Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

2.3 Аналіз оборотних засобівта ефективність їх використання наПАТ "Електронмаш"

Розміщення засобів підприємства має велике значення у фінансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які асигнування вкладено в основні та оборотні засоби, їх кількість у сфері виробництва та у сфері обігу, в грошовій та матеріальній формі, значною мірою залежать результати виробничо-фінансової діяльності і відповідно фінансовий стан підприємства.

Таблиця 2.2

Аналіз оборотних засобівПАТ "Електронмаш" за 2013-2015 роки

Показники

Роки

Відхилення

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Абсолютне

%

Абсолютне

%

Оборотні засоби, тис. грн:

Запаси

113

225

229

112

49,8%

4

1,7%

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1113

1605

1406

492

30,7%

-199

-14,2%

Інша поточна дебіторська заборгованість

77

93

109

16

17,2%

16

14,7%

Гроші та їх еквіваленти

324

103

565

-221

-214,6%

462

81,8%

Усього за розділом

1627

2026

2309

399

19,7%

283

12,3%

Баланс

11518

11599

11572

81

0,7%

-27

-0,2%

За даними таблиці 2.2. видно, що сума оборотних засобів збільшилася з 1627 тис. грн у 2013 році до 2309 тис. грн у 2015 році або ж на 29,5%.Це відбулося за рахунок коливання суми дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги з 1113 тис. грн. у 2013 році до 1605 тис. грн у 2014 і спаду до 1406 тис. грн у 2015 році, значному прирості грошей та їх еквівалентів до 565 тис. грн., а також зростанні іншої дебіторської заборгованості на 32 тис. грн у період з 2013 по 2015 рік.

Збільшення матеріальних оборотних засобів на 116 тис. грн. відбулося за рахунок зростання запасів.

Позитивним слід визначити збільшення грошових коштів та їх еквівалентів в динаміці їхньої питомої ваги з 19,9% у 2013 до 24,5% у 2015 році. Керівництву треба звернути увагу на коливання дебіторської заборгованості, що погіршує фінансовий стан ПАТ "Електронмаш".

Питому вагу кожного елемента оборотних засобів наведено на рис.2.2.

За даними таблиці 2.2 можна побачити, що рівень матеріальних запасів зріс між 2013 і 2015 роками - з 6,9% до 9,9% відносно усіх оборотних

засобів. Це добре простежується на рис.2.3, де порівнюються запаси і сума оборотних засобів. Загалом ріст склав 50,7%.

Також за даними таблиці 2.2 видно, що значення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги мали значні коливання. Так, з 2013 року по 2014 значення цього показника зросло на 492 тис. грн, що склало 79,2% від суми оборотних засобів. У 2015 році значення зменшилося на 199 тис. грн і склало 60,9%. Значення іншої поточної дебіторської заборгованості за аналізований період зросло на 29,4% або на 32 тис. грн - до 109 тис., що складає 4,7% усіх оборотних засобів.Динаміка дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послугита іншої поточної дебіторської заборгованості добре простежується на рис.2.4.

Гроші та їх еквіваленти за аналізовані роки мали значні коливання. Загалом їх значення зросло на 42,7% до 565 тис. грн, що складає 24,5% усіх оборотних засобів. Динаміку грошей та їх еквівалентів наведено на рис.2.5.

Для розрахунку ефективності використання оборотних засобів на ПАТ "Електронмаш" використовуємо наступні показники:

коефіцієнт оборотності, що характеризує кількість оборотів оборотних засобів за визначений період, розраховується за формулою:

(2.1)

тривалості одного обороту:

(2.2)

коефіцієнт завантаження оборотних засобів, що показує обсяг оборотних засобів, що припадає на одиницю реалізованої продукції:

(2.3)

рентабельності оборотних засобів, що характеризує ефективність їх використання:

(2.4)

Використовуємо необхідні показники наведені у таблиці 2.3, засновані на офіційних даних підприємства [17].

Таблиці 2.3

Зведені фінансові показники ПАТ "Електронмаш"за 2013-2015 рр.

Показник

Роки

2013

2014

2015

Прибуток підприємства(П), тис. грн

1425

1555

1971

Середня вартість оборотних засобів(Ос), тис. грн

1627

2026

2309

Обсяг реалізованої продукції(Qp), тис. грн

2924

3422

4338

Середня річна вартість оборотних засобів(Фс), тис. грн

1627

2026

2309

Результати розрахунків проведено на основі офіційних фінансових даних і наведено в таблиці 2.4 [17].

Таблиця 2.4

Показники ефективності використання оборотних засобів ПАТ "Електронмаш" за 2013-2015 рр.

Показник

Роки

2013

2014

2015

Коефіцієнт оборотності(Коб)

1,80

1,69

1,88

Тривалість одного обороту(Тоб), дні

200

213

192

Коефіцієнт завантаження оборотних засобів(Кз)

0,56

0,59

0,53

), %

43,8%

38,4%

42,7%

Аналізуючи дані таблиці 2.4, можна сказати, що коефіцієнт оборотності, рівно як і інші показники, в період з 2013 по 2015 рік зазнав різких коливань.

У 2013 році коефіцієнт складав 1,8, у 2014 значення знизилося на 6% і склало 1,69. У 2015 році даний показник відзначився ростом одразу на 11,2% і досягнув позначки 1,88. Фактично, зниження оборотності призвело до зростання потреби в фінансових ресурсах. В умовах відсутності доступу до дешевих фінансових ресурсів це викликало б потребу збільшення фінансових витрат компанії.Збільшення значення показника говорить про те, що компанії необхідно менше ресурсів для того, щоб підтримувати поточний рівень активності. Це призвело до вивільнення частини фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на інтенсифікацію поточної діяльності.

Головним фактором нестабільності показника є постійне коливання суми дебіторської заборгованості за товари і послуги.Для збільшення оборотності оборотних активів необхідно вжити заходи щодо повернення коштів компанії.

Якщо говорити про показник тривалості одного обороту, то за даними таблиці 2.4 також можна побачити певну його нестабільність. Так, у 2013 році даний показник складав 200 днів. У 2014 році значення зросло на 13 днів і склало 213. 2015 рік відзначився зменшенням тривалості одного обороту до 192 днів на 21 день.

Також за даними таблиці 2.4 видно, що значення коефіцієнту завантаження зазнало певних коливань. У 2013 році показник дорівнював 0,56, у 2014 році - 0,59, а у 2015 - 0,53. Зменшення коефіцієнту завантаження показує ефективніше використання оборотних засобів і навпаки.

Показники рентабельності оборотних засобів ПАТ "Електронмаш" мають наступні значення: у 2013 році - 43,8%, у 2014 р. - 38,4%, у 2015 - 42,7%.За економічною сутністю цей показник характеризує розмір чистого прибутку підприємства, отриманого на 1 гривню коштів, вкладених в оборотні засоби.Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше ефективно використовуються обігові кошти.

Отже, показники ефективності знаходяться в тісному взаємозвязку. Якщо коефіцієнт оборотності збільшується, то тривалість одного обороту і коефіцієнт завантаження зменшується, що є позитивним явищем і навпаки.

рентабельність оборотний господарювання

Делись добром ;)