Оборотні кошти сільскогосподарського підприємства

курсовая работа

2.2 Забезпеченість господарства оборотними коштами, їх склад та структура

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від класифікації оборотних коштів, оскільки вона дає можливість підприємству визначити оптимальний склад і структуру, потребу та джерела формування оборотних коштів. Оборотні кошти класифікуються за декількома ознаками.

Оборотні активи включають:

- запаси;

- дебіторську заборгованість;

- грошові кошти та ліквідні цінні папери.

До складу запасів підприємств належать [14, c.75]:

- виробничі запаси ( сировини і основних матеріалів, добрива, палива, будівельних матеріалів для ремонту та інших потреб основної діяльності, запасні частини, тварини на вирощуванні та відгодівлі, худоба на базах, насіння і садівний матеріал, корми, малоцінні й швидко зношувальні предмети, спецінструменти, спецустаткування та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб);

- незавершене виробництво рослинництва, тваринництва, промислових та обслуговуючих виробництв; напівфабрикати власного виробництва (незавершена продукція, що підлягає подальшій переробці або завершення виготовлення; незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складаються з витрат на виконання незавершених робіт (послуг), які ще не принесли підприємству доходи);

- готова продукція (, обробка якої завершена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним вимогам і стандартам);

- товари (матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу);

- малоцінні та швидкозношувальні предмети (, що використовуються протягом не більше одного року або операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструмент, господарський інвентap, спеціальне оснащення, спеціальний одяг).

Дебіторська заборгованість - це важливий компонент оборотних активів. Продаж товарів одного підприємства іншому або організації не завжди супроводжується негайними розрахунками. Неоплачені розрахунки за поставлену продукцію складають більшу частину дебіторської заборгованості.

Грошові кошти та ліквідні цінні папери - найбільш ліквідна частина оборотних активів. До грошових коштів відносять касову готівку, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання. Цінні папери, що є короткотерміновими фінансовими вкладеннями, включають: цінні папери інших підприємств, державні облігації та цінні папери, випущені місцевими органами влади.

Таким чином фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від наявності та ефективності використання оборотних засобів.

Таблиця 2.2 Ефективність використання оборотних засобів

Показник

Од. виміру

Рік

Темп приросту, %

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2012/2011

2013/2012

Вартість ОФ на кінець звітного періоду

грн

106549,0

108269,6

10810,7

1,6

2,34

Фондовіддача

грн/грн

1,58

1,8

2,2

13,9

22,22

Фондомісткість

грн/грн

0,63

0,55

0,45

-12,7

-15,56

Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає можливість визначити вартість основних засобів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними засобами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість - до зменшення.

Фм (2011)= /106549 / 168073,33 = 0,63

Фм (2012) = 108269,6 / 196504,75 = 0,55

Фм (2013) = 110810,7 / 243772,4 = 0,45

Отже, з таблиці 2.2 видно, що фондомісткість зменшується, а фондоозброєність зростає, це означає, що підприємство є досить прибутковим.

Ефективність використання оборотних фондів визначається з метою обєктивної оцінки стану споживання ресурсів на виробництві,контролю обсягу витрат на їх придбання та збереження, прийняття рішень із питань організації економії ресурсів та розробки шляхів раціонального їх використання.

Для характеристики ефективності використання оборотних ресурсів в досліджуваному підприємстві розглянемо таблицю 2.3.

Таблиця 2.3 Ефективність використання оборотного капіталу в ТОВ «ЗОРЯ»

Показники

По господарству

Відхилення

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Виручка від реалізації, тис. грн.

168073,33

196504,75

243772,4

+75699,07

Середньорічна вартість оборотного капіталу, тис. грн.

28304,2

35202,3

37162,3

+8858,1

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

106594

108269,6

110810,7

+4216,7

Коефіцієнт обороту оборотного капіталу

5,9

5,6

6,6

+0,7

Коефіцієнт завантаженості оборотного капіталу

0,16

0,18

0,15

-0,01

Тривалість одного обороту, дн.

62

65

55

-7

Аналізуючи дані таблиці по використанню підприємством оборотних коштів, можна побачити, що середньорічна вартість оборотного капіталу з кожним роком збільшувалась, у 2011 році вона становила 28304,2 тисяч гривень, а вже в 2013 році вона дорівнювала 37162,3 тисяч гривень.

Також дані таблиці 2.3 свідчать про те, що за досліджуваний період коефіцієнт оборотності збільшувався з кожним роком від 5,9 у 2011 році до 6,6 у 2013 році.

Як наслідок тривалість одного обороту зменшилась і у порівнянні 2013 року з 2011 вона дорівнює -7 дні.

У процесі аналізу господарства важливо вивчити якісний склад оборотних активів, які знаходяться в обороті та характеризуються ступенем ліквідності, ступенем фінансового ризику. Склад і структура оборотних активів підприємства, що досліджується, за період з 2011 р. по 2013 р. наведені у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 Склад і структура оборотних активів за 2011-2013 рр.

Складові оборотного капіталу

2011 р.

2012р.

2013р.

Відхилення

Структура оборотного капіталу

Структура оборотного капіталу

Структура оборотного капіталу

2013/2011

тис. грн.

%

тис. грн

%

тис. грн

%

%

Оборотні фонди -всього

106594

100

108269,6

100

110810,7

100

-

у т.ч.:

виробничі запаси

8069,00

7,57

8508,70

7,86

6002,70

5,42

-25,61

тварини на вирощуванні та відгодівлі

12600,0

11,82

13500,0

12,46

12587,5

11,36

-0,1

незавершене виробництво

10008,6

9,39

11796,0

11,0

12500,00

11,28

+24,9

готова продукція

128,00

0,12

121,80

0,11

1402,00

1,27

+995,31

Товари

1700,00

1,59

1806,20

1,67

1095,20

0,99

-35,59

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

68000,0

63,79

66002,5

61,00

60069,00

54,21

-11,66

резерв сумнівніх боргів

209,0

0,2

402,1

0,37

1907,70

1,72

+812,54

Дебіторська заборгованість з бюджетом

34

0,03

24,6

0,02

71,0

0,06

+108,82

Інша поточна дебіторська заборгованість

-

-

41,2

0,04

85,9

0,08

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

5800,4

5,44

6066,6

5,6

15089,7

13,62

+160,15

На підставі даних таблиці 2.4, ми можемо зробити висновок, що найбільшу питому вагу в структурі оборотних коштів має дебіторська заборгованість за товари та послуги - у 2013 р. вона складає 54,21 %.

Також спостерігається зростання готової продукції( на 1247 тисяч гривень) та грошових коштів у 2013 році порівняно з 2011 роком на 9289,3 тисяч гривень.

Як правило, розмір власного оборотного капіталу на підприємстві не є величиною постійною. Він щорічно змінюється у звязку із збільшенням чи зменшенням обсягу виробництва, асортименту продукції, умов постачання і збуту тощо. У такому разі господарство змушено звертатися до залучення короткострокових кредитів банку та інших джерел формування оборотних активів. Склад і структура джерел формування оборотних коштів наведені у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Склад і структура джерел формування оборотних коштів

Показник

2011р.

2012р.

2013р.

Відхиле ння 2013-2011

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Власний капітал

28304,2

15,8

35202,3

19,17

37162,3

19,57

8858,1

Забезпечення наступних витрат

59,8

0,03

63,8

0,03

98,4

0,05

38,6

Поточні зобовязання за розрахунками:

150789,6

84,17

148395,2

80,8

152747,2

80,38

1957,6

з бюджетом

79088

44,16

76735,6

41,8

54666,9

28,79

-24421,1

зі страхування

12000,7

6,7

16000,60

8,72

30000,10

15,8

17999

з оплати праці

46005,00

25,69

51003,20

27,8

64008,70

33,7

18003,7

з учасниками

11835,0

6,6

2564

1,4

62,20

0,03

-11772,8

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1860,9

1,02

2081,8

1,08

4009,3

2,06

2148

Всього

179102,8

100

183587,5

100

189909,5

100

10806,7

Розглянувши дані таблиці 2.5, ми бачимо, що найбільшу питому вагу в структурі джерел формування оборотних коштів займають поточні зобовязання,а саме 80,38% у 2013 році. Другим за вагомістю джерел формування оборотних коштів займає власний капітал 19,57 % у 2013 році.

Отже, за досліджуваний період з 2011 року по 2013 рік, загальна питома вага формування джерел оборотних активів складає 10806,7 тис. грн. Це свідчить про те що підприємство раціонально використовує як власні так і залучені кошти для формування оборотних активів.

Розміщення оборотних коштів у сфері виробництва та обігу, співвідношення окремих елементів, формування виробничих запасів виробництва безпосередньо відображається на господарській діяльності підприємства. Тому важливо проводити аналіз структури оборотних активів, щоб знати розміри їх вкладень на різних стадіях кругообороту, виявити тенденцію співвідношень між собою окремих її елементів. У процесі аналізу господарства важливо вивчити якісний склад оборотних активів, які знаходяться в обороті та характеризуються ступенем ліквідності, ступенем фінансового ризику.

2.3 Аналіз прибутку та рентабельності ТОВ «ЗОРЯ»

На основі звіту про фінансові результати діяльності підприємства складемо наступну таблицю, що є своєрідним підсумком ефективності діяльності підприємства (додатки В, Г).

Таблиця 2.6 Аналіз показників прибутку ТОВ «ЗОРЯ» за 2011 - 2013 рр.

Показник

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз використання оборотних засобів

1.1 Оборотні кошти підприємства: сутність, склад і структура

Для здійснення безперервного процесу фінансово-господарської діяльності підприємством, випуску і реалізації продукції необхідне поєднання виробничих фондів, оборотних фондів та самої праці...

Аналіз основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства ПП "Молокозавод–Олком"

1.4 Склад і структура фінансових ресурсів підприємства

Інформація, яка наводиться в пасиві балансу, дає змогу визначити зміни в структурі власного і позикового капіталу, перманентного (постійного) і змінного; розмір залучених в оборот довгострокових і короткострокових позикових коштів...

Відкрите акціонерне товариство

2.1.Склад, структура і показники руху

У процесі виробництва на підприємстві беруть участь три фактори: - робоча сила; - засоби праці; - предмети праці; Засоби праці і предмети праці утворюють засоби виробництва. Засоби праці являють собою частину засобів виробництва...

Економіка міського господарства

1.1 Поняття і склад міського господарства

Міське господарство є складовою частиною народного господарства країни. Воно покликано виконувати важливу роль у забезпеченні потреб усього суспільства. Існує кілька визначень міського господарства і його складових. На думку А. Н...

Ефективне використання трудових ресурсів

2.2 Персонал підприємства, склад і структура

Персонал підприємства -- це провідний мобілізуючий фактор виробництва. Його творчий талант і практична робітнича майстерність особливо виразно проявляється в умовах ринкових відносин, де постійно присутня підприємницька конкуренція. Так...

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

Досліджене підприємство повністю себе забезпечує оборотними коштами не користуючись залученими коштами.

При такому рівні рентабельності має сенс розширювати виробництво, вкладаючи кошти в новітні технології, або що...

Ефективність використання оборотного капіталу і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ "Липовецьке")

2.3 Склад i структура оборотних засобiв у ТОВ “Липовецьке”

Оборотнi засоби (оборотнi кошти) - це кошти, авансованi в оборотнi виробничi фонди i фонди обiгу для забезпечення безперервностi процесу виробництва, реалiзацiї продукцiї та отримання та отримання прибутку...

Населення та трудові ресурси України

Склад та структура населення

Для характеристики соціально-економічного розвитку країни надзвичайно важливе значення має кількість населення, його розміщення. Ці питання вивчає демографія - наука про населення. За даними останнього перепису станом на 1.01...

Обґрунтування напрямків прискорення обігу оборотних коштів підприємства

Розділ 3.УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових явищ економічного розвитку є гостра нестача оборотного капіталу, яка супроводжується низьким рівнем його використання...

Обігові кошти підприємства

1.1 Сутність, класифікація, склад і структура обігових коштів

Поряд з основними фондами для роботи підприємства має величезне значення наявність оптимальної кількості обігових коштів. Обігові кошти являють собою сукупність коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу...

Оборотні кошти сільскогосподарського підприємства

2.2 Забезпеченість господарства оборотними коштами, їх склад та структура

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від класифікації оборотних коштів, оскільки вона дає можливість підприємству визначити оптимальний склад і структуру, потребу та джерела формування оборотних коштів...

Організація та використання оборотних коштів на ТОВ "ЯЦЗ"

1.3 Особливості управління оборотними коштами підприємства в сучасних умовах господарювання

У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових явищ економічного розвитку є гостра нестача оборотного капіталу, яка супроводжується низьким рівнем його використання...

Підвищення ефективності використання оборотних засобів

2.3.Склад і структура оборотних засобів у ТОВ “Україна”

Оборотні засоби (оборотні кошти) - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання та отримання прибутку...

Управління оборотними коштами

2. Сутність, склад і структура оборотних коштів

Діяльність субєктів господарювання щодо створення та реалізації продукції здійснюється в процесі поєднання основних виробничих фондів, оборотних фондів і самої праці...

Чинники та шляхи покращення використання оборотних коштів підприємств

1.2 Склад та структура оборотних коштів підприємства

Розрізняють склад і структуру оборотних коштів. Під складом оборотних коштів розуміють сукупність елементів, що утворять оборотні кошти, під структурою - кількісне співвідношення окремих елементів у загальному обсязі обігових коштів...

^