Комплексний аналіз діяльності дирекції залізничних перевезень

курсовая работа

6. Аналіз фінансового стану дирекції

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2004р. склала - 245 тис. грн., станом на 01.01.2005р. - 276 тис. грн.

В кожному структурному підрозділу призначена відповідальна особа по контролю за недопущення та зменшення дебіторської заборгованості.

Щотижнево збираються дані по дебіторській заборгованості, також проводяться наради по вжитим заходам по зменшенню заборгованості.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2005р. складає 4557 тис. грн. , у тому числі:

* за послуги - 230 тис. грн.;

* розрахунки з бюджетом - 625 тис. грн.;

* заборгованість зі страхування - 979 тис. грн.;

* заборгованість з оплати праці - 2630 тис. грн.;

* інша заборгованість - 93 тис. грн.

Враховуючи вищезазначені показники та беручи до уваги річні звіти ф.-1 “Баланс ”, ф - 2 “Звіт про фінансовий результат ”, ф.3 “Рух грошових коштів ”, ф. -4 “Звіт про власний капітал ” зробимо аналіз фінансового стану підприємства.

Виявимо одну з важливих характеристик фінансового стану - фінансова незалежність від зовнішніх джерел .

З цією метою обчислимо коефіцієнт фінансової незалежності “автономії ” (Кавт) як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу:

(2)

Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення Кавт =0.5. Чим більше значення коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства (менша залежність від зовнішніх джерел). Тобто наше підприємство фактично майже не залежить від зовнішніх джерел фінансування, коефіцієнт збільшився до 2003 р. на 0,03 за рік., до 2002 р. на 0,10 за 2 роки.

Для визначення фінансової стійкості вирахуємо коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів:

(3)

Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення Кфс повинно бути більшим 1. Якщо Кфс менше 1, то потрібно зясувати причини зменшення фінансової стабільності (падіння виручки, зменшення прибутку, необґрунтоване збільшення матеріальних запасів тощо).

На підприємстві за рік відбулось збільшення до 2003 року Кфс на 1,12, до 2002 року на 2,58.

Важливе значення в процесі аналізу джерел власних коштів має показник фінансового левериджу (Фл), який характеризує залежність від довгострокових зобовязань і визначається як відношення довгострокових зобовязань до джерел власних коштів:

(4)

Власні оборотні засоби - це робочий капітал (Рк).

Робочий капітал (Рк) - різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобовязаннями. Тобто робочий капітал є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довгострокових зобовязань. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, але й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

(5)

Платоспроможність підприємства визначається передусім величиною і маневреністю його робочого капіталу.

Як нестача робочого капіталу, так і його надлишок може бути негативною ознакою. Оптимальний розмір Рк залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, конюнктури ринку тощо.

Якщо сума довгострокових кредитів перевищує робочий капітал, то це свідчить, що підприємство використовує частину довгострокових позик і кредитів на фінансування поточних операцій, тобто здійснює нецільове їх використання.

У разі зменшення Рк необхідно зясувати, за рахунок чого це відбулося і як це вплинуло на маневреність робочого капіталу.

Маневреність робочого капіталу (Мк) характеризує частку запасів у його загальній сумі, тобто визначається відношенням величини запасів до розміру робочого капіталу:

(6)

(7)

Кп показує, скільки грошових одиниць оборотних коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобовязань. Критичне значення Кп = 1 . При Кп < 1 підприємство має неліквідний баланс. Значення Кп у межах 1-1.5 свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує борги.

Оборотні засоби підприємства складаються із запасів і затрат та грошових коштів, розрахунків та інших активів.

Швидкість обороту оборотних засобів підприємства є однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Чим більша швидкість обороту, тим ефективніше працює підприємство.

Тому абсолютне чи відносне зростання оборотних засобів може свідчити не тільки про розширення виробництва або дію факторів інфляції, але й про уповільнення їх обороту, що викликає збільшення їхньої маси.

Для визначення тенденції оборотності оборотних засобів розраховується коефіцієнт оборотності (Ко). Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (Ко) - це відношення виручки (валового доходу) від реалізації без урахування податку на додану вартість та акцизного збору (ф.2) до суми оборотних засобів підприємства (ф. 1):

(8)

Важливим показником ліквідності підприємства є коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал), який характеризує негайну готовність ліквідувати короткострокову заборгованість і визначається як відношення грошових коштів та короткотермінових фінансових вкладень до суми короткотермінових (поточних ) зобовязань :

(9)

Чим ближче до одиниці значення ліквідності тим вища загальна ліквідність підприємства. Якщо показник К менше 0,75, це означає, що загальна ліквідність підприємства низька, а якщо цей показник знижується до значення 0,5, це означає, що підприємство перебуває у кризовому стані щодо ліквідності і його фінансова стійкість не забезпечується.

Делись добром ;)