Облік та аналіз оплати праці

дипломная работа

2.1 Організаційно-економічна характеристика СВК "Ренійський" Ренійського району, Одеської області

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Ренійський" є сільськогосподарським кооперативом з пайовим фондом у розмірі 882110,65 грн. І орендованим земельним масивом загальною площею 2799,9 га з яких 2453,4 га рілля, що є власністю 665 пайовиків.

СВК "Ренійський" був організований у 1948 р. як радгосп "Ренийский", потім у 1995 р. рішенням зборів товариства покупців, відповідно до законодавства був реорганізований у КСП "Ренійський" з безвідплатною передачею у власність членів КСП усіх основних засобів. У 1999 році рішенням загальних зборів КСП було реорганізовано в СВК "Ренійський" і в цьому виді здійснює свою господарську діяльність по теперішній час.

Основними видами виробничої діяльності СВК "Ренійський" є:

- вирощування і реалізація зернових і технічних сільськогосподарських культур, основними видами з яких є - пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник.

- виробництво і реалізація молока, мяса ВРХ і свиней.

- обробіток і реалізація багаторічних насаджень зокрема винограду.

- надання послуг (тракторних, ремонтних, будівельних) та ін.

Організаційно виробничу діяльність СПК здійснює на основі створених виробничих підрозділів і ділянок:

- у тваринництві функціонують підрпозділи:

ферма ВРХ

ферма СТФ

- у рослинництві:

мехзагін №1, мехзагін №2, мехзагін №3

- обслуговуючі та допоміжні ділянки:

центральна їдальня

центральний склад

будівельний цех

ланка по обслуговуванню електрогосподарства

ремонтно-слюсарний цех

Загальне керівництво СВК здійснює Голова, найвищим органом управління є зібрання засновників.

Облік виробництва, руху і реалізації продукції і послуг, а також керівництво структурними підрозділами здійснює штат адміністративно-управлінського персоналу.

Організаційна структура підприємства представлена на рис. 2.1

Рис.2.1 Організаційна структура СВК Ренійський

Одним з основних видів діяльності цього підприємства є виробництво, реалізація сільськогосподарських культур і молока і мяса ВРХ і СТФ. Свої економічні взаємини СВК здійснює за допомогою партнерів:

- в межах району - ВАТ "Ренійський мясокомбінат", ВАТ "Виноградар", ЗАТ "Ренійський елеватор" та ін.

- в межах області - РИВА "Холдинг", "Дунайвнештур" та ін.

Одним з серйозних проектів СВК було проведення сертифікації господарства по виробництву екологічно чистої продукції. Що дозволяє в співпраці з міжнародною компанією "Топфер" виходити на міжнародний ринок з реалізацією власної продукції за вищими цінами. Це дозволяє мати стабільний ринок збуту і збільшення рентабельності виробництва, а так само збереження і навіть збільшення родючості ґрунтів.

Основними напрямами підвищення фінансової стабільності господарства, які закладені в перспективні плани його розвитку, є:

- закладка молодих виноградників на площі - 400 га;

- створення цеху по переробці сільськогосподарської продукції;

- створення міні гусиної ферми. По цьому пункту у господарства є переваги за рахунок наявних вільних виробничих приміщень і примикання території до природної водойми.

Створення цеху по переробці сільськогосподарської продукції з урахуванням високоефективних технологій виробництва мяса гусей дозволить робити одночасно три види продукції - мясо, паштет і пух-перо. Що дозволить додатково розширити ринок реалізації.

Наявність виробничих ресурсів забезпечує функціонування підприємства за всіма напрямами його діяльності. Аналіз наявності та використання виробничих ресурсів у СВК "Ренійський" Ренійського району, Одеської області, що характеризує розміри сільськогосподарського підприємства представлено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Розміри господарювання СВК "Ренійський" Ренійського району, Одеської області

Показники

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2011 р. в % до 2009 р.

Наявність сільськогосподарських угідь, га

2743

2742,58

2743

-

з них, ріллі

2416

2416,58

2416

-

Залишкова вартість основних засобів на кунець періоду тис. грн.

399

369

418

104,8

Наявність необоротних активів, тис. грн.

492

505

533

108,3

Вартість чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, тис. грн.

2333

2632

2652

113,7

Середньорічна чисельність робітників, зайнятих в с.-г. виробництві, чол.

83

78

64

77,1

з них зайнято:

в рослинництві

69

67

53

76,8

в тваринництві

14

11

11

78,6

Обсяги виробництва, ц:

Пшениця озима

2460

5699

5310

Зб. у 2,1 р.

Кукурудза на зерно

688

1500

1215

Зб. у 3 р.

Ячмінь озимий

4595

4168

3939

85,7

Ячмінь ярий

4843

2105

1294

26,7

Горох

1461

2470

3216

Зб. у 2,2 р.

Просо

818

140

287

35,1

Ріпак озимий

929

1652

-

-

Виноград

634

273

356

56,2

Вирощування (в живій масі)

ВРХ

35

39

8

22,9

Свиней

69

31

50

72,5

Молоко

736

515

261

35,5

Показники таблиці 2.1 свідчать, що за розмірами господарювання СВК "Ренійський" відноситься до середніх господарств району. Протягом періоду дослідження площа сільськогосподарських угідь не змінювалася. Залишкова вартіст основних виробничих засобів зросла з 399 тис. грн.. у 2009 р. до 418 тис. грн. у 2011 році. За цей самий період вартість чистого доходу (виручки) від реалізації продукції зросла на 319 тис. грн., що склало у 2011 році 113,7% від рівня 2009 року. Як видно середньорічна чисельність робітників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві протягом трьох років трохи зменшилася, з 83 чол. у 2009 році до до 64 чол. у 2011 році. За період дослідження спостерігається збільшення обсягів виробництва основних видів продукції у господарстві. Так, обсяги виробництва пшениці озимої збільшилися у 2,1 рази, кукурудзи на зерно у 3 рази, гороху у 2,2 рази. Поряд з тим спостерігається зменшення виробництва ячменю, проса, винограду та продукції тваринництва.

Особливість сільськогосподарського виробництва полягає в тому. Що тут земля є основним засобом виробництва, тому результати діяльності господарства значною мірою залежать від економічної ефективності використання земельних ресурсів. Склад, структуру та показники економічної ефективності використання земельних ресурсів в СВК "Ренійський" представлено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Земельні ресурси та економічна ефективність їх використання в СВК "Ренійський" Ренійського району, Одеської області

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

2011р. (+ -) до 2009 р.

Землі - всього, га

2743

2742,58

2743

-

в т. ч. взята в оренду

2743

2742,58

2743

-

з них:

- рілля всього

2416

2416,58

2416

-

багаторічні насадження

327

326

327

-

- виноградники

327

326

327

-

Аналіз показників таблиці свідчить, що за останні три роки у господарстві загальна кількість землі залишалася без змін. За період дослідження також не змінювалася структура землі, що знаходиться у господарстві. Так, протягом періоду дослідження у СВК "Ренійський" рілля займає 2416 га, а багаторічні насадження 327 га.

Розвиток і розміщення сільського господарства, формування сільськогосподарських зон та їх спеціалізація здійснюються згідно з дією обєктивних економічних законів і спрямовані на збільшення виробництва високоякісної і дешевої продукції з метою повнішого задоволення всезростаючих потреб суспільства. Напрям розвитку сільського господарства визначається його спеціалізацією. Спеціалізація означає переважаючий розвиток кількох або однієї галузі з метою масового виробництва певних видів продукції на основі фондо- та енергоозброєності праці з урахуванням природноекономічних умов регіону. Спеціалізація - це форма суспільного поділу праці, як між галузями і сферами суспільного виробництва, так і всередині галузі на всіх стадіях виробничого процесу. Спеціалізація сприяє концентрації певної продукції по природноекономічних зонах і підприємствах.

Виробнича спеціалізація підприємства визначається за основними товарними галузями і продуктами, які забезпечують найбільший доход (виручку) від реалізації. Отже, основним показником, що характеризує спеціалізацію підприємства, є структура товарної продукції. Концентрація виробництва знаходить своє конкретне втілення в розмірах підприємств і їх внутрішньогосподарських підрозділів -відділків, ферм, цехів, кооперативів, дільниць тощо. Аналіз складу та структури товарної продукції в досліджуваному господарстві, дає підстави зробити висновок, що підприємство СВК "Ренійський" Ренійського району, Одеської області віддає перевагу вирощуванню сільськогосподарських культур і, зокрема, зерновим і зернобобовим.

Розмір сільськогосподарського підприємства є одним з факторів, що впливають на ефективність виробництва. При визначенні розмірів сільськогосподарських підприємств враховують такі фактори, як рівень технічної оснащеності господарства, його організаційну структуру, ступінь спеціалізації і концентрації виробництва, рівень і кваліфікацію кадрового забезпечення. Розмір сільськогосподарських підприємств визначається багатьма показниками, зокрема: обсягом виробництва валової і товарної продукції в натуральному і грошовому вираженнях, земельною площею (сільськогосподарські угіддя, рілля, багаторічні плодово-ягідні насадження, культиваційні споруди), основними виробничими фондами, енергетичними потужностями, наявністю техніки, поголівям худоби і птиці, кількістю середньорічних працівників та ін. Склад і структура доходу від реалізації продукції в СВК "Ренійський" Ренійського району, Одеської області представлено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 Склад і структура доходу від реалізації продукції в СВК "Ренійський" Ренійського району, Одеської області

Види продукції

2009р.

2010р.

2011р.

В середньому за 2009-2011 рр.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Зернові та зернобобові - всього

1309,8

70,3

1115,0

52,0

1725,6

80,0

1385,5

67,4

З них: пшениця озима

416,9

22,4

429,9

20,1

531,5

24,6

459,4

22,4

Кукурудза на зерно

37,3

2,0

44,9

2,2

57,5

2,7

46,6

2,7

Ячмінь озимий

291,0

15,6

265,0

12,4

441,0

20,4

332,3

16,2

Ячмінь ярий

326,1

17,5

102,4

4,8

164,7

7,6

197,7

9,6

Горох

88,2

4,7

235,4

11,0

520,4

24,1

281,3

13,7

Овес

-

-

3,5

-

3,0

0,1

2,2

-

Просоо

150,3

8,1

33,9

1,6

7,5

0,3

63,9

3,1

Соняшник

24,6

1,3

229,3

10,7

172,8

8,0

142,2

6,9

Ріпак озимий

180,7

9,7

383,8

17,9

-

-

188,2

9,2

Виноград

72,9

3,9

66,5

3,1

66,3

3,1

68,6

3,3

Інша продукція рослинництва

15,2

0,8

7,1

0,3

7,0

0,3

9,8

0,5

Всього по рослинництву

1603,2

86,0

1801,7

84,1

1971,7

91,4

1792,2

87,2

Молоко

29,5

1,6

23,6

1,1

17,7

0,8

23,6

1,1

ВРХ

21,3

1,4

55,7

2,6

90,4

4,2

55,8

2,7

Свиней

21,7

1,2

92,6

4,3

47,0

2,2

53,8

2,6

Вовна

-

-

-

-

0,5

-

-

-

Всього по тваринництву

111,3

5,9

171,9

8,4

155,6

7,2

146,3

7,1

Послуги в сільському господарстві

150,9

8,1

169,6

8,0

29,7

1,4

116,7

5,7

Всього по господарству

1865,3

100

2143,2

100

2157,0

100

2055,2

100

Як видно з показників таблиці 2.3, господарство спеціалізується на виробництві продукції рослинництва. У структурі реалізації за 2009-2011 рр. переважає продукція рослинництва (87,2). Серед продукції рослинництва значну частку займаєть зернові та зернобобові (67,4 % у структурі, або 1385,5 тис. грн.), з яких пшениця озима займає 22,4%. На другому місці знаходиться ячмінь озимий та горох (відповідно 16,2% та 13,7%.). Серед продукції тваринництва, яка займає в структурі доходу від реалізації 7,1% переважає дохід від виробництва мяса ВРХ (2,7% в загальній структурі) та свинини (2,6%). В середньому за 2009-2011 рр. вартість реалізованої продукції тваринництва 146,3 тис. грн.

Рівень спеціалізації, який склався у господарстві, можна визначити за допомогою коефіцієнта спеціалізації, який розраховується за формулою:

= 100/147,8=0,676 (2.1)

де - питома вага і-того виду реалізованої продукції у ранжируваному ряді структури реалізованої продукції;

- порядковий номер і-того виду продукції у ранжируваному ряді, побудованому за спадаючою ознакою.

Для досліджуваного господарства значення коефіцієнту спеціалізації становить 0,7, тобто підприємство належить до таких, які мають глибокий рівень спеціалізації.

Головною метою діяльності господарства є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації, надання послуг та здійснення іншої незабороненої діяльності. Для здійснення окремих видів діяльності підприємство отримує у встановленому чинним законодавством порядку спеціальні дозволи.

Важливішим етапом економічної характеристики підприємства є аналіз фінансових результатів діяльності, необхідний для зясування економічної ефективності господарювання, а тому для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства на підставі "Звіту про фінансові результати" була побудована аналітична таблиця 2.4.

Таблиця 2.4 Економічна оцінка фінансових результатів діяльності СВК "Ренійський" Ренійського району, Одеської області

Показники

2009 р

2010 р

2011 р

2011 р. в % до 2009 р.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

2333

2652

2633

112,9

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

1944

2210

2194

112,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

2074

1493

2514

121,2

Валовий прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

- 130

717

- 320

246,2

Адміністративні витрати, тис. грн.

631

592

464

73,5

Витрати на збут, тис. грн.

14

40

72

Зб. у 5 разів

Інші операційні витрати

619

352

710

114,7

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів с.г. продукції, одержаних у наслідок с.г. діяльності

423

-

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

- 769

- 267

- 507

65,9

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

- 880

- 143

- 522

59,3

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

- 880

- 143

- 522

59,3

Надзвичайні доходи (+), витрати (-), тис. грн.

-

-

89

-

Чистий прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

- 880

- 143

- 522

59,3

Показники таблиці свідчать, що в процесі своєї діяльності СВК "Ренійський" здійснює операційну, інвестиційну та фінансову діяльності. Найбільшу частку доходів підприємство отримує у результаті операційної діяльності. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції у 2011 році складав 2633 тис. грн., в той час, як у 2009 році вын дорівнював 2333 тис. грн. Враховуючи високі операційні витрати, на протязі трьох років підприємство отримувало збитки в результаті операційної діяльності. В той же час аналіз результатів діяльності господарства свідчить, що рівень збитків поступово зменшується. Так, якщо у 2009 році збитки дорівнювали 880 тис. грн., то у 2011 році їх рівень скоротився до 522 тис. грн. Розрахований рівень рентабельності галузей виробництва як відношення прибутку від галузі до собівартості реалізованої продукції свідчить про низький рівень цього показника у галузі рослинництва, а у галузі тваринництва на протязі трьох дослідних років спостерігався рівень збитковості.

Делись добром ;)