Обігові кошти підприємства

курсовая работа

2.2 Дослідження наявної структури капіталу на підприємстві

Для оцінки майнового стану підприємства проаналізуємо зміни у наявності основних фондів за період, що досліджується. Для цього за даними бухгалтерського обліку за 2008-2010 рр. розрахуємо показники, наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Показники майнового стану ТОВ "Фуд Центр" за 2008-2010 рр.

Показники

Роки

2008

2009

2010

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,23

0,27

0,44

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,41

0, 20

0,23

Коефіцієнт вибуття

0,32

0,16

0, 20

Із даних таблиці 2.5 видно, що в досліджуваному періоді відбулось різке зростання рівня зношеності основних фондів: за 2010 рік коефіцієнт зносу основних засобів зріс майже в два рази в порівнянні з попередніми роками. Одночасно можна констатувати високий рівень оновлення основних засобів, незважаючи на майже дворазове зниження коефіцієнта оновлення основних засобів. Коефіцієнт вибуття в динаміці показував позитивну тенденцію до зниження.

Для більш докладного аналізу джерел формування майна потрібно оцінити структуру власного й позикового капіталу (див. табл.2.6).

Дані, наведені в таблиці 2.6, відображують зміни в розмірі та структурі власного капіталу, а саме відбулося зменшення власного капіталу на 298,0 тис. грн., або на 77,0 % порівняно з 2008 роком. Така ситуація склалася внаслідок зменшення нерозподіленого прибутку в абсолютній сумі.

Таблиця 2.6

Динаміка структури власного та позикового капіталу ТОВ "Фуд Центр" за 2008-2010 рр.

Джерело капіталу

Наявність коштів, тис. грн

Структура коштів, %

2008

2010

± Д

2008

2010

± Д

Власний капітал

Статутний капітал

89,0

89,0

-

23,0

100,0

+77,0

Додатковий капітал

-

-

-

-

-

-

Резервний капітал

-

-

-

-

-

-

Нерозподілений прибуток

298,0

-

-298,0

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз власного капіталу ПАТ "Приватбанк"

2.2 Статистичний аналіз структури балансу та власного капіталу ПАТ «ПриватБанк»

Проаналізувавши статті балансу (таблиця 2.1, додаток 1)можна зробити висновок про стабільну і ефективну роботу банку, адже активи банку стрімко ростуть. Що стосується власного капіталу, то у 2013 році відносно 2012 він збільшився на 2 010 860 тис грн....

Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

3.1. Аналіз майнового положення і структури сільськогосподарського капіталу

Аналіз фінансового капіталу СХПК ім. Карбишева ми почнемо з побудови порівняльного аналітичних (агрегированного) балансу. Такий баланс виходить з вихідного балансу шляхом додавання його показниками: 1)структури; 2)динаміки...

Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

1. ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО СТРУКТУРИ

Однією із важливих передумов ефективного управління капіталом підприємства є оцінка його вартості. Вартість капіталу - це ціна, яку підприємство платить за його залучення з різних джерел. Концепція такої оцінки виходить із того...

Вартість капіталу підприємства: економічний зміст та порядок визначення

2.2 Дослідження наявної структури капіталу на підприємстві

Під структурою капіталу розуміють співвідношення між різними джерелами капіталу (Власним і позиковим), що використовується для довгострокового фінансування інвестиційної діяльності підприємства. Водночас...

Вартість капіталу підприємства: економічний зміст та порядок визначення

Розділ 3. Оптимізація структури капіталу на підприємстві

...

Вартість капіталу підприємства: економічний зміст та порядок визначення

3.1 Форми реалізації структури капіталу

Серед теоретичних основ управління формуванням капіталу однією з базових є теорія його структури. Це повязано з тим...

Вартість капіталу підприємства: економічний зміст та порядок визначення

3.2 Заходи щодо забезпечення реалізації структури капіталу

В умовах ринкової економіки відбувається зміщення пріоритетів в обєктах та цільових установах системи управління обєктом господарювання. Якщо в економіці, що централізовано планувалась, свобода в маніпулюванні ресурсами...

Ефективність використання оборотного капіталу на підприємстві ТОВ "Рукавична фабрика "Славутич""

Розділ ІІ. Дослідження ефективності використання оборотного капіталу на підприємстві

...

Обігові кошти підприємства

2.2 Дослідження наявної структури капіталу на підприємстві

Для оцінки майнового стану підприємства проаналізуємо зміни у наявності основних фондів за період, що досліджується. Для цього за даними бухгалтерського обліку за 2008-2010 рр. розрахуємо показники, наведені в таблиці 2.5. Таблиця 2...

Планування та управління виробництвом

2.2.4 Аналіз структури капіталу і фінансової стійкості

Однієї з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є стабільність його виробничо-господарської діяльності у світлі довгострокової перспективи...

Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства

2. Оцінка структури капіталу

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які засоби воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені. Необхідність у власному капіталі обумовлена вимогами самофінансування підприємств...

Собівартість продукції та її вплив на прибуток

2.3 Дослідження структури витрат на виробництво продукції

При досліджень витрат на виробництво їх зазвичай групують і вивчають за двома взаємодоповнюючими напрямами - за елементами витрат та за калькуляційними статтями...

Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

Глава 1. Теорія структури капіталу підприємства.

1.1. Визначення власного капіталу і його складових. Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка досліджує протягом багатьох століть. Серед основних харектеристик...

Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

1.3. Поняття структури капіталу.

Серед теоретичних основ управління формуванням капіталу однією з базових є теорія його структури. Це повязано з тим...

Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

1.3. Теорії структури капіталу.

Економічний механізм звязку зазначених концепцій дозволяє використовувати в процесі управління підприємством взаємозвязану систему критеріїв і методів...

^