Лізинг

реферат

1. Сутність, значення та особливості лізингу як інструменту відтворення основних фондів підприємств

Сьогодні лізинг набуває дедалі більшого поширення в усьому світі. Для багатьох су-бєктів господарювання лізингові операції переважають при переозброєнні матеріально-технічної бази підприємства.

Зважаючи на особливості економічних систем різних країн і специфічність цього виду фінансових послуг, у наш час не існує єдиного визнаного по-няття лізингу, що зумовлюється відмінністю законодавчої бази, податкової системи, систем звітності та обліку.

В Україні лізингові операції прямо або посередньо регламентуються більш ніж 180 законодавчими і нормативними актами [14,c.110], але основним із цих актів безумовно є Закон "Про лі-зинг" від 16 грудня 1997 року.

Згідно вищезгаданого закону, лізинг -- це підприємниць-ка діяльність, що спрямована на інвестування власних і залучених коштів і полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений термін лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем пері-одичних лізингових платежів.

Обєктом лізингу може бути будь-яке нерухоме й рухоме майно, що належить до основних фондів, у тому числі машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікацій тощо, стосовно яких немає обмежень передавання їх у лізинг. Не можуть бути обєктами лізингу земельні ділянки та інші природні обєкти (мисливські угіддя, водоймища тощо).

Лізинг як ефективне соціально-економічне явище виконує найважливіші функції по формуванню багатоукладної економіки й активізації виробничої діяльності. Так, виробнича функція лізингу полягає в оперативному і гнучкому вирішен-ні лізингоотримувачем своїх виробничих завдань за допомогою тимчасового використання, а не придбання машин та обладнання у власність. Фінансова функція виражається у звільненні товаровиробника від одноразової сплати повної вартості необхідних засобів виробництва. Функція збуту передбачає розширення кола споживачів і завоювання нових ринків.

Особливість лізингу полягає в тому, що його слід роз-глядати не як традиційну форму довгострокової оренди, а як особливу форму перспективного фінансування. Якщо порівнювати оренду та лізинг, то останній вирізняється вищою формою організації бізнесу. Для розмежування понять "лізинг" і "оренда" розглянемо порівняльну таблицю лізингових та орендних відносин (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика лізингових та орендних
відносин [9,c.108]

Основні параметри

Орендні відносини

Лізингові відносини

1.Субєкти відносин

Орендодавець та орендатор

Постачальник (як правило, виробник майна), лізингодавкць та лізингоотримувач

2.Обєкти відносин

Будь-яке майно, дозволене для обороту, в тому числі природні обєкти

Майно, що використовується для підприємницької діяльності, в тому числі природні обєкти

3.Правові відносини сторін

Майнові двосторонні правовідносини

Комерційні майнові, переважно тристоронні відносини

4.Відносини з продажу майна

Орендатор - продавець, орендатор - покупець

Лізингодавець та лізингоотримувач виступають солідарними покупцями майна у продавця (виробника)

5.Відповідальність за якість майна

За якість майна відповідає орендодавець

Лізингодавець не відповідає за якість майна, окрім випадків, коли він самостійно вибирає продавця (виробника)

6.Обовязки наймодавця

Як у власника майна

Інвестування лізингової угоди

7.Повідомлення продавця про мету використання майна

Не проводиться

Лізингодавець зазначає мету передачі майна в лізинг конкретному лізингоотримувачу

8.Право власності на майно після відшкодування його вартості

Не передається , крім випадків, якщо це обумо-влено договором у формі купівлі-продажу майна

Зазвичай передбачається опціон

9.Ризик випадкової втрати майна

Несе орендодавець

Несе лізингоотримувач

10.Страхування майна

Майно страхує орендодавець, якщо інше не передбачено договором

Майно страхує лізингоотримувач

11.Розірвання договору з вини користувача

Припинення орендних платежів, крім виплати штрафу

Не звільняє лізингоотримувача від повного погашення боргу за весь визначений у договорі термін

12.Попит і пропозиція на майно

Враховує розрахунок платежів за використання майна

Виходячи з ціни майна, розраховується відсоткова ставка, термін договору, залишкова вартість майна тощо

На механізм лізингових відносин безпосередньо та опосередковано впливає низка зовнішніх та внутрішніх чинників.

Серед зовнішніх факторів впливу перш за все слід виділити рівень розвитку банківської системи, оскільки саме з наявністю цих фінансових установ та їхніх ресурсних можливостей у розви-нених країнах повязують розвиток лізингу. У свою чергу можливість рефінансування підприємства залежить від методу нарахування амортизації. Грошово-кредитна політика додає визначального значення рівню про-центних ставок.

Що ж до внутрішніх чинників, то тут важливе значення має термін лізингової угоди -- безпосередньо впливає на вартість операції: чим довший термін, тим вища ціна. Від графіка погашення лізингових платежів за-лежить можливість погашення боргу, а від способу -- його розмір; якщо перед-бачити угодою першочерговість погашення основного боргу, а не відсотків, то вартість операції знижується. Відіграють роль і ринкова ціна обєкта лізингу, оскільки є вихідною величиною для розрахунку ос-новної частини вартості надання лізингової послуги, та розмір комісійної винагороди лізингодавцю.

Сьогодні лізинг -- це проста та ефективна фінансова схема, яка поєднує інтереси власників фінансового капіталу і виробників. Шляхом застосування лізингових операцій реалізується близько 15% інвестицій у світі та близько 35% ін-вестицій у країнах з розвиненою економікою [9,c.107].

Зростання популярності лізингу зумовлене тим, що він створює вигоди для всіх учасників угод. Можна навести цілий перелік переваг для лізингоодержувача:

- здатність швидко поновлювати основні виробничі фонди (особливо їх-ню активну частину) без значних одноразових грошових витрат і на цій основі підвищувати конкурентоздатність своєї продукції;

- здійснення лізингових платежів з прибутку, отриманого від експлуатації устаткування;

- підприємство має змогу розробити зручний і гнучкий графік внесення лізингових платежів;

- усунення неминучих втрат, що випливають з володіння морально застарілим устаткуванням;

- відсутність проблем кредитних гарантій чи застави, які виникають при звичайному кредиті;

- можливість апробації принципово нового коштовного обладнання з метою зменшення ризику придбання устаткування, що не відповідає умовам його експлуатації;

- відсутність амортизаційних відрахувань у звязку з тим, що орендоване майно не відбивається в бухгалтерському балансі;

- можливість розглядати орендні платежі як поточні витрати і зараховува-ти їх до собівартості продукції.

Безумовний зиск від лізингу мають ті підприємства, котрі через сезонний характер виконуваних робіт або разових замовлень не мають потреби в постійному використанні устаткування.

Щодо підприємств-виробників матеріальних цінностей (постачальники), то вони одержують негайну оплату своєї продукції, збільшують обсяг її прода-жів, розширюють потенційне коло користувачів.

Інтереси лізингової фірми полягають в одержанні відсотків за надане в кредит устаткування у складі лізингових платежів, плати за ризик морального застаріння устаткування; можливості здати те чи інше устаткування в оренду кілька разів.

Перераховані причини обумовлюють широке поширення цієї форми договірних відносин, які для перших є засобом фінансування капіталовкладень у прилади, устаткування, транспортні засоби, для других -- каналом збуту продукції, для третіх - кредитною операцією.

Отже, з удосконаленням у світі економічних систем та фінансових операцій лізинг розглядається як новий вид фінансування, особливий вид інвестиційної діяль-ності. У різних формах він є альтернативою бан-ківського кредитування. Використання даної послуги дає змогу значно зменшити стартовий капітал для започаткування та розвитку бізнесу. Тож, розширення лізингових операцій стає рушієм розвитку малих та середніх підприємств.

Делись добром ;)