Методи управління елементами обігових коштів підприємства (запасами, розрахунками, грошовими коштами)

курсовая работа

2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ "Фуд Центр"

Підприємство створено для здійснення підприємницької діяльності учасників з метою отримання прибутку від посередницької діяльності, направленої на задоволення потреб споживачів в товарах продуктів харчування.

Основним видом діяльності ТОВ "Фуд Центр" є оптова і роздрібна торгівля продуктами харчування.

Підприємство ТОВ "Фуд Центр" являє собою товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Вищім органом управління ТОВ "Фуд Центр" є збір учасників. В його компетенції знаходяться питання визначення головних напрямів підприємницької діяльності, розгляд і затвердження кошторисів, звітів і балансів, обрання і відгук виконавчого органу і ревізійної комісії, визначення умов оплати праці посадовців, розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків та ін.

Виконавчим органом ТОВ "Фуд Центр" є директор. В його компетенції знаходяться питання розробки і реалізації цілей, політики і стратегії їх досягнення, а також організація і керівництво поточною діяльністю фірми, розпорядження майном, найом і звільнення персоналу.

Підприємство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити. Воно може створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, відповідно до чинного законодавства країни.

Підприємство дрібнооптової торгівлі продуктами харчування ТОВ "Фуд Центр" постачає магазини роздрібної торгівлі, забезпечуючи їм необхідний асортимент товарів на прилавках. Завдяки цьому магазинам не потрібно вкладати оборотні кошти у великі партії товарів і закуповувати товари у великої кількості постачальників. Підприємство враховує в своїй діяльності зацікавленість споживача в його потребах до якості продукції.

Оперативний звіт виконується в установленому порядку, згідно законодавству України. Розрахунки з бюджетом та бюджетними організаціями проводяться робітниками бухгалтерії, у відповідності з законодавчими документами. Основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансових результатів діяльності даного підприємства є документи фінансової звітності: Бухгалтерський баланс" (додаток А) і Звіт про фінансові результати (додаток Б).

Тут слід зазначити, що збір інформації про діяльність підприємства ТОВ "Фуд Центр" представляє певні труднощі, оскільки фахівці, боячись просочування конфіденційної інформації, неохоче йдуть на контакт. На підприємстві, що розглядається нами, регулярно проводиться внутрішній аналіз фінансово-господарської діяльності, проте як результати, так і деякі початкові дані цього аналізу не розголошуються, оскільки керівництво ТОВ "Фуд Центр" відносить цю інформацію до комерційної таємниці.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобовязання. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників: коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу. Розрахунки наведені в таблиці 2.1.

Із даних таблиці 2.1 видно, що динаміка коефіцієнта покриття в 2010 році погіршилась - по-перше, його величина стала меншою за критичне значення 1,0, по-друге, у підприємства відчувається брак ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобовязань.

Така ж негативна тенденція спостерігалась по коефіцієнту швидкої ліквідності: станом на 31.12.08 та 31.12.09 його величина відповідала оптимальному значенню, а станом на 31.12.10 - знизилась до 0,5, що нижче оптимального значення, тобто платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобовязань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами значно погіршились.

Таблиця 2.1 Показники ліквідності ТОВ "Фуд Центр" за період з 31.12. 2008. по 31.12.2010 рр.

Показники

На 31.12.08

На 31.12.09

На 31.12.10

Коефіцієнт покриття

1,18

1,18

0,92

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,81

0,68

0,50

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,07

0,00

0,00

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

193,40

226,60

-128,00

Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.08 дорівнював 0,07, в подальшому дорівнював нулю. Отже, в 2009-2010 роках підприємство не вважало за потрібне створювати високоліквідні активи з метою у разі необхідності негайного погашення частки боргів.

Чистий оборотний капітал станом на 31.12.08 дорівнював 193,4 тис. грн., станом на 31.12.09 збільшився до 226,6 тис. грн., станом на 31.12.10 у підприємства виник дефіцит чистого оборотного капіталу в сумі 128,0 тис. грн., що засвідчило неспроможність підприємства сплачувати свої поточні зобовязання та розширювати подальшу діяльність

Оцінимо фінансову стійкість підприємства, враховуючи що за абсолютний показник фінансової стійкості приймають наявність власних оборотних коштів. За даними балансу ТОВ "Фуд Центр" визначимо наявність власних оборотних коштів. Дані розрахунків наведені в додатку В.

Із даних додатку В видно, що сума поточних активів, яка покривалась за рахунок власного капіталу, досить низька. Частка власного капіталу в сумі поточних активів на кінець 2008 року становила 15,0 %, на кінець 2009 року становила 15,1 %, а на кінець 2010 року зменшилась на 44,0 %, що відповідає дефіциту коштів в 8,5 %. Відповідно зросла частка позикового капіталу з 85,0 % на кінець 2008 року до 108,5 % на кінець 2010 року, що свідчить про посилення фінансової залежності підприємства і погіршення його фінансового стану.

Отже, на кінець 2008 року у підприємства після повного погашення поточних зобовязань залишалось 193,4 тис. грн., на кінець 2009 року ця сума дещо збільшилась 226,6 тис. грн., а на кінець 2010 року власних оборотних коштів не було, що оцінюється вкрай негативно. Для успішної діяльності ТОВ "Фуд Центр" необхідно забезпечити зростання власних оборотних коштів.

Продовжимо аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства вивченням відносних величин та оцінки розрахованих коефіцієнтів. Дані розрахунків наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ТОВ "Фуд Центр" з 31.12. 2008. по 31.12.2010 рр.

Показники

На 31.12.08

На 31.12.09

На 31.12.10

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,26

0,32

0,05

Коефіцієнт фінансування (або фінансового ризику)

2,84

2,14

18,54

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,18

0,18

-0,08

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,50

0,38

-1,44

Із даних таблиці 2.2 видно, що в досліджуваний період динаміка змін розрахованих коефіцієнтів суттєво погіршувалась, а величини коефіцієнтів були, в основному, далекі від оптимальних і, навіть, критичних значень. А саме:

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) станом на 31.12.08 був в два рази нижчим за критичне значення, станом на 31.12.09 намітилась позитивна тенденція його збільшення, але станом на 31.12.10 коефіцієнт знизився майже до нуля. Отже, в свою діяльність підприємство авансувало в 2010 році тільки залучені кошти і, таким чином, повністю залежало від зовнішніх кредиторів. Оскільки на початку 2011 року підприємство не має можливості погасити борги за рахунок власних коштів, то на тлі фінансової кризи в країні з пошуком нових запозичень у підприємства виникнуть серйозні труднощі.

Коефіцієнт фінансування (або фінансового ризику) станом на 31.12.08 та 31.12.09 перевищував більше ніж в два рази критичне значення, станом на 31.12.10 його значення ще погіршилось і показувало, що на 1 грн. власних коштів припадало 18 грн. 54 коп. залучених коштів, що оцінюється вкрай негативно. Отже, зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами станом на 31.12.08 та 31.12.09 дорівнював 0,18, що можна вважати прийнятним значенням, але станом на 31.12.10 значення коефіцієнта засвідчило відсутність власних оборотних коштів, що оцінюється негативно і свідчить про погіршення фінансового стану.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу за аналізуємий період мав тенденцію до різкого зниження. Якщо станом на 31.12.08 та 31.12.09 спостерігалось повільне зниження коефіцієнта з 0,50 до 0,38, що вважається прийнятним, і підприємство мало можливість маневрувати оборотними коштами, то обвальне його зниження до від`ємних значень станом на 31.12.10 засвідчило зменшення, фактично відсутність, власних джерел фінансування.

Проаналізуємо рівень ефективності основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів ТОВ "Фуд Центр", шляхом розрахунку показників ділової активності підприємства. Дані розрахунків наведені в таблиці 2.3. Із даних таблиці 2.3 видно, що в досліджуваний період загальний стан ділової активності ТОВ "Фуд Центр" дещо погіршувався, про що свідчить динаміка змін коефіцієнтів. А саме:

Коефіцієнт оборотності активів із року в рік знижувався, тобто знижувалась ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості - знижувався, тобто швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства також знижувалась, знижувалась величина комерційних кредитів, що надавались підприємству.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості - знижувався, тобто швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства також знижувалась, знижувалась величина комерційних кредитів, що надавались підприємством своїм контрагентам.

Таблиця 2.3 Показники ділової активності ТОВ "Фуд Центр" з 31.12. 2008. по 31.12.2010 рр.

Показники

На 31.12.08

На 31.12.09

На 31.12.10

Коефіцієнт оборотності активів

7,37

6,45

5,58

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

11,63

12,95

9,25

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

13,38

13,03

12,20

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

27,29

28,00

29,91

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

31,39

28,19

39,47

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

23,56

17,27

12,26

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

49,54

28,84

21,67

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

38,59

22,02

29,41

Середній строк погашення дебіторської заборгованості в аналізуємий період дещо збільшився, що оцінюється негативно.

Середній строк погашення кредиторської заборгованості станом на 31.12.09 знизився в порівнянні зі станом на 31.12.08, потім різко збільшився станом на 31.12.10, що можна оцінити неоднозначно, але цілком очевидно, що у ТОВ "Фуд Центр" виникла потреба в відстроченні поточних платежів, що є негативним моментом.

В аналізуємий період коефіцієнт оборотності матеріальних запасів у підприємства знизився майже в два рази, що оцінюється негативно, тобто швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів суттєво знизилась, з`явились великі залишки нереалізованих товарів.

Також в аналізуємий період коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) знизився більше ніж у два рази, що оцінюється негативно. Отже, спостерігалось падіння ефективності використання основних засобів підприємства. В аналізуємий період коефіцієнт оборотності власного капіталу станом на 31.12.08 складав 38,59, станом на 31.12.09 знизився до 22,02, станом на 31.12.10 підвищився до 29,41, що свідчить про неефективність використання власного капіталу в 2009 році та намаганнях виправити ситуацію в 2010 році. Проаналізуємо рентабельність ТОВ "Фуд Центр", тобто визначимо ступінь ефективності вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Для цього розрахуємо відповідні коефіцієнти. Дані наведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 Показники рентабельності ТОВ "Фуд Центр" за 2008-2010 рр.

Показники

Роки

Відхилення (+_), 2010 від 2008 р.

2008

2009

2010

Коефіцієнт рентабельності активів

0,24

0,09

0,01

-0,23

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

1,25

0,32

0,06

-1,19

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,03

0,01

0,0019

-0,028

Коефіцієнт рентабельності продукції

0,05

0,04

-0,0016

-0,052

Із даних таблиці 2.4 видно, що рівень ефективності використання активів в аналізуємий період знижувався. Якщо станом на 31.12.08 коефіцієнт рентабельності активів дорівнював 0,24, тобто кожна 1 гривня активів забезпечувала отримання чистого прибутку в 24 копійки, то станом на 31.12.09 коефіцієнт суттєво знизився до 0,09, а станом на 31.12.10 - до 0,01. Отже, спостерігалась негативна тенденція зменшення рентабельності активів на підприємстві. В досліджуваний період суттєво знизився рівень ефективності використання власного капіталу. Так коефіцієнт рентабельності власного капіталу станом на 31.12.08 дорівнював 1,25, тобто кожна 1 гривня власного капіталу забезпечувала отримання чистого прибутку в 1 гривню 25 копійок, то станом на 31.12.09 коефіцієнт суттєво знизився до 0,32, а станом на 31.12.10 - до 0,06. Отже, спостерігалась негативна тенденція погіршення рентабельності власного капіталу на підприємстві.

В аналізуємий період рівень ефективності господарської діяльності ТОВ "Фуд Центр" був досить невисоким. По-перше, величина коефіцієнта рентабельності діяльності станом на 31.12.09 досягла граничного рівні в 0,01, по-друге, спостерігалась негативна тенденція ще більшого її зменшення.

В досліджуваний період коефіцієнт рентабельності продукції мав тенденцію до зниження. Якщо станом на 31.12.08 і 31.12.09 забезпечувалась прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності на рівні 5 та 4 копійок з кожної 1 гривні витрат, то станом на 31.12.10 - прибутковість господарської діяльності не забезпечувалась.

Таким чином, фінансовий стан підприємства на останню звітну дату 31.12.10 не можна визнати задовільним. Основною причиною такого стану можна вважати необгрунтовані надмірні адміністративні витрати та інші операційні витрати підприємства в 2010 році. Саме в скороченні цих витрат бачиться шлях до покращення фінансового стану ТОВ "Фуд Центр".

Делись добром ;)