Організація економічної служби на підприємстві ПОСП "Рояківка"

отчет по практике

1.2 СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ТРУДОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПОСП «РОЯКІВКА»

Головний засіб виробництва в сільському господарстві - земля. Її основна властивість утворювати споживчу вартість. Її функціонування, як засобу і предмету праці - родючість [2].

Економічна оцінка використання землі враховує не тільки природні властивості, а також враховують рівень інтенсивності господарювання[3].

Таблиця 1.2 Склад і структура земельного фонду підприємства

Показник

Площа, га

Структура,%

Відхилення 2012 року від (+,-), га

2010р.

2011р.

2012р.

2010р.

2011р.

2012р.

2010р.

2011р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Загальна земельна площа

1391

1384

1353

100

100

100

2.Сільськогосподарські угіддя

1391

1384

1353

100

100

100

-38

-31

3.в тому числі:

а)рілля

1391

1384

1353

100

100

100

-38

-31

б)сіножаті

-

-

-

-

-

-

-

-

Висновки: розглядаючи склад і структуру земельного фонду ПОСП «Рояківка» за період, що аналізується загальна земельна площа зменшилася лише на 38 га, сільськогосподарські угіддя також зменшилися на 38 га, що повязано із зменшенням площі ріллі.

Трудовий потенціал підприємства відіграє провідну роль у розвязанні науково-технічних, організаційних і економічних завдань господарювання. Ступінь забезпечення підприємства робочою силою та раціональне її використання значною мірою визначають організаційно-технічний рівень виробництва, характеризують ступінь використання техніки та технології, предметів праці, створюють умови високої конкурентоспроможності та фінансової стабільності.

Основними показниками використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфікацію та освітній рівень, про витрати робочого часу в людино-днях, людино-годинах, кількість виконаних робіт, а також відомості про рух особового складу підприємства[4].

Таблиця 1.3 Показники кількісної і структурної характеристики трудових ресурсів ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки

Категорія робітників

Середньорічна чисельність робітників, осіб

Структура,%

2012 рік у% до:

2010р.

2011р.

2012р.

2010р.

2011р.

2012р.

2010р.

2011р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Робітники, які зайняті у с/г - всього

81

79

85

100

100

100

104,9

107,6

2. у тому числі:

а) в рослинництві

43

41

47

53,1

51,9

55,3

109,3

114,6

б) в тваринництві

38

38

38

46,9

48,1

44,7

100

100

3.Всього робітників

81

79

85

100

100

100

104,9

107,6

Висновки: розрахувавши показники кількісної і структурної характеристики трудових ресурсів ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки можна зробити висновок, що за даний період кількість робітників збільшилася на 4 чоловік, в порівнянні з 2010 роком. Більша частина робітників зайняті в рослинництві. Це свідчить про розширення підприємства, збільшення поголівя ВРХ, придбання основних фондів, тощо - тракторів, комбайнів, причіпної техніки.

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва підприємства являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті, та більш повне їх використання. Основні засоби являють собою сукупність засобів праці, які функціонують у виробничому процесі в натуральному вигляді на протязі довгого періоду, на протязі якого їх вартість по частинам передається на випущену продукцію.

Таблиця 1.4 Розмір та структура основних засобів ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки

Показник

Вартість на кінець року, тис.грн

Структура,%

2012 рік у% до:

2010р.

2011р.

2012р.

2010р.

2011р.

2012р.

2010р.

2011р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Будинки, споруди та передавальні пристрої

270

270

270

7,2

5,6

4,8

100

100

Машини та обладнання

2524

2983

3208

66,8

62,3

57,3

127,1

107,5

Транспортні засоби

858

1387

1787

22,7

29

32

208,3

128,8

Інструменти, прилади, інвентар(меблі)

88

110

112

2,3

2,3

2,0

127,3

101,8

Інші основні засоби

36

36

220

1,0

0,8

3,9

611,1

611,1

Разом

3776

4786

5597

100

100

100

148,2

116,9

Висновки: аналіз розрахунків наведених в таблиці показує, що загальний обсяг основних засобів на ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки зріс на 1821 тис. грн. (5597-3776), що відбулося переважно за рахунок збільшення таких складових, як: машини та обладнання на 684 тис.грн. (3208-2524), транспортні засоби на 929 тис.грн. (1787-858), інструменти, прилади, інвентар (меблі) на 24 тис.грн (112-88). Проте, поряд із збільшенням цих складових обсяг будинків, споруд та передавальних пристроїв залишився незмінним і становить 270 тис. грн.

Оборотні активи (П(С)БО 1) - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Значну частку оборотних активів на підприємствах складають запаси. [6]

Формування оптимального обсягу та структури оборотних активів підприємств є одним із основних елементів комерційної діяльності підприємства. Заниження величини оборотних активів спричиняє нестійкий фінансовий стан підприємства, зниження обсягу виробництва і прибутку. У свою чергу, завищення розміру оборотних активів знижує можливості підприємства здійснювати капітальні вкладення для розширення виробництва. [7]

Таблиця 1.5 Розмір і структура оборотних активів ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки

Показник

Вартість на кінець року, тис.грн

Структура,%

2012 рік у% до:

2010р.

2011р

2012р

2010р

2011р

2012р

2010р

2011р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Оборотні виробничі засоби, всього

2593

3381

3477

784

85,9

72,3

34,1

102,8

у тому числі:

§ виробничі запаси

1278

2133

1885

38,6

54,2

39,2

147,5

88,4

з них: сировина і матеріали

214

153

191

6,5

3,9

3,9

89,3

124,8

Паливо

21

72

79

0,6

1,8

1,6

376,2

109,7

будівельні матеріали

85

41

27

2,6

1,0

0,6

31,8

65,9

запасні частини

12

25

33

6,4

0,6

0,7

275

132

матеріали сільськогосподарського призначення

927

1825

1533

28

46,4

31,9

165,4

84

малоцінні та швидкозношувальні предмети

19

17

22

0,6

0,4

0,5

115,8

129,4

§ поточні біологічні активи

370

610

555

11,2

15,5

11,5

150

90,9

§ незавершене виробництво

945

638

1036

28,6

16,2

21,6

109,6

162,4

2. Фонди обігу, всього

715

554

1330

21,6

14,1

27,7

186

240,1

в тому числі:

§ готова продукція

137

103

541

4,1

2,6

11,3

394,9

525

§ товари

22

-

-

0,7

-

-

-

-

§ дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

550

439

634

16,6

17,2

23,2

115,3

144,4

§ інша поточна дебіторська заборгованість

2

-

-

0,1

-

-

-

-

§ грошові кошти та їх еквіваленти

4

12

155

0,1

0,3

3,2

3875

1291,7

3. Разом оборотних активів

3308

3935

4807

100

100

100

145,3

122,2

Висновки: розрахувавши розмір та структуру ПОСП «Рояківка» можна зробити висновок, що вартість оборотних активів за 2010-2012 роки збільшилася на 45,3%. При цьому вартість оборотних виробничих засобів також збільшилася на 34,1%, фонди обігу на 86%. Збільшення оборотних активів свідчить про те, що оборотних коштів достатньо для забезпечення безперебійності процесів кругообігу грошових, матеріальних коштів і всієї діяльності підприємства.

Делись добром ;)