Оборотні кошти сільскогосподарського підприємства

курсовая работа

2.1 Загальна економічна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське орендне підприємство ЗОРЯ», в подальшому «Товариство», утворене шляхом повної реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства в м. Дунаївці. Засновником (учасником) Товариства є громадянин України Бевз Олександр Ананійович. Місце знаходження (адреса) Товариства: Україна, Хмельницька область. м. Дунаївці, вулиця Липовецька, буд.1.

Товариство створюється з метою більш повного задоволення попиту покупців на товари, здійснення широкого спектру послуг, комерційної діяльності, іншої діяльності, яка не суперечить чинному на території України законодавству, а також реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників і членів трудового колективу Товариства. Предметом діяльності Товариства є:

Основні види діяльності Товариства є:

- вирощування зернових та технічних культур;

- вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство);

- розведення свиней;

- надання послуг у тваринництві,

- Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;

- Надання послуг у рослинництві.

Майно Товариства є власністю Товариства і складається із основних фондів та обігових засобів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно знаходиться в його повному розпорядженні і вилученню не підлягає.

Джерелом формування майна Товариства є:

- майно, передане йому Учасниками у власність як вклад до Статутного фонду (капіталу);

- продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;

- прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів діяльності;

- кредити банків;

- безкоштовні або благодійні внески, пожертвування, дари юридичних та фізичних осіб;

- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

У сільському господарстві земля - це головний засіб виробництва, без якого неможливий сам процес виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Земельні ресурси є основою матеріального і духовного виробництва

Основою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції і підвищення матеріального добробуту населення є раціональне використання трудових ресурсів і зростання продуктивності праці на основі застосування прогресивних форм її організації та відповідних методів матеріального і морального заохочення працівників у досягненні високих кінцевих результатів.

Актуальність аналізу діяльності ТОВ «ЗОРЯ» є досить важливою, так як за допомогою основних техніко-економічних показників ми зможемо дізнатись, чи дане підприємство є рентабельним, платоспроможним, прибутковим, а також побачимо чи ефективно проводиться реалізація продукції.

Отже, зробимо аналіз основних показників ТОВ «ЗОРЯ» . Інформаційною базою таблиці 2.1, слугували: Форма №1 «Баланс» (додатки А, Б), Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (додатки В, Г).

Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «ЗОРЯ» за 2011-2013 рр.

Показник

Одини-ці виміру

Роки

Темп приросту, %

2011

2012

2013

(2012р./

2011р.) - 100

(2013р./

2012р.) - 100

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та послуг

тис.грн

168073,33

196504,75

243772,4

16,92

24,05

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн

18058,5

18789,4

23242

4,05

23,7

Витрати на 1 грн реалізованої продукції

грн /грн

0,1

0,096

0,095

-4

-1,04

Чистий прибуток

(збиток)

грн

140789,0

161784,2

200749,9

14,91

24,08

Рентабельність реалізованої продукції

%

9,3

10,46

10,48

12,25

0,2

Вартість ОФ на кінець звітного періоду

грн

106549,0

08269,6

0810,7

1,6

2,34

Фондовіддача

грн/грн

1,58

1,8

2,2

13,9

22,22

Виробничі запаси

тис.грн

8069,0

8508,70

6002,7

5,4

-29,4

Середньооблікова чисельність працівників

чол.

84

84

100

0

19,05

Продуктивність праці одного працівника

Робітника

тис.грн/

чол.

2401,05

2807,21

2925,27

16,9

4,2

Фонд заробітної плати штатних працівників

тис.грн

1649,09

1765,3

2401,8

7,05

36,05

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн/ чол.

1636,0

1751,3

2001,5

7,04

14,31

Собівартість продукції відіграє важливу роль в виробничій діяльності підприємства, в розвитку суспільного виробництва в цілому. Вона показує, наскільки ефективно використовуються засоби праці, предмети праці і сама праця при виготовлені продукції. Зниження собівартості лежить в основі збільшення загальної суми прибутку, а отже, і розмірів відрахувань в фонди економічного стимулювання. У 2013 р. собівартість зросла на 23,7%, це супроводжувалось зростанням цін на сировину.

Витрати на 1 гривню реалізованої продукції підприємства зменшились на 1,04%, що оцінюється позитивно в роботі ТОВ «ЗОРЯ» Продуктивність праці одного працівника у 2013 р. зросла на 4,2%.

Чистий прибуток ТОВ «ЗОРЯ» з кожним роком зростає, у 2013р. він піднявся на 24,08% в порівнянні з 2012 р.

Рентабельність реалізованої продукції розраховується за формулою:

Рп = Пр/Ср (2.1)

де Пр -прибуток від реалізації за певний період, грн.;

Ср - повна собівартість реалізованої продукції, грн.

Рп (2011) = 168073,33 / 18058,5 = 9,3

Рп (2012) =196504,75 / 18789,4 = 10,46

Рп (2013) = 243772,4 / 23242 = 10,48

Фондовіддача - коефіцієнт рівний відношенню вартості виробленої чи реалізованої продукції після вирахування ПДВ і акцизів до середньорічної вартості основних засобів. Визначимо її за кожним роком:

Фв (2011)= 168073,33 / 106549 = 1,58

Фв (2012) = 196504,75 / 108269,6 = 1,8

Фв (2013) = 243772,4 / 110810,7 = 2,2

З розрахунків видно, що з кожним роком фондовіддача зростає, у 2013 р. вона зросла в порівнянні з 2012 р. на 22,22%

Чисельність працівників протягом 2011 - 2013рр. зросла на 19,05%. Фонд заробітної плати зріс у 2013 р. на 36,05%, середньомісячна заробітна плата одного працівника, також має тенденції до збільшення у 2011 р. становила 1636 грн., а у 2013р. 2001,5 грн., це повязано в першу чергу з підвищенням мінімальної зарплати, а також на підприємстві була запроваджена ефективна форма надбавок та премій.

Делись добром ;)