Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

Висновки

В даній курсовій роботі проведено аналіз оборотних засобів підприємства, рівня їх використання та шляхів підвищення ефективності їх використання на публічному акціонерному товаристві"Електронмаш". Аналіз проведено за період 2013-2015 рр.

У першому розділі курсової роботи викладені теоретичні основи аналізу оборотних засобів та їх загальна характеристика.

У другому розділі представлено аналіз оборотних засобів та ефективність їх використання на досліджуваному підприємстві. Для характеристики були використані такі показники: коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту та показник рентабельності оборотних засобів.

Аналізуючи проведені розрахунки, можна зробити висновок, що ПАТ "Електронмаш", незважаючи на складну економічну ситуацію, збитковість товариства значно зменшується. У подальшому товариство планує випуск нових видів продукції, який забезпечить беззбитковий рівень.

В третьому розділі було розглянуто шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

Дослідження показали, що хоча підприємство досить ефективно використовує наявні оборотні ресурси, все ж є резерви для підвищення ефективності їх використання.

Відомо, що критерієм ефективності керування оборотними засобами служить фактор часу. Чим довше оборотні засоби перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки.

Проблема покращення використання оборотних засобів стала ще актуальнішою в умовах формування ринкових відносин. Інтереси підприємства вимагають повної відповідальності за результати своєї виробничо-фінансової діяльності. Оскільки фінансове становище підприємства знаходиться в прямій залежності від стану оборотних засобів і передбачає порівняння витрат з результатами господарської діяльності і відшкодуванням затрат власними засобами, підприємство зацікавлене в раціональній організації оборотних засобів - організації їх руху з мінімально можливою сумою для здобуття найбільшого економічного ефекту.

Запропоновані шляхи створюють резерви для покращання ефективності оборотних активів підприємства, які дозволять забезпечувати безперебійне постачання і реалізацію продукції з меншою сумою оборотних запасів і залучених джерел.

Важливою задачею в керуванні оборотними коштами є забезпечення оптимального співвідношення між платоспроможністю і рентабельністю шляхом підтримки відповідних розмірів і структури оборотних засобів.

Слід також зазначити, що підприємство повинне підтримувати оптимальне співвідношення власних і позикових оборотних засобів, тому що від цього прямо залежить його фінансова стабільність і незалежність, можливість одержання нових кредитів.

Підприємство зацікавлене у підвищенні оборотності оборотних засобів, тому вивчає можливості вживати всі заходи, які ведуть до скорочення тривалості операційного і фінансового циклів підприємства, а саме:

- скорочення часу перебування капіталу в запасах за рахунок раціонального управління ними;

- удосконалення організації матеріально-технічного постачання, недопущення виникнення надмірних запасів матеріальних оборотних активів, а особливо запасів товарів, які не користуються попитом;

- удосконалення торговельно-технологічних процеси впровадженням інновацій, інтенсифікацією використання матеріальних і трудових ресурсів;

- виявлення та виключення причин і умов, що ведуть до виникнення дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги та іншої простроченої заборгованості, а особливо виникнення нестач, розтрат, крадіжок;

- зміцнення розрахункової дисципліни та забезпечення умов, які усунуть можливість відпуск товарів неплатоспроможним покупцям у борг без попередньої оплати.

Список використаних джерел

Закон України «Про підприємництво» від 05.04.2015// Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 9.

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 480 с.

Бондаренко О.С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - №4. - С. 40-44.

Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посіб. / За ред. М. Г. Грещака. - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.

Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов -- К.: Центр учбової літератури, 2009. -- 728 с.

Кащена Н. Б. Удосконалення методики факторного аналізу рентабельності оборотних активів підприємств торгівлі / Н. Б. Кащена, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 1. - С. 42-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2010_1_9.

Ковальчук І.В. Реальна економіка: навчальний посібник з економіки підприємства. - К.: ВІПОЛ, 2004. - 393 с.

Король В. Внутрішньогосподарський контроль оборотних активів / В. Король, О. Сліпачук // Контроль. - 2008. - № 4. - С. 39-56. 

Кравчук С. Першочергова задача - максимально зберегти оборотні засоби / С. Кравчук // Бізнес. - 2009. - № 4. - С. 83-84.

Оденат А. Особливості впливу механізму управління оборотними засобами на виробничо-господарськудіяльність промислового підприємства / А. Оденат // Вісник економічної науки України. - 2006. -№ 2. - С. 6-9.

Організація і планування на підприємстві: навч. посібник / Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова, А.Г. Семенов, К.М. Гребінець. - К.: ЦЛ, 2006. - 520 с.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства : підручник / С.Ф. Покропивний. - [2-ге вид., перероб. та доп.]. - К. : КНЕУ, 2001. - 528 с.

Семенов Г.А. Дослідження економічної сутності оборотних засобів у сучасних умовах господарювання підприємств / Г.А. Семенов, А.В. Бугай // Держава та регіони: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 5. - С. 272-275.

Соляник Л.Г. Організаційно-економічний механізм управління оборотними активами та джерелами їх фінансування / Л.Г. Соляник // Економічний вісник національного гірничого університету. - 2005. - № 4. - С. 67-73.

Фінанси підприємств : підручник / [А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик,Л.Д. Буряк та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - К. : КНЕУ, 2006. - 187 с.

Фінансовий менеджмент./ навчальний посібник:/ За редакцією професора Г.Г. Кірєйцева.- Київ: ЦУЛ, 2002 р.

Делись добром ;)