Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

1.3 Показники ефективності використання оборотних засобів

Ефективність використання оборотних засобів на підприємстві характеризується швидкістю їх обороту (оборотністю). Чим менше оборотні засоби затримуються на окремих стадіях, тим швидше завершується їхнього кругообіг. Таким чином, показники, що характеризують

швидкість оборотності оборотних засобів, і є показниками ефективності їхнього використання.

Ефективне використання оборотних засобів характеризується такими показниками:

Коефіцієнт оборотності, який розраховується шляхом ділення

вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних засобів за той самий період. Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснили оборотні засоби за певний період, і розраховується за формулою[5, с. 288]:

, де(1.1)

Коб -- коефіцієнт оборотності, оборотів;

Qp - обсяг реалізованої продукції (обороти);

Ос - середня вартість оборотних засобів.

Середній залишок оборотних засобів розраховують за формулою

середньої хронологічної:

, де(1.2)

-- величина оборотних засобів на початок кожного (кварталу)

Розрахункового періоду, грн;

-- величина оборотних засобів на початок першого місяця (кварталу) наступного періоду, грн;

Кт -- загальна кількість місяців (кварталів).

Періодом, за який визначають обсяг реалізованої продукції, середні

залишки оборотних засобів, може бути місяць (30 дн.), квартал (90 дн.), рік (360 дн.).

Показником, оберненим коефіцієнту оборотності, є коефіцієнт завантаження оборотних засобів, який показує, скільки оборотних засобів припадає на одну грошову одиницю (гривню) реалізованої продукції за певний період. Величина цього показника обчислюється за формулою[5, с. 288-289].:

, де(1.3)

Кз - коефіцієнт завантаження оборотних засобів, оборотів;

Qp - обсяг реалізованої продукції (обороти);

Ос - середня вартість оборотних засобів.

Тривалість одного обороту (швидкість обороту) оборотних засобів визначається за формулою[5, с. 289].:

,, де (1.4)

Тоб -- тривалість одного обороту, дні;

Тпл - тривалість планового періоду (30, 90, 360);

Коб - коефіцієнт оборотності оборотних засобів.

Для характеристики економічної ефективності використання оборотних засобів може бути використаний показник віддачі (рентабельності) оборотних засобів, котрий являє собою відношення прибутку від реалізації продукції до середніх залишків оборотних засобів[5, с. 289].:

, де(1.5)

Rф+о- рентабельність;

П - прибуток;

Ос - середня вартість оборотних засобів;

Фс - середня річна вартість оборотних засобів.

Показники оборотності оборотнихзасобів можуть розраховуватися за всіма оборотними засобами, що беруть участь в обігу за окремими їхніми елементами.

Зміну оборотності оборотних засобів виявляють через порівняння фактичних показників з плановими або показника попередній період. Порівнюючи показники оборотності засобів, виявляють прискорення її чи сповільнення.

Унаслідок прискорення оборотності оборотних засобів частина їх вивільняється, а при сповільненні в обороті залучаються додаткові засоби. Вивільнення оборотних засобів завдяки прискоренню їх оборотності може бути абсолютним або відносним.

Абсолютне вивільнення оборотних засобів відображує пряме зменшення залишків оборотних засобів порівняно з їх нормативом (або із залишками попереднього періоду) при збереженні або підвищенні обсягів реалізації продукції за розрахунковий період. Відносне вивільнення оборотних засобів з обороту відображає стабільність або зростання оборотних засобів при зростанні обсягів реалізації продукції. При цьому темпи зростання обсягів реалізації продукції випереджають темпи зростаннязалишків оборотних засобів.

Сума вивільнених оборотних засобів може бути розрахована за формулою[5, с. 289].:

, де (1.6)

ОЗвт -- сума вивільнених оборотних засобів, грн;

Вр -- обсяг реалізованої продукції за розрахунковий період, грн;

Т0 і Т1 -- тривалість обороту відповідно в попередньому та розрахунковому періодах, днів.

Ефективне використання оборотних засобів є одним із першочергових завдань підприємства в сучасних умовах; забезпечується це прискоренням їхньої оборотності на всіх стадіях кругообігу.

На стадії створення виробничих запасів -- це раціональне їх використання; ліквідація наднормативних запасів матеріалів; удосконалення нормування; поліпшення організації постачання, у тому числі через установлення чітких договірних умов та їх виконання, оптимальний вибір постачальників, налагодження роботи транспорту; поліпшення організації господарства, зокрема впровадження компютеризації і механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних операцій на складах.

На стадії незавершеного виробництва -- упровадження новітньої техніки та технології, зокрема безвідхідної; розвиток стандартизації й уніфікації; удосконалення форм організації виробництва; удосконалення оплати праці й економічного стимулювання, економного використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів; удосконалення основних фондів, насамперед їх активної частини. На стадії обігу -- це раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків; своєчасне оформлення документації та прискорення її руху; втримання договірної та платіжної дисципліни.

Прискорення оборотності оборотних засобів дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових фінансових ресурсів.

Прискорення оборотності оборотних засобів може бути досягнуто внаслідок: зростання обсягу реалізації продукції при тій самій витраті оборотних засобів; зменшення оборотних засобів при забезпеченні запланованого обсягу випуску продукції; одночасного зростання обсягу реалізації продукції при зниженні споживаних оборотних засобів.

Скорочення матеріальних запасів досягається також за рахунок становлення завдань по прискоренню оборотності оборотних засобів; удосконалення існуючої практики нормування шляхом встановленнянауково обґрунтованих нормативів запасів; прискорення запуску матеріалів у виробництво. Найефективнішим способом зниження матеріальних запасів є використання систем постачання сировини, матеріалів і комплектуючих безпосередньо в технологічні процеси.

За результатами оцінки оборотності розраховують суму економії оборотних засобів як суму додаткового їх залучення в господарський оборот або суму їх перевитрат як суму відтягування засобів з обороту.

Ефективність використання оборотних засобів полягає не тільки в прискоренні оборотності, а і в зниженні собівартості продукції за рахунок економії оборотних засобів, підвищені прибутку і рентабельності.

Отже, оборотні засоби знаходяться в постійному русі. Постійно і одночасно перебуваючи у всіх формах, вони переходять з однієї форми в іншу. У результаті такого перетворення відбувається безперервний кругообіг оборотних засобів, що охоплює як сферу виробництва, так і сферу обігу. Чим швидше відбувається цей процес, тим менша сума оборотних засобів потрібна підприємству для забезпечення нормальної виробничої діяльності. Саме тому прискорення оборотності оборотних засобів є одним з показників ефективності господарської діяльності підприємства.

Делись добром ;)