Інноваційні напрями регіонального розвитку

контрольная работа

2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В сучасних умовах спаду економічного розвитку регіону важливу роль відіграють пошуки нових напрямів в регіональній реформі. На сучасному етапі дуже мало приділяється уваги новаторським питанням. Таким чином, розвиток інноваційної діяльності субєктів господарювання регіону може бути використаний як дієвий чинник економічного оздоровлення.

Результатом сучасної реформи регіональної економіки України повинна стати модель високорозвиненої, соціально-орієнтованої економіки регіону, яка ефективно функціонує під регулюючим впливом держави і найголовніше стимулюючою дією ранкової конюнктури.

Успішне продовження економічного реформування економіки України вимагає здійснення ефективної та гнучкої регіональної політики, головною метою якої, є підвищення життєвого рівня населення кожного регіону.

Одним з найважливіших завдань для досягнення основної мети регіональної політики є використання інноваційних чинників перебудови економіки регіону.

Найбільш чутливими до будь-яких інновацій є малий та середній бізнес. Розвиток цього сектора економіки виступає необхідною умовою функціонування сучасних ринкових відносин. Для успішного розвитку підприємницькі структури повинні мати в своєму складі менеджерів, які швидко сприяють інновації.

Вітчизняний досвід підприємницької діяльності та історії комерційного успіху світових лідерів переконливо доводять, що саме інновації різної природи стають вирішальним фактором у сучасній конкурентній боротьбі [13, c.200-201].

За даними Держкомстат України основним джерелом фінансування інноваційної діяльності підприємств в останні роки залишаються їхні власні кошти. Але це джерело обєктивно має обмежений характер, тому що рентабельність операційної діяльності промислових підприємств є вкрай низькою. Виникає потреба опрацювати комплекс конкретних організаційно-економічних питань. Основними принципами їх вирішення є:

- попереднє ретельне обґрунтування економічної ефективності інноваційної діяльності;

- гнучкість і динамічність окремих елементів системи фінансування;

- правова захищеність форм і механізмів залучення інвестиційних коштів;

- дотримання термінів реалізації інноваційної програми та її фінансових обмежень;

- швидке й ефективне впровадження новації, що забезпечує зростання фінансової віддачі від інноваційної діяльності;

- реалізація певних організаційно-економічних заходів із зниження фінансових витрат та інноваційного ризику.

Окрім загальноекономічної підтримки малого і середнього бізнесу на рівні регіону дуже ефективно впроваджувати та фінансувати науково-технічні, економічні та соціальні програми дійсно інноваційного характеру.

Одним з пріоритетних напрямків інноваційного розвитку регіону - є залучення інвестицій до розвитку малого та середнього бізнесу під гарантії регіонального бюджету.

Інвестиції - один з головних чинників, що визначають темпи економічного зростання як у державі в цілому, так в регіонах. На сучасному етапі реформування економіки активізація iнвестицiйних процесів - єдиний шлях до вирішення проблем структурної переорієнтації економіки України на виготовлення конкурентоспроможної продукції.

Недостаток iнвестицiйних ресурсів в економіці України спонукає до пошуку рiзноманiтних шляхів стимулювання iнвестицiйних процесів, яке можливо забезпечити шляхом вибору ефективних форм державного регулювання умов iнвестиційної дiяльностi. Такими формами регулювання з боку органів державної влади є:

* податкове регулювання: система податків та їx ставки, податковi пільги;

* регулювання відрахувань до амортизаційних фондiв;

* регулювання умов надання кредитив;

* система експертизи, контролю та нагляду за інвестиціями;

* умови приватизації державної власності;

* антимонопольне регулювання.

Виходячи з першочергових завдань економічної політики, пріоритетними можна визнати тi напрямки інвестування, які спроможні в порівняно короткий термін забезпечити суттєві зрушення в економіці регіону.

Першочерговими завданнями можна вважати ті, що забезпечують приріст обсягів виробництва високоякісної конкурентоздатної продукції в регіоні. Такими напрямками є галузі виробництва з:

* коротким терміном окупності (легка, харчова);

* суттєвим мультиплікативним ефектом, тобто виробництво на яких забезпечує розвиток супутніх виробництв;

* значним експортним потенціалом конкурентоспроможності;

* виробництво iмпортозамінної продукцї.

Для ширшого залучення як іноземних, так i внутрішніх інвесторів у регіоні повинна бути розроблена спеціальна стратегія залучення іноземних iнвестицiй у регіон. Стратегія повинна бути сформована таким чином, щоб її можна було впровадити в реальну практику, тобто щоб вона не носила занадто загально теоретичний характер.

Елементи стратегії залучення iнвестицiй у регіон доцільно визначити наступні:

1. Створення агенцій регіонального розвитку, які надаватимуть інформацію як для потенційних інвесторів про підприємства, так i для підприємств про інвесторiв.

2. Розвиток недержавних фондiв, асоціацій, які сприятимуть залученню фінансових pecypciв у регіон.

3. Розширення спеціалізованих тренувальних програм в університетах, інститутах щодо iнвестицiйного менеджменту.

4. Співпраця з іншими регіонами як за кордоном, так i в Українi з приводу вкладання коштів у підприємства регiону.

5. Страхування iнвестицiй.

6. Навчання населення як заробляти кошти інвестуючи кошти в те чи інше підприємство [10].

Делись добром ;)