Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства "ТК Домострой"

дипломная работа

РОЗДІЛ 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Більш детально проаналізуємо структуру і динаміку основних фондів на підставі інформації про основні засоби за залишковою вартістю (Додаток 14, 15, 16).

фінансовий актив прибуток оподаткування

Таблиця 6.1.

Аналіз динаміки та структури основних фондів ПП «ТК Домострой»

в 2010 - 2012 роках, тис. грн.

Показник

2010 рік

2011 рік

2012 рік

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Земельні ділянки

886,4

3,6

886,4

3,6

753,9

3,0

Будинки та споруди

19449

80,3

19896

80,5

20183,4

81,3

Машини та обладнання

3742,2

15,5

3755,5

15,2

3738,2

15,0

Інструменти, прилади та інвентар

113,4

0,5

139,3

0,6

128,9

0,5

Інші основні засоби

29,5

0,1

29,5

0,1

24,5

0,09

Всього основних засобів

24220,6

100

24706,9

100

24828,9

100

Впродовж всього періоду дослідження найбільша питома вага належала будинкам та спорудам (80,3% на початок 2011 року та 81,3% - на кінець 2012 року), друге за обсягами місце належить машинам та обладнанню (15,5% та 15,0%, відповідно), третє місце - за земельними ділянками (3,6% та 3,0%). Інші групи мають несуттєву питому вагу.

З талиці видно, що протягом досліджуваного періоду структура основних засобів майже не змінилась, проте спостерігається повільне зростання частки будинків та споруд, що повязано із основним предметом діяльності підприємства - здаванням приміщень в оренду.

Далі оцінимо стан та ефективність використання основних показників за іншими коефіцієнтами за даними приміток до річної фінансової звітності підприємства (таблиця 6.2.).

Таблиця 6.2.

Аналіз стану та ефективності використання основних фондів

ПП «ТК Домострой» в 2011 - 2012 роках

Показники

Рік

Відхилення у 2012 від

2010

2011

2012

2011

2010

Первісна вартість основних засобів на початок року, тис. грн.

23600,7

24314,3

24799,1

484,8

1198,4

Первісна вартість основних засобів на кінець року, тис. грн.

24314,3

24799,1

24916,7

117,6

602,4

Середньорічна балансова вартість основних засобів, тис. грн.

21049,2

20368,7

19281,5

-1087,2

-1768,2

Сума оновлення основних засобів, тис. грн.

731,6

493,7

313,7

-180

-417,9

Сума вибуття основних засобів, тис. грн.

21,3

7,3

191,7

184,4

170,4

Чиста виручка від реалізації, тис. грн.

3639,3

3300,8

2878,3

-422,5

-761

Чистий прибуток, тис. грн.

797,9

491,1

-111,7

-602,8

-909,6

Коефіцієнт оновлення, %

3,5

2,4

1,6

-0,8

-1,9

Коефіцієнт вибуття, %

0,1

0,04

1,0

0,96

0,9

Коефіцієнт приросту, %

3,4

2,4

0,6

-1,8

-2,8

Рентабельність, %

3,8

2,4

-0,6

-3,0

-4,4

Фондовіддача

0,2

0,2

0,14

0,12

0,12

Фондомісткість

5,8

6,2

6,7

0,5

0,9

Розраховані коефіцієнти показали, що за період дослідження найвищий рівень оновлення та приросту основних фондів відбувався на підприємстві в 2010 році - на 3,5% та 3,4%, відповідно. В 2011 році оновлення становило 2,4%, проте вибуття майже не було - 0,04%. 2012 рік характеризується незначною увагою керівництва до основних засобів: оновлення склало 1,6%, вибуття 1,0%, приріст у підсумку - 0,6%.

Показники ефективності використання, що пораховані у талиці 3.2, показали відємну рентабельність основних фондів у 2012 році, спостерігається певне зниження фондовіддачі у звітному році в порівнянні з 2010 та 2011 роками (з 0,2 до 0,14), що пояснюється більш низькими темпами росту залишкової вартості фондів та зниженням обсягів реалізації за останній рік.

За результатами аналізу підприємству необхідно підрахувати резерви підвищення фондовіддачі та збільшення випуску продукції.

Підвищення фондовіддачі можливо за рахунок:

­ збільшення продуктивності обладнання;

­ збільшення активної частини основних виробничих фондів;

­ зниження вартості одиниці обладнання;

­ збільшення продуктивності праці робітника;

­ збільшення амортизації основних фондів.

Збільшення випуску продукції можливо за рахунок:

­ підвищення фондовіддачі;

­ оновлення основних фондів;

­ встановлення наявного обладнання;

­ введення в дію встановленого обладнання;

­ додержання планового фонду робітничого часу.

Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання основних фондів підприємства є зростання обсягу виробництва продукції.

Найбільшою проблемою для приватного підприємства «ТК Домострой» є наявність у 2012 році чистого збитку. Не маючи прибутку, підприємство не має власного джерела оновлення основних засобів, не є привабливим для інвесторів і має проблеми з отриманням кредитів банків. Тому одним з перших кроків підвищення ефективності діяльності є подолання збитковості.

Наступними кроками в удосконаленні управлінням основними засобами та їх фінансуванням мають стати:

списання повністю зношених основних засобів;

індексація основних фондів, що призведе як до збільшення основних фондів, так й до зростання власного капіталу підприємства, а крім того - до росту фінансових ресурсів держави в номінальному вираженні;

пошук джерел отримання додаткових доходів та прибутків

оновлення основних засобів за рахунок віднайдених резервів збільшення фінансових результатів та інших джерел фінансового забезпечення їх відтворення;

розглянути можливість та перспективи переходу на інші методи нарахування зносу, окрім податкового, який зараз використовується на підприємстві, що дозволить по бухгалтерському обліку маневрувати обсягами одного з основних джерел фінансування основних засобів - амортизаційних відрахувань;

дослідити й впровадити врахування морального зносу обладнання.

Делись добром ;)