Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

1.1 Оборотні засоби підприємства: сутність, склад і структура

Поряд з основними фондами для безперервної роботи підприємства величезне значення має наявність оптимальної кількості оборотних засобів. Саме запаси матеріалів, залишки готової продукції, дрібне знаряддя з тривалістю використання не меншою 1 року, а також готівка, грошові засоби, вкладені капіталинеобхідні для створення виробничого процесу і для забезпечення його неперервності.

Оборотні засоби -- засоби, що перебувають у розпорядженні підприємства і можуть бути переведені в готівку протягом одного виробничого циклу або року. Оборотні засоби є матеріальними ресурсами підприємства. Одна їх частина входить до продукції й утворює, таким чином, її матеріальний склад, а друга допомагає виконувати виробничий процес[5,с. 273].

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Оборотні засоби складаються з двох частин: оборотних фондів та фондів обігу. Всі елементи оборотних фондів та один елемент фондів обігу - готова продукція - нормовані елементи. Розподіл оборотних засобів на оборотні фонди та фонди обігу, нормовані та ненормовані елементи наведено на рис. 1.1.

Оборотні фонди призначені для обслуговування сфери виробництва, а фонди обігу -- для обслуговування сфери обігу. За особливостями планування та принципом організації оборотні засоби поділяються на нормовані й ненормовані. До нормованих належать всі оборотні фонди та готова продукція на складах підприємства, до ненормованих -- відвантажена, але ще не оплачена готова продукція, товари на складі та у дорозі, грошові кошти на розрахункових рахунках та в незавершених розрахунках, готівка в касі.

До складу оборотних засобів у сфері виробництва (оборотних фондів) входять наступні елементи: виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.

Виробничі запаси - це ресурси, що утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. До них відносяться запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, закуплених напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних інструментів та господарського інвентарю, що використовуються менше одного року, а також інших матеріальних цінностей аналогічного призначення. Вони трансформують свою вартість у вартість продукції, що виготовляється після їх передачі у виробництво.

Незавершене виробництво - це ресурси, які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва: деталі, вузли, вироби, що потребують подальшої переробки для виготовлення готової продукції. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або ж у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого. На цій стадії нараховується заробітна плата цеховому персоналу, що включається до собівартості продукції.

Витрати майбутніх періодів - грошові витрати, що мають місце у даному періоді часу, але віднесені на собівартість продукції (робіт, послуг) будуть у наступні періоди. До них відносять витрати на підготовку виробництва, наукову роботу і раціоналізацію, передплату періодичних видань тощо.

Оборотні засоби у сфері обігу (фонди обігу) складаються з таких елементів: залишки готової продукції на підприємстві, відвантажена продукція, грошові кошти та дебіторська заборгованість.

Готова продукція - це виготовлена продукція, що відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом, та утримується на підприємстві для подальшого продажу.

Відвантажена продукція - це готова продукція, що відвантажена покупцю, але право власності на яку ще не перейшло до покупця. Момент передачі права власності визначається в договорі на продаж і залежить від базових умов поставки.

Грошові кошти - це готівка на підприємстві та кошти на поточних рахунках в банках.

Дебіторська заборгованість - заборгованість юридичних та фізичних осіб підприємству. Наприклад, заборгованість покупців за реалізовану продукцію, заборгованість підзвітних осіб тощо.

Делись добром ;)