Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства

курсовая работа

1.3 Оборотні фонди

Оборотні фонди - це частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції.

Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, які в процесі виробництва перетворюються на готову продукцію.

Найбільшу питому вагу у складі оборотних фондів підприємства мають виробничі запаси. До їх складу входять:

· Сировина, основні і допоміжні матеріали;

· Паливо;

· Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби;

· Тара і тарні матеріали;

· Запасні частини для ремонту;

· Малоцінні та швидкозношувальні предмети.

Незавершене виробництво - такі предмети праці перебувають безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.

У складі незавершеного виробництва виділяють напівфабрикати власного виробництва, тобто такі предмети праці, які повністю пройшли обробку в одному підрозділі підприємства, але потребують подальшої обробки в інших підрозділах цього ж підприємства.

Витрати майбутніх періодів - не є речовим елементом оборотних фондів, це грошові витрати, здійснені в даному періоді, але будуть віднесені на собівартість продукції частинами в наступних періодах.

Співвідношення між окремими предметами оборотних фондів до їх загального обсягу, виражене у відсотках, називають виробничо-технологічною структурою оборотних фондів.

За джерелами формування оборотні кошти підприємства поділяються на:

· Власні - це ті, які виділені підприємству при його створенні і поповненні згодом за рахунок прибутку, а також в наслідок використання стійких пасивів.

· Залучені - це кредити банків, кредиторська заборгованість.

Норматив оборотних коштів - грошовий вираз вартості мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей.

Процес встановлення нормативу оборотних коштів, необхідний для нормальної діяльності підприємства, називається нормуванням.

Основним методом нормування оборотних коштів є метод прямого рахунку.

Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах (Нвир. зап) визначається шляхом множення денної потреби у певному виді матеріальних ресурсів (Д) на норму запасу, в днях (ЗДН):

Нвир.щап = Д * ЗДн.

Норма запасу дня включає такі види:

- транспортний запас - на час знаходження товарно-матеріальних цінностей в дорозі від постачальника до споживача;

- підготовчий запас - на час приймання, перевірки якості і складування сировини і матеріалів;

- технологічний запас - на час підготовки сировини і матеріалів до виробничого споживання;

- поточний запас - для забезпечення безперебійного процесу виробництва матеріальних ресурсів між двома черговими поставками;

- страховий запас - це мінімальний запас на випадок непередбачених перебоїв у постачанні.

Норматив оборотних коштів в запасах готової продукції (Нгп) визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю (ВД) на норму запасу готової продукції на складі, у днях (Здн):

Нгп = Вд * Здн, грн..

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів (Нмайб.пер) розраховується, виходячи із залишків коштів на початок періоду (Впоч) і суми витрат, які слід буде зробити ц плановому році (Впл), за мінусом суми для майбутнього погашення витрат за рахунак собівартості продукції (Впогаш.пл):

Нмайб.пер = Впоч + Впл - Впогаш.пл, грн..

Економічне значення оборотності полягає в тому, що від неї залежить величина необхідних підприємству сум грошових коштів для здійснення процесу виробництва і реалізації продукції.

Показниками оборотності оборотних засобів є:

· коефіцієнт оборотності;

· коефіцієнт завантаження;

· тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності (Кобор) показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП)до середньорічного залишку нормованих оборотних коштів (Sноз):

, оборотів/рік.

Коефіцієнт завантаження (Кзав) - величина, обернена коефіцієнту оборотності:

.

Цей показник показує, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції.

Тривалість обороту (Тоб) показує тривалість одного обороту коштів, у днях, і визначається:

, дні.

Суму вивільнених у результаті прискорення оборотності оборотних засобів (?Sноз) можна обчислити за формулою:

, грн..,

де РПзв - обсяг реалізації у звітному році, грн..; Тоб.базоб.зв - середня тривалість одного обороту оборотних засобів відповідно у базовому і звітному роках, днів.

Оборотність оборотних засобів безпосередньо впливає на кінцеві результати роботи підприємства, зокрема приріст прибутку на рівень рентабельності.

Делись добром ;)