Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства "ТК Домострой"

дипломная работа

РОЗДІЛ 4. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У своїй діяльності ПП «ТК Домострой» користується готівковими і безготівковими розрахунками.

Готівкові розрахунки в Україні на сьогоднішній день регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004 року, яким визначені вимоги до організації готівкових розрахунків, порядок оформлення касових операцій, порядок ведення касової книги та обовязки касира, порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси, особливості організації банками роботи з готівкою, контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою [1].

Готівкові розрахунки ведуться за допомогою таких документів: прибуткових та видаткових касових ордерів (Додаток 6, 7, 8, 9, 10, 11). Усі надходження і видачі готівки в національній валюті підприємства враховують у касовій книзі, типова форма якої затверджена наказом Міністерства статистики України (Додаток 12). Записи в касову книгу проводяться касиром відразу після одержання або видачі грошей за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом. Щодня в кінці робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає до бухгалтерії. Контроль за правильним веденням касової книги покладено на головного бухгалтера.

Відповідно до договору з обслуговуючим банком, банк має право встановлювати ліміт каси, використовувати кошти, брати винагороду за наданні послуги. Ліміти залишку готівки в касі встановлюються усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою. Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання касової виручки (надходжень) та графіка заїзду інкасаторів. Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється Інструкцією НБУ №4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України".

Безготівкові розрахунки на території України здійснюються на підставі вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.01.2004 року, де визначено наступні моменти:

– загальні правила документообігу;

– розрахунки із застосуванням платіжних доручень;

– розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень;

– примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами;

– договірне списання;

– розрахунки із застосуванням розрахункових чеків;

– розрахунки за акредитивами;

– розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості;

– порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів;

– розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування [3].

Всі підприємства в обовязковому порядку повинні мати розрахунковий рахунок в банку [1].

Порядок відкриття визначається Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.2003 року. Даною інструкцією встановлюються:

порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах субєктам господарювання;

особливості відкриття поточних рахунків;

використання коштів за поточними рахунками субєктів господарювання;

особливості відкриття карткових рахунків;

порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків субєктам господарювання та використання коштів за цими рахунками;

порядок відкриття поточних рахунків типу “н” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками;

порядок відкриття поточних рахунків типу “п” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками;

картки із зразками підписів;

зміна рахунків клієнтів;

порядок закриття рахунків клієнтів банків тощо.

Відкриття поточного рахунку в певному банку вперше здійснюється в такому порядку.

Особи, які від імені юридичної особи або відокремленого підрозділу відкривають поточний рахунок, мають:

- предявити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково предявляють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

- подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені зазначеною інструкцією.

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

Для відкриття поточного рахунку підприємству потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку. Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів [4].

В своїх розрахунках ПП «ТК Домострой» використовує всі форми розрахунків: платіжні доручення, платіжні вимоги та вимоги-доручення, акредитиви, чеки, векселі тощо.

Переважно для розрахунків використовуються платіжні доручення. Підставою зарахування кощтів на поточний рахунок, а також документом, який показує залишок коштів на поточному рахунку на певну дату є виписка банку, що надається підприємству установою банку (Додаток 13).

З тими підприємствами та організаціями, де є виникнення взаємної заборгованості по взаємонаданим товарам, роботам послугам застосовують зарахування взаємних вимог, про що і складається відповідний договір, який є підставою для таких розрахунків.

Делись добром ;)