фінансову роботу на підприємстві «ТК Домострой» виконує фінансовий відділ, який є самостійним структурним підрозділом.

Керівник цього відділу безпосередньо підпорядковується керівникові підприємства і разом з ним відповідає за фінансову дисципліну і фінансовий стан підприємства, представляє підприємство у фінансових, кредитних та інших органах.

Начальнику фінансового відділу, відповідно, підпорядковано 2 спеціалісти, які виконують фінансову роботу на підприємстві.

У функції фінансової відділу входять:

- забезпечення фінансування господарської діяльності;

- розробка фінансової програми розвитку підприємства;

- розробка інвестиційної політики;

- визначення кредитної політики;

- встановлення кошторисів витрат коштів для всіх підрозділів підприємства;

- фінансове планування та бюджетування діяльності, участь у розробці бізнес-плану;

- здійснення розрахунків з бюджетом, банками, постачальниками;

- аналіз фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності;

- ведення фінансового обліку, складання фінансової звітності.

Фінансове прогнозування і планування є одним з найважливіших напрямків фінансової роботи підприємства, на якому визначається загальна потреба в коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

У ринкових умовах підприємство самостійно визначає напрямки і розмір використання прибутку, що залишається в розпорядженні після сплати податків.

Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіталу і резервів на основі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відрахувань, прибутку, кредиторської заборгованості, суми податків.

Аналіз і контроль фінансової діяльності підприємства - це діагностика його фінансового стану, що дає можливість визначити недоліки і прорахунки, виявити і мобілізувати внутрішньогосподарські резерви, збільшити доходи і прибуток, зменшити витрати виробництва, підвищити рентабельність, поліпшити фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому.

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу підприємства можна поділити на два блоки:

1) аналіз фінансових результатів та рентабельності;

2) аналіз фінансового стану підприємства.

Ефективна організація фінансової роботи на підприємстві в ринкових умовах неможлива, якщо фахівці всіх економічних служб, насамперед фінансової, не здатні швидко й кваліфіковано орієнтуватись у вкрай динамічному фінансовому правовому полі України. Тому неодмінною умовою успішного функціонування підприємства є тісна координація роботи його фінансової служби (як, зрештою, й інших функціональних підрозділів) з юридичною службою.

Важливими задачами спеціаліста з фінансів щодо виконання фінансової стратегії є:

1) виконання зобовязань перед бюджетом, банками, постачальниками, працівниками підприємства;

2) організація розрахунків;

3) контроль за використанням власних і позикових коштів;

4) організація фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент - це організація управління фінансовими потоками з метою найбільш ефективного використання власного і залученного капіталу і одержання максимального прибутку.

Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позичкових коштів. Використання позичкового капіталу дозволяє суттєво розширити обєм господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку -- підвищити ринкову вартість підприємства.

Хоча основу будь-якого бізнесу складає власний капітал -- на підприємствах ряду галузей економіки обєм позичкових коштів, які використовуються, значно перебільшує обєм власного капіталу. У звязку з цим управління із залученням і ефективним використанням позичкових коштів є однією з найважливіших функцій фінансового менеджменту, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Позичковий капітал, що використовується підприємством, характеризує у сукупності обєм його фінансових зобовязань (загальну суму боргу). Ці фінансові зобовязання у сучасній господарській практиці диференціюються таким чином.

1. Довгострокові фінансові зобовязання. До них належать усі форми функціонуючого на підприємстві позичкового капіталу з терміном його використання більше одного року. Основними формами цих зобовязань є довгострокові кредити банків і довгострокові кредитні кошти (заборгованість за податковим кредитом; заборгованість за емітованими облігаціями; заборгованість за фінансову допомогу, яка була надана на зворотній основі тощо), термін погашення яких ще не настав або непогашені в установлений термін.

2. Короткострокові фінансові зобовязання. До них належать усі форми залученого позичкового капіталу з терміном його використання до одного року. Основними формами цих зобовязань є короткострокові кредити банків і короткострокові позичкові кошти (як передбачені до погашення в наступному періоді, так і не погашені у встановлений термін), різні форми кредиторської заборгованості підприємства (за товарами, роботами і послугами; за виданими векселями; за отриманими авансами; за розрахунками з бюджетом і позабюджетними фондами; оплатою праці; з дочірніми підприємствами; з іншими кредиторами) та інші короткострокові фінансові зобовязання.

Розмір власного та позикового капіталу приватного підприємства «ТК Домострой» за 2011 та 2012 роки представлено у таблиці 2.1. Дані для порівняння взято з Додатків 3, 4.

Таблиця 2.1

Фінансові ресурси приватного підприємства «ТК Домострой»

Показник

Значення

2011 рік

2012 рік

Власний капітал

27215,9

26613,5

Позиковий капітал

968,8

1082,0

у т.ч. довгостроковий позичковий капітал

-

-

короткостроковий позичковий капітал

968,8

1082,0

Разом

28184,7

27695,5

У 2012 році власний капітал підприємства становив 26613,5 тис.грн., а позиковий - 1082,0 тис.грн. Тобто у структурі фінансових ресурсів підприємства частка власного капіталу становить 96,0 %, а частка позикового капіталу - 4%. Потрібно також відмітити, що у структурі позикового капіталу відсутні довго- та короткострокові кредити банків.

Отже, фінансова робота на підприємстві ведеться у відповідності до законодавства та потреб фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой», що затверджено Положенням по підприємству та посадовими інструкціями спеціалістів.

3. ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

У сучасній зарубіжній літературі термін „інвестиції” часто трактується як придбання цінних паперів; а в Україні його ідентифіковано з терміном „капітальні вкладення”, інвестиції в цьому разі розглядаються як вкладення у відтворення основних фондів. На сьогодні під інвестиціями відповідно до Закону України „Про інвестиційну діяльність” розуміють усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в обєкти підприємницької діяльності, внаслідок чого створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект [12]. Окрім цього закону інвестиційна діяльність в Україні регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №12 „Фінансові інвестиції” [13] та іншими нормативно-правовими актами.

Інвестиційна діяльність підприємства - це комплекс заходів юридичних осіб, які вкладають власні кошти з метою отримати прибуток.

У вітчизняній практиці переважна частина інвестиційної діяльності - вкладення коштів у власний розвиток, у необоротні активи. Проаналізуємо динаміку та структуру необоротних активів ПП «ТК Домострой» (таблиця 3.1.).

Таблиця 3.1.

Аналіз динаміки необоротних активів ПП «ТК Домострой»

в 2011 - 2012 роках, тис. грн.

2011

2012

Абсолютне відходення

Відносне відхилення

Нематеріальні активи

0

0

-

-

Незавершене будівництво

5

5

-

-

Основні засоби

19912,9

18650,1

-1232,8

93,7

Разом необоротних активів

19917,9

18655,1

-1262,8

93,7

Аналіз показав, що необоротні активи зменшились протягом у 2012 році в порівнянні з 2011 роком - на 93,7% (на 18655,1 тис. грн.).

Зменшення суми необоротних активів у 2012 році відбулося виключно за рахунок зменшення суми основних засобів.

Основи обліку, визначення вартості основних фондів, їх переоцінка та методи амортизації визначені в П(С)БО 7 „Основні засоби” [14].

Оцінимо стан основних засобів за допомогою відповідних відносних показників (таблиця 3.1.):

Таблиця 3.1.

Аналіз зношеності основних засобів ПП «ТК Домострой»

в 2011 - 2012 роках

Показники стану основних фондів

Роки

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

2011 рік

2012 рік

Первісна вартість, тис. грн.

24799,1

24916,7

117,6

100,5

Знос, тис. грн.

4886,2

6266,6

1380,4

128,3

Залишкова вартість, тис. грн.

19912,9

18650,1

-1262,8

-93,7

Коефіцієнт зносу, %

19,7

25,2

5,5

-

Коефіцієнт придатності, %

80,3

74,9

-5,5

-

З таблиці 3.1. видно, що зношеність основних засобів дещо зросла за останній рік - з 19,7% на початок 2012 року до 25,2% на кінець 2012 року, проте рівень зношеності основних засобів залишається на допустимому рівні. Коефіцієнт придатності основних засобів на приватному підприємстві

Показник фондовіддіачі на підприємстві у звітному році зріс у порівнянні з двома попередніми роками - на 0,12 п.

Довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій на ПП «ТК Домострой» протягом трьох років дослідження не здійснювало.

Таким чином, інвестиційну діяльність підприємства можна оцінити як таку, що потребує суттєвих змін у відношенні до неї фінансових менеджерів.

Делись добром ;)