Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

3.1 Заходи підвищення оборотності оборотних засобів ПАТ "Електронмаш"

Оборотні кошти підприємств становлять значну частину їх матеріально-грошових активів. Тому раціональне й економне використання оборотних засобів має важливе економічне значення. Для оцінки ефективності використання оборотних засобів підприємств застосовують певні показники, а для підвищення ефективності - відповідні конкретні заходи [1]:

1) оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва;

2) скорочення тривалості виробничого циклу;

3) поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення;

4) прискорення реалізації товарної продукції.

Поліпшення використання оборотних засобів вивільняє їх. Це вивільнення може бути абсолютним і відносним. Абсолютне вивільнення оборотних засобів- це пряме скорочення потреби в оборотних засобах проти попереднього періоду при одночасному збільшенні обсягу виробництва (реалізації). Відносне вивільнення оборотних засобів виникає тоді, коли внаслідок поліпшення їх використання підприємство з тією самою сумою оборотних засобів або з незначним їх зростанням у плановому році збільшує обсяг виробництва. За нинішніх умов господарювання через інфляційні процеси найбільш реальним є відносне вивільнення оборотних засобів.

Прискорення обігу оборотних засобів дозволяє визволити значні суми і, таким чином, збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а засоби, що вивільнилися, використовувати відповідно до потреб підприємства.

Прискорення оборотності обігових засобів має велике значення для стабільності фінансового стану підприємства, виходячи з таких основних причин:

від швидкості обіговості засобів залежить розмір річного обороту, бо господарство, що має невеликий обсяг засобів, але більш ефективно їх використовує, може робити такий оборот, як і господарство з більшим обсягом засобів;

з оборотністю повязана відносна величина витрат, що знижує собівартість одиниці продукції;

прискорення обороту на тій або іншій стадії колообігу засобів(наприклад, скорочення часу перебування матеріалів на складі) зменшує прискорення обороту на інших стадіях.

Прискорення обіговості оборотних засобів є першочерговим завданням підприємств у сучасних умовах і досягається такими шляхами [11, 8, 9].

На стадії створення виробничих запасів:

упровадженням економічно обґрунтованих норм запасу;

наближенням постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих тощо до споживачів;

широким використанням прямих тривалих звязків;

розширенням складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням;

комплексною механізацією та автоматизацією вантажно-розвантажувальних робіт на складах.

На стадії незавершеного виробництва:

прискоренням науково-технічного прогресу (упровадженням прогресивної техніки і технології, особливо безвідхідної та маловідходної, роботизованих комплексів, роторних ліній, хімізації виробництва);

розвитком стандартизації, уніфікації, типізації;

удосконаленням форм організації промислового виробництва, застосуванням більш дешевих конструкційних матеріалів;

удосконаленням системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;

збільшенням питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.

На стадії обігу:

наближенням споживачів продукції до її виробників;

удосконаленням системи розрахунків;

збільшенням обсягу реалізованої продукції внаслідок виконання замовлень за прямими звязками, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції із зекономлених матеріалів;

ретельною і своєчасною добіркою продукції, що відвантажується, за партіями, асортиментом, транзитною нормою, відвантаження у суворій відповідності до укладених договорів [10].

На ефективне використання оборотних коштів підприємств впливає багато факторів, нерідко у протилежних напрямах. Дані фактори наведені на рис.3.1.

За широтою впливу і ступенем управління фактори можна обєднати у три групи: загальноекономічні, організаційні та повязані з технічним прогресом [13]. До загально економічних факторам належать:

зміна величини товарообігу і його структури;

розміщення продуктивних сил;

динаміка продуктивності суспільної праці, зайнятої у сфері товарообігу і у галузях,що її обслуговують;

розвиток господарського розрахунку.

До економіко-організаційних факторів відносять: зміну розмірів торгових підприємств і їх спеціалізації; упровадження нових способів торгівлі тощо.

До факторів, повязаних з технічним прогресом, належать:

зміна технології та техніки, що застосовується в галузях, які обслуговують торгівлю(транспорт, звязок, комунальне господарство);

автоматизація торгових процесів.

На ефективність використання оборотних засобів і прискорення їх обіговості впливають як фактори, що підвищують їх величину, так і такі, що їх знижують.

Факторами, які підвищують величину оборотних засобів, є:

підвищення якості торгового обслуговування;

розширення мережі магазинів, зокрема, у районах новобудов;

зміна структури товарообігу вбік збільшення питомої ваги товарів, що мають нижчу швидкість обігу.

Зниженню величини оборотних засобів сприяють:

економія матеріальних і фінансових ресурсів;

широке впровадження принципів господарського розрахунку в діяльність торгових підприємств.

Фактори, що визначають величину оборотних засобів, можуть бути обєктивними(такими, що не залежать від діяльності даного підприємства) і субєктивними. До субєктивних факторів можна, наприклад, віднести, раціональне використання оборотних засобів;виконання плану товарообігу; використання форми обслуговування; дотримання кредитної та фінансової дисципліни [14].

На підприємствах резерви і шляхи прискорення обігу оборотних засобів в узагальненому вигляді залежать від двох факторів: обсягу товарообігу і розміру оборотних засобів. Для прискорення оборотності необхідно:

удосконалювати рух товарів і нормалізувати розміщення оборотних засобів;

повністю і ритмічно виконувати плани господарської діяльності;

удосконалювати організацію торгівлі, запроваджувати прогресивні форми і методи продажу;

впорядкувати збір і зберігання порожньої тари, прискорити повернення тари постачальникам і здачу організаціям, що збирають тару;

удосконалювати розрахунки з постачальниками і покупцями;

поліпшувати претензійну роботу;

прискорювати обіг коштів за рахунок поліпшення інкасації виручки, суворого лімітування залишків коштів у касах торгових підприємств, у дорозі, на розрахунковому рахунку в банку;

звести до мінімуму запаси господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інвентарю, спеціального одягу на складі, скоротити підзвітні суми, видатки майбутніх періодів;

не допускати дебіторської заборгованості.

Оборотні засоби є невідємною частиною активів будь-якого підприємства. Їх абсолютна величина і частка в структурі активів впливають на ефективність роботи і на фінансову стійкість підприємства.

Делись добром ;)