Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

1.2 Принципи організації оборотних засобів та джерела їх формування

Оборотні засоби є основним елементом матеріальної основи процесу виробництва. Якщо виробництво забезпечене в достатній кількості необхідними елементами оборотних засобів - воно працює, як правило, ритмічно і ефективно, якщо ж оборотних засобів недостатньо, підприємство не зможе функціонувати в повному обсязі, а отже і виконати свої зобовязання, якщо ж існує надлишок- це призведе до появи наднормових запасів, які також негативно впливатимуть на роботу підприємства.

Тому визначають ряд принципів організації оборотних засобів, виконання і дотримання яких забезпечить підприємству ефективне функціонування і відповідно отримання необхідного обсягу прибутку.

Принципи організації оборотних засобів:

створення мінімальних запасів оборотних засобів;

раціональне розміщення наявних оборотних засобівна підприємстві;

формування та поповнення оборотних засобів;

створення фінансових резервів;

контроль за зберіганням та ефективним використанням оборотних засобів

Одним із основних принципів організації оборотних засобівє принцип створення мінімальних запасів оборотних засобів, який передбачає встановлення їх нормативів.

Принцип раціонального розміщення має на меті забезпечити ефективне використання оборотних засобів. В одній сфері можливий надлишок, а в іншій навпаки недостатність, тому є необхідним їх збалансування. Принцип передбачає споживання оборотних засобіву тих сферах відтворюючого процесу, у яких вони змогли б забезпечити отримання найвищого прибутку.

Формування та поповнення оборотних засобівза рахунок власних та позикових джерел у залежності від характеру виробництва є ще одним принципом. Встановлення оптимального співвідношення між власними і залученими джерелами є важливим завданням системи управління. Достатній мінімум власних і позикових засобів повинен забезпечити безперервність руху оборотних засобівна всіх стадіях обороту.

Принцип створення фінансових резервів є дуже важливим для діяльності підприємства. Він передбачає захист підприємства у разі створення певних непередбачуваних обставин та забезпечення його стабільності. Проте, чим більший резерв має підприємство, тим воно фінансово стабільніше і тим менш прибуткове, і навпаки.

Принцип контролю за збереженням та ефективним використанням власних оборотних засобівдозволяє керівництву підприємства безпосередньо контролювати платоспроможність підприємства, вчасно приймати рішення щодо її зміни. Оборотні засоби є важливою складовою матеріальної основи процесу виробництва. Від ступеня їх використання залежать кінцеві результати виробництва, фінансовий стан усіх підприємств.

Отже, принципи організації оборотних засобівмають неабиякий вплив на результативність і ефективність роботи підприємства, його фінансову стійкість та платоспроможність.

Джерела формування оборотних засобівзначною мірою визначають ефективність їх використання. Достатній мінімум власних і позикових засобів повинен забезпечити безперервність руху оборотних засобівна всіх стадіях обігу, що задовольняє потреби виробництва в матеріальних і грошових ресурсах, а також забезпечує своєчасні і повні розрахунки з постачальниками, бюджетом, банками та іншими ланками. Недостатність таких джерел призводить до недостатнього фінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. Натомість надлишок оборотних засобівна підприємстві спричиняє створення наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволікання оборотних засобів з господарського обороту, зниження відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів.

Джерелом формування оборотних засобів підприємства є власні або залучені засоби. До власних засобів належать кошти статутних фондів (недержавні підприємства) і кошти, надані підприємству при його утворенні (державні підприємства). Ці кошти можуть поповнюватись за рахунок прибутку підприємства і залучення в обіг стійких пасивів. До залучених засобів належать кредити банків, якими покривають нестачу власних оборотних засобів.

Стійкі пасиви -- це засоби, які юридично не належать підприємству, але постійно перебувають у його господарському обігу і які воно використовує. До стійких пасивів належать:

мінімальна заборгованість підприємства з резерву майбутніх платежів, тобто витрати, що належать до витрат виробництва, але не застосовуються для безпосереднього виготовлення продукції;

стійка перехідна заборгованість постачальникам;

мінімальна заборгованість із заробітної плати і відрахувань на соціальні потреби;

залишки амортизаційних відрахувань на запаси матеріалів для капітального ремонту, виконаного господарським способом;

кошти підприємства, що покриваються кредитом банку та авансами замовників;

тимчасово вільні кошти спеціальних фондів.

Структурою оборотних засобів є відсоткове співвідношення окремих елементів у загальному обсязі оборотних засобів, що залежить від специфіки виробництва. Наприклад, у будівництві 50-60 % оборотних засобів становить незавершене виробництво, 25 % -- виробничі запаси. У транспортній галузі незавершеного виробництва немає, але 70 % оборотних засобів становлять виробничі запаси. Окрім того, структура оборотних засобів залежить від якості готової продукції, рівня концентрації, спеціалізації, кооперування або комбінування виробництва, прискорення НТП тощо.

Делись добром ;)