Малий бізнес - основа розвитку економіки в ринкових умовах

курсовая работа

2.1 Значення діяльності малого підприємства в ринкових умовах на прикладі діючого підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лекс Консалтінг» створене відповідно до вимог Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року, Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, Закону України «Про господарські товариства» та інших чинних законодавчих актів, які регулюють порядок створення і діяльності підприємств, на підставі протоколу № 1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Консалтінг» від «01» червня 2006р. шляхом обєднання майнових внесків учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Консалтінг».

Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

- діяльність у сфері права, в тому числі, але не виключно: консультування та представництво з цивільних, кримінальних та інших справ;

- консультування з питань інформатизації;

- діяльність у сфері розроблення програмного забезпечення;

- консультування з питань комерційної діяльності та управління;

- науково-дослідні роботи, в т.ч. техніко-економічні та соціальні дослідження;

- маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів та управління;

- посередницькі послуги у сфері науки;

- оптова та роздрібна торгівля (створення магазинів та виконання різних торгових операцій, в т.ч. в іноземній валюті);

- орендні операції як з власним майном так і майном третіх осіб, в тому числі, але не виключно з нерухомим майном: будівлями, спорудами, землею та земельними ділянками, іншим нерухомим майном;

- посередницька діяльність, у т.ч. брокерські послуги на товарних біржах у сфері оптової торгівлі та постачання;

- консигнаційна діяльність;

- здійснення різних видів лізингових операцій;

- організація та ведення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до предмету діяльності Товариства;

- виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових та немайнових прав і бізнесу на території України;

- розрахунок та аналіз кошторисної вартості та формування договірних цін;

- підбір та забезпечення персоналом;

- надання посередницьких послуг в галузі освіти;

- торгівля друкованою продукцією;

- тиражування програмного забезпечення;

- створення науково-технічної продукції, в т.ч. розробка комплексних програм по проведенню економічної політики.

Структура управління на підприємстві лінійна. Розглянемо її.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.2.1 Структура управління ТОВ «Лекс-Консалтінг»

З метою визначення економічного стану, проведемо дослідження техніко-економічних показників ТОВ "Лекс-Консалтінг" за період з 2009 по 2011 роки. Аналіз проводимо на основі бухгалтерської звітності: балансу та звіту про фінансові результати за 2009-2011 роки, які наведено в додатках.

Таблиця 2.1 Техніко-економічні показники ТОВ "Лекс-Консалтінг" за 2009 - 2011 роки.

Показники

За рік

Абсолютне відхилення, (+,-)

Темп приросту,%

2009

2010

2011

за 2011-2010

за 2011-2009

за 2011-2010

за 2011-2009

Реалізація продукції, тис.грн.

88,8

134,4

288,1

153,7

199,3

114,4

224,4

Витрати операційної діяльності, тис.грн.

79,6

124,2

337,3

213,1

257,7

171,6

323,7

Рентабельність продукції,%

9,3

5,3

-15,6

-

-

-

-

Рентабельність активів,%

1,8

1,5

-12,8

-

-

-

-

Рентабельність власного капіталу,%

1,8

1,6

-13,1

-

-

-

-

Чистий прибуток, тис.грн.

7,4

6,6

-52,5

-59,1

-59,9

-895,5

-809,5

Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.

6,8

13,7

17,0

3,3

10,2

24,2

151,1

Середньорічна вартість власного капіталу, тис.грн.

417,0

424,0

401,1

-23,0

-16,0

-5,4

-3,8

Середньорічна вартість активів, тис.грн.

419,9

429,0

411,0

-18,0

-8,9

-4,2

-2,1

Фондовіддача

13,16

9,85

17,00

7,2

3,8

72,6

29,2

Фондомісткість

0,08

0,10

0,06

0,0

0,0

-42,1

-22,6

Фондоозброєність

6,8

13,7

2,8

-10,8

-3,9

-79,3

-58,1

Витрати на оплату праці, тис.грн.

27,9

54,9

175,8

120,9

147,9

220,2

530,1

Чисельність працюючих, чол.

2,0

3,0

8,0

5,0

6,0

166,7

300,0

Чисельність обслуговуючого персоналу, чол.

1,0

1,0

6,0

5,0

5,0

500,0

500,0

Продуктивність праці персоналу, грн

44,4

44,8

36,0

-8,8

-8,4

-19,6

-18,9

Середня заробітна плата, грн.

1162,5

1525,0

1831,3

306,3

668,8

20,1

57,5

Проведемо дослідження капіталу ТОВ "Лекс Консалтінг". Для цього порівняємо темпи приросту активів, основних засобів, власного капіталу та виручки від реалізації.

За останній рік темп приросту активів склав -4%, порівнюючи його із темпом приросту виручки від реалізації, ми бачимо, що даний показник менший темпу приросту виручки. Це означає, що підприємство не нарощує капітал паралельно збільшенню обсягів реалізації, що через деякий час може негативно вплинути на діяльність підприємства.

Аналізуючи темп приросту основних засобів, ми бачимо, що даний показник є меншим темпу приросту виручки. Однозначно не можна сказати чи є це позитивним чи негативним фактором, оскільки з таблиці не відомо чи потрібно вкладати кошти в основні засоби.

Те, що темп приросту власного капіталу є меншим ніж темп приросту активів є негативним фактором, що свідчить про зменшення фінансової стійкості підприємства. На рисунку 2.1 показано порівняння темпів приросту активів, основних засобів, власного капіталу та виручки від реалізації.

Рис.2.2 Порівняння темпів приросту основних засобів, активів, власного капіталу та виручки від реалізації ТОВ "Лекс Консалтінг" за 2009 - 2011 рр.

Основними показниками, що характеризують ефективність використання основних засобів та забезпечення ними є фондовіддача, фондомісткість та фондоозброєність. Проаналізуємо їх.

Показник фондовіддачі склав в 2011 році 17. Темп приросту за останній рік становить 73%, що є позитивним фактором для підприємства. Динаміка фондовіддачі наведена в рисунку 2.3

Рис.2.3. Динаміка зміни показника фондовіддачі ТОВ "Лекс Консалтінг" за 2009 - 2011 роки

Фондомісткість - показник, що є оберненим до фондовіддачі. В 2011 році він склав 0,1. Темп приросту показника -42,1.

Фондоозброєність становить в 2011 році 3 тис.грн. основних засобів на 1 чол. Даний показник в порівнянні із 2010 роком зменшився на 11 тис.грн., а в порівнянні із 2009 роком - зменшився на 4 тис.грн.

Проведемо аналіз персоналу та ефективності його роботи.

Чисельність працюючих на ТОВ "Лекс Консалтінг" становить в 2011 році 8 чол., з них промислово-виробничого персоналу - 6 чол. (75%).

За останній рік чисельність працюючих зросла на 5, чисельність промислово-виробничого персоналу зросла на 5 чол. Підприємство збільшилося число працюючих через збільшення обсягів діяльності.

Негативним фактором є зменшення продуктивності праці персоналу. Продуктивніть обслуговуючого персоналу впала на 9 тис.грн. Зазначимо, що фонд оплати праці за останній рік збільшився, що є позитивним фактором.

Зазначимо, що за період з 2010 по 2011 роки темп приросту фонду оплати праці склав 220%, середньої заробітної плати - 20%.

Порівняння зміни фонду оплати праці та продуктивності праці наведено в рисунку 2.4.

Рис.2.4. Динаміка зміни фонду оплати праці та продуктивності ТОВ "Лекс Консалтінг" за 2009 - 2011 роки.

Аналіз ефективності діяльності підприємства показав, що підприємство є збитковим, збиток в 2011 році склав 53 тис.грн., що на 59 тис.грн. менше минулорічного показника, що безумовно є негативним фактором. Динаміка прибутку наведена в рис.2.5.

Показники рентабельності за останній рік погіршилися. В 2011 році підприємство було нерентабельним. Так рентабельність продукції зменшилася на 20,9% і склала в 2011 році -15,6%. Рентабельність активів склала в 2011 році -12,8%, що на 14,31 менше минулорічного показника.

Рентабельність власного капіталу склала в 2011 році -13,1%, що на 15% менше минулорічного показника.

Рис.2.5 Динаміка прибутку та рентабельності ТОВ "Лекс Консалтінг" за 2009 - 2011 роки

Аналіз показників показав, що підприємство протягом 2009-2010 року працювало ефективно, однак останній рік діяльність була збитковою. Негативним фактором є і зменшення активів підприємства.

Делись добром ;)