Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства "ТК Домострой"

дипломная работа

РОЗДІЛ 7. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Прибуток як економічна категорія є грошовим вираженням вартості реалізованого чистого доходу, основною формою грошових накопичень субєктів господарювання. Він характеризує дохідність підприємства, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті здійснення відповідних заходів.

Сума отриманого прибутку -- це показник, який характеризує результативність діяльності підприємства, тобто є фінансовим результатом його підприємницької діяльності.

У Господарському кодексі України зазначається, що прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств. Підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання відповідного результату.

Планування прибутку є складовою фінансового планування і найважливішим аспектом фінансово-економічної діяльності підприємств. Від достовірності визначеного планового прибутку залежить ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Розрахунок планового прибутку має бути економічно обґрунтований, що дасть змогу здійснювати своєчасне і повне фінансування інвестицій, приросту власних оборотних активів, своєчасні розрахунки з бюджетом за податками тощо.

Найпоширенішим методом планування прибутку від продажу товарної продукції є метод прямого рахунку. Суть його полягає в тому, що прибуток визначається як різниця між виручкою від продажу товарної продукції (доходом) за вирахуванням податку на додану вартість та акцизів і її собівартістю.

Розрахунок прибутку від продажу продукції, виконання робіт (надання послуг), загального та чистого прибутку і їх розподіл наведений у табл. 7.1

Таблиця 7.1

Розрахунок і розподіл загального та чистого прибутку тис. грн.

з/п

Показник

Прибуток

Збиток

1. Розрахунок прибутку

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

3961,0

--

Податок на додану вартість

--

660,2

Акцизний збір

--

--

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

3300,8

--

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

--

2550,6

Інші операційні витрати

195,0

Валовий прибуток (+), збиток (-)

Інші операційні доходи

25,5

--

Інші операційні витрати

--

84,0

Прибуток (+), збиток (-) від операційної діяльності

--

Фінансовий результат до оподаткування

496,9

Податок на прибуток

--

5,8

Чистий прибуток

491,1

2. Розподіл прибутку

Поповнення статутного капіталу

125

-

Поповнення резервного капіталу

-

-

На виплату дивідендів

-

-

На інші цілі

53

-

Нерозподілений прибуток

178

РОЗДІЛ 8. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА «ТК ДОМОСТРОЙ»

Приватне підприємство ТК «Домострой» є платником наступних податків:

- податку на прибуток;

- податку на додану вартість;

- екологічного податку;

- податок з доходів фізичних осіб.

Приватне підприємство ТК «Домострой» є платником екологічного податку.

Обєктом та базою оподаткування для підприємства є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Сума податку обчислюється за податковий (звітний) квартал.

Приватне підприємство «ТК Домострой» зобовязане сплачувати екологічний податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення подано в додатку Розрахунок цього податку за 2012 рік подано у таблиці 8.1 на основі Податкової декларації з екологічного податку (Додаток 17).

Таблиця 8.1.

Розрахунок екологічного податку ПП «ТК Домострой»

№ з/п

Назви забруднюючих речовин

Фактичні обсяги викидів, тонн

Ставки податку в поточному році, грн./т

Сума нарахованого податкового зобовязання, грн.

1.

Азоту оксиди

0,077

664,84

51,19

2.

Вуглецю окис

0,194

25,05

4,86

3.

Двоокис вуглецю

52,89

0,11

5,82

Нараховано податку за звітний квартал

61,87

Приватне підприємство «ТК Домострой» складає податкову декларацію та подає її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачує податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Приватне підприємство «ТК Домострой» є платником податку на прибуток.

Обєктом оподаткування податку на прибуток для підприємства є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135 - 137 ПКУ, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 ПКУ, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 ПКУ.

Спрощено формулу визначення обєкта оподаткування тепер можна зобразити так:

П=Д-С-ІВ,

де П- прибуток;

Д-доходи;

С - собівартість;

ІВ - інші витрати

Відповідно до Перехідних положень Податкового Кодексу України ставки податку на прибуток становлять:

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно -- 23 відсотки;

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно -- 21 відсоток;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно -- 19 відсотків, а для субєктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, -- 5 відсотків;

з 1 січня 2014 року -- 16 відсотків, а для субєктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, -- 5 відсотків.

Розрахунок податку на приуток за 2012 рік подано у таблиці 8.1 на основі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Додаток 18).

Таблиця 8.2.

Розрахунок податку на прибуток на ПП «ТК Домострой» за 2012 рік

Показники

Сума

1

2

Доходи, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування

3046832

Дохід від операційної діяльності

2292954

Інші доходи

753878

- проценти

88

- доходи від операцій оренди/лізингу

585338

- дохід визначений відповідно до ст.146 р.ІІІ ПКУ

150135

- дохід визначений відповідно до ст.147 р.ІІІ ПКУ по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

18300

- суми безнадійної кредиторської заборгованості

17

Витрати, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування

3036832

Адміністративні витрати

2168914

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

867918

- суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим Кодексом України, а також інших податкових платежів, встановлених законодавчими актами

105117

- витрати на операції оренди/лізингу

4000

- витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

4800

- інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ ПКУ прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

754001

Обєкт оподаткування від усіх видів діяльності

10000

Ставка податку на прибуток, %

21

Податок на прибуток за звітний період

2100

Отже, сума податку на прибуток, сплачена приватним підприємством «ТК Домострой» склала 2100 грн. за ставкою податку на прибуток 21 % (станом на 2012 рік).

у структурі всіх доходів, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування доходи від операцій оренди/лізингу становлять 585338 грн., тобто їх частка становить 19,2%, доходи від операційної діяльності становлять - 2292954 або 75%.

У структурі витрат, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування частка адміністративних витрат становить 71,4%, а інших витрат - 28,6%.

Приватне підприємство «ТК Домострой» є платником податку на додану вартість.

Обєктом оподаткування для підприємства є операції з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на обєкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі обєкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Датою виникнення податкових зобовязань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 ПКУ, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - субєктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обовязкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого звязку).

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 17 відсотків;

б) 0 відсотків.

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у звязку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше;

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

Делись добром ;)