Обґрунтування напрямків прискорення обігу оборотних коштів підприємства

курсовая работа

Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД ОБОРОТНЬОГО КАПІТАЛУ

Оборотні кошти являють собою економічну категорію, в котрій сплітається дуже багато теоретичних та практичних аспектів. Серед яких є дуже важливим питання про значення, склад та основи організації виробничих фондів.

У теорії фінансового менеджменту існують два основні трактування поняття “постійний оборотний капітал”. Згідно першому трактуванню постійний оборотний капітал (або системна частина поточних активів) є тією частиною грошових коштів, дебіторської заборгованості і виробничих запасів, потреба в яких відносно постійна протягом всього операційного циклу. Це усереднена, наприклад, по тимчасовому параметру, величина поточних активів, що знаходяться в постійному веденні підприємства.

Згідно другому трактуванню постійний оборотний капітал може бути визначений як мінімум поточних активів, необхідний для здійснення виробничої діяльності. Цей підхід означає, що підприємству для здійснення своєї діяльності необхідний деякий мінімум оборотних коштів, наприклад постійний залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку, деякий аналог резервного капіталу.

Категорія змінного оборотного капіталу (або варіюючої частини поточних активів) відображає додаткові поточні активи, необхідні в пікові періоди або як страховий запас. Наприклад, потреба в додаткових виробничо-матеріальних запасах може бути повязана з підтримкою високого рівня продаж під час сезонної реалізації. В той же час у міру реалізації зростає дебіторська заборгованість. Додаткові грошові кошти необхідні для оплати поставок сировини і матеріалів, а також трудової діяльності, передуючих періоду високої ділової активності

Під складом оборотних коштів розуміють сукупність елементів, що утворять оборотні кошти.[1,60-69] Оборотні виробничі фонди містять у собі:

Предмети праці (сировину, основні матеріали і покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини і т.п.);

Засоби праці із малим терміном служби (малоцінні, швидкознос. предмети й інструменти);

Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення (предмети праці, що вступили у виробничий процес: матеріали, деталі, вузли і вироби, що знаходяться в процесі обробки чи зборки, а також напівфабрикати власного виготовлення не закінчені повністю виробництвом).

Витрати майбутніх періодів (нематеріальні елементи оборотних фондів, що включають витрати на підготовку й освоєння нової продукції які виробляються в даному періоді, але відносяться на продукцію майбутнього періоду; наприклад, витрати на конструювання і розробку технології нових видів виробів, на перестановку устаткування).

Оборотні виробничі фонди в своєму русі також повязаний з фондами обігу, які обслуговують сферу обігу

До фондів обігу відносяться:

- Кошти підприємства, вкладені в запаси готової продукції, товари відвантажені, але не оплачені;

- Кошти, в розрахунках;

- Грошові кошти в касі і на рахунках.

Склад оборотних коштів підприємтва представлений у додатку А.

Делись добром ;)