Методи керування діяльністю підприємства в ринкових умовах (на прикладі ПАТ "Птахофабрика Південна")

курсовая работа

1.4 Методи оцінки керування діяльністю підприємств

Для того щоб зрозуміти, що являє собою оцінка якості роботи підприємства і як вона здійснюється, необхідно ввести два нові поняття: стратегічний аудит і методи оцінки роботи підприємства за допомогою стратегічного аудиту.

Стратегічний аудит - це перевірка і оцінка якості роботи тих підрозділів підприємства, в яких ведеться стратегічне управління. Такий аудит може бути або всеосяжним, тобто зачіпати етапи процесу стратегічного управління, або спрямованим - зачіпати лише частина процесу. Крім того, аудит може бути формалізованим, тобто строго слідувати організованим правилам і процедурам, або неформалізовані, що дає менеджерові широку свободу при прийнятті рішень про те, як проводити оцінку роботи підприємства і коли це робити.

Коротше кажучи, не існує універсального способу проведення стратегічного аудиту, тому кожне підприємство має розробляти і здійснювати аудит так, щоб він відповідав її конкретним потребам.

Існують кілька загальноприйнятих методів оцінки роботи підприємства при проведенні стратегічного аудита, які можна обєднати в дві групи: методи якісної оцінки і методи кількісної оцінки.

Це оцінка якості роботи підприємства, результати якої субєктивно вивчаються і опрацьовуються, щоб стати основою для стратегічного контролю. Вважається, що якісну оцінку роботи найлегше провести за допомогою відповідей на ряд питань, що відображають найбільш важливі аспекти діяльності підприємства. Ось деякі з цих питань:

1.Чи існує можливість поліпшити фінансову політику компанії відносно капіталовкладень, виплат дивідендів, фінансування тощо?

2.Визначені підприємством сегменти ринку, в яких воно може працювати найбільш ефективно, і чи має вона можливості для цього?

3.Має компанія реальний план, як домогтися оптимального переваги над конкурентами з урахуванням його особливостей?

4.Чи можливе досягнення головних цілей компанії в даному сегменті ринку? Чи можливо залучення інвестицій інших компаній? Чи шукає компанія нові способи вкладення капіталу?

5. Чи дозволяють основні ресурси компанії домогтися відчутної переваги над конкурентами в ключових областях її діяльності?

6. Чи є у компанії такі сфери діяльності, в яких домогтися переваги над конкурентами практично неможливо? Якщо так, то чи може правління сподіватися на отримання необхідного прибутку на капітал, що інвестується? Чи виправдане збереження цих сфер діяльності?

7.Чи визначила компанія свої найбільш важливі сфери діяльності? Якщо конкуренти мають переваги, то чи може компанія реорганізувати свою діяльність з метою поліпшення своїх позицій у конкурентній боротьбі?

8.Якщо компанія багатогалузева, то чи є необхідна система управління і контролю?

Американський економіст А. Тілз пропонує кілька важливих питань, що стосуються одного аспекту їхньої роботи: організаційних процедур і вироблення організаційної стратегії. Він пропонує кілька питань, які можуть бути задані при якісній оцінці роботи фірми щодо організації процедур, на яких будується організаційна стратегія.

1. Чи володіє організаційна стратегія внутрішньої с співвіднесеністю? Під цим розуміється загальний вплив різних стратегій на діяльність компанії. На думку цього автора, слід оцінювати не тільки загальну стратегію, але і її взаємодія з іншими видами стратегій.

2. Чи не суперечить організаційна стратегія умов навколишнього середовища? Організаційна стратегія не повинна бути відірвана від обєктивної реальності. У ній повинні бути відображені такі питання, як поява нових економічних законів, зміна смаків споживачів або зміна припливу робочої сили. Більшість організаційних проблем виникає не через те, що занадто важко узгодити стратегію з умовами навколишнього середовища. Швидше, труднощі зявляються тому, що підприємства не докладають жодних зусиль для того, щоб домогтися їх усунення.

3. Чи адекватна стратегія при наявних організаційних ресурсах? За відсутності відповідних ресурсів організаційна стратегія взагалі не буде працювати. Чи достатньо ресурсів, які знаходяться у розпорядженні компанії, для того, щоб стратегія виконувалася? При нестачі грошових коштів, робочої сили, матеріалів і устаткування будь-яка стратегія стає недоцільною, як би добре вона не була спланована.

4. Чи не занадто ризикована організаційна стратегія? Стратегія та ресурси, разом узяті, визначають ступінь ризику, на який йде підприємство. Природно, кожне підприємство повинно заздалегідь визначити, який ступінь ризику (маються на увазі втрачені ресурси) вона може собі дозволити. При цьому правління повинно брати до уваги такі питання, як:

а) загальна кількість ресурсів, необхідне для здійснення стратегії;

б) кількість ресурсів, який буде витрачено;

в) скільки на це потрібно часу.

5. Чи достатньо часу для здійснення стратегії? Будь-яка стратегія призначена для виконання певних завдань підприємства протягом певного періоду. Наскільки прийом ¬ леми ці тимчасові вимоги для здійснення стратегії і виконання поставлених цілей в даних умовах?

Керівництво фірми повинно домогтися того, щоб на реалізацію стратегії пішло рівно стільки часу, скільки необхідно для виконання поставлених завдань. В іншому випадку досягти поставлених цілей буде практично неможливо.

Методи якісної оцінки роботи підприємства можуть бути дуже корисні, проте вони досить субєктивні. Тому застосовувати їх слід дуже обережно, оскільки якщо будуть зроблені невірні висновки, то результати аудиту виявляться недійсними. У цьому випадку стратегічний контроль, природно, знизить ефективність і продуктивність процесу стратегічного управління і навіть може стати причиною краху підприємства.

Кількісна оцінка роботи підприємства.

Це оцінка роботи підприємства, що припускає кількісне узагальнення результатів діяльності з тим, щоб стати основою для проведення стратегічного контролю.

Хоча отримані таким чином дані більш легко обробити, ніж дані, отримані при якісній оцінці роботи підприємства, зрозуміти, що вони означають і яких коректувань дій вимагають, буває дуже складно. Цей підхід також дуже субєктивний.

Можна навести такі приклади кількісної оцінки роботи фірми: кількість одиниць продукції, що виробляється за одиницю часу; собівартість виробництва; продуктивність виробництва; коефіцієнт плинності робочої сили; рівень прогулів; рівень продажів і рівень їхнього зростання; рівень чистого прибутку; рівень виплачуваних дивідендів ; прибуток на акції; частка ринку, якою володіє підприємство; рівень доходів від акцій.

На закінчення слід зазначити, що контроль за реалізацією стратегії є свого роду механізмом зворотного звязку, що дозволяє на кожному етапі стратегічного управління вносити необхідні корективи в процес стратегічного менеджменту.

Делись добром ;)