Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

2.2 Економічна характеристика ПАТ "Електронмаш"

Фінансовий стан будь-якого підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Оборотні активи, призначені для реалізації або споживання, можуть неодноразово змінювати свою форму (матеріально-речовинну на грошову, і навпаки) протягом одного операційного циклу підприємства. Тому доцільно буде на основі даних, поданих у табл. 2.1,проаналізувати стан підприємства.

Із даних таблиці 2.1. видно, що підприємство має стійке фінансове становище, оскільки сума фінансових ресурсів протягом 2013-2015 рр., яка знаходилася в розпорядженні ПАТ "Електронмаш", мала незначне збільшення на 54 тис. грн або на 0,5%.

Таблиця 2.1

Аналіз балансу ПАТ "Електронмаш" за 2013-2015 роки

№ п/п

Показники

Роки

Відхилення

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Абсолютне

%

Абсолютне

%

1

Активи, тис. грн.

2

I. Необоротні активи:

3

Основні засоби:

4619

4560

4496

-59

-1,3%

-64

-1,4%

4

Інвестиційна нерухомість:

5272

5013

4767

-259

-5,2%

-246

-5,2%

5

Усього за розділом I

9891

9573

9263

-318

-3,3%

-310

-3,3%

6

II. Оборотні активи

7

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1113

1605

1406

492

30,7%

-199

-14,2%

8

Інша поточна дебіторська заборгованість

77

93

109

16

17,2%

16

14,7%

9

Гроші та їх еквіваленти

324

103

565

-221

-215%

462

81,8%

10

Усього за розділом II

1627

2026

2309

399

19,7%

283

12,3%

11

Баланс

11518

11599

11572

81

0,7%

-27

-0,2%

Згідно з офіційними фінансовими даними, підприємство збиткове, так як сума нерозподіленого прибутку на кінець 2015 року становить -488 тис. грн. Проте, слід відзначити, що сума нерозподіленого прибутку значно скоротилася між 2014 і 2015 роками - одразу на 848 тис. грн [17]. Разом з тим, на підприємстві наявні дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги та інша поточна дебіторська заборгованість, яка здійснює негативний вплив на підприємство.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Позитивним є збільшення грошових коштів та їх еквівалентів до 565 тис. грн.Значну питому вагу в загальному капіталі підприємства станом на 2015 рік мають необоротні активи -- 80 %, частка яких скоротилася на 5,9% за аналізовані роки. За аналізований період частка оборотних засобів зросла з 14,1% до 20% або з 1627 тис. грн до 2309 тис. від загального капіталу.Графічно це можна побачити на рис.2.1.

Аналізуючи структуру пасиву балансу, як позитивний момент фінансової стійкості підприємства слід відзначити високу частку власного капіталу, яка зросла з 90% у 2013 році до 97% у 2015 році. Відбулось дане підвищення за рахунок скорочення нерозподіленого прибутку підприємства.

Делись добром ;)