Організація економічної служби на підприємстві ПОСП "Рояківка"

отчет по практике

1.3 СТАН ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД УСІХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОСП «РОЯКІВКА» ЗА 2010-2012 РОКИ

Функціонування підприємства, незалежно від його виду діяльності й форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю приносити достатній обсяг прибутку. Стимулювання розвитку підприємства - основне завдання прибутку в економіці з ринковими відносинами. Тільки завдяки одержанню прибутку розвиватиметься підприємство. У сукупності це свідчить про те, що відбувається економічне зростання і в державі. [8]

Таблиця 1.6 Фінансові результати від усіх видів діяльності, тис.грн

Стаття

Код рядка

Роки

2012р. у% до:

2010р.

2011р.

2012р.

2010р.

2011р.

Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)

010

7207

10003

10916

151,5

109,1

Податок на додану вартість

015

1103

1542

1666

151

108

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів)

035

6104

8461

9250

151,5

109,3

Собівартість реалізованої продукції

040

4462

6331

6979

156,4

110,2

Валовий прибуток

050

1642

2130

2271

138,3

106,6

Інші операційні доходи

060

713

461

496

69,6

107,6

Адміністративні витрати

070

648

874

1003

154,8

114,8

Інші операційні витрати

090

698

720

674

95,6

93,8

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

100

1009

997

1090

108

109,3

Фінансові витрати

140

208

296

379

182,2

160,6

Інші витрати

160

196

130

168

85,7

129,2

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

605

571

543

89,8

95,1

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

605

571

543

89,8

95,2

Надзвичайні

Доходи

200

-

-

-

-

-

Витрати

205

273

-

208

76,2

-

Чистий прибуток

220

332

571

335

100,9

58,7

2. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

2966

3761

5654

190,6

150,3

Витрати на оплату праці

240

942

1028

1243

130,9

120

Відрахування на соціальні заходи

250

343

644

458

133,5

71,1

Амортизація

260

441

592

697

158

117,7

Інші операційні витрати

270

376

1513

1031

274,2

68,1

РАЗОМ

280

5068

7538

9074

178

120,4

Висновки: горизонтальний аналіз абсолютних показників, наведених у таблиці, свідчить, що підприємство у звітному році досягло високих фінансових результатів у господарській діяльності порівняно з даними минулого року. Наприклад чистий доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів) у 2012 році збільшився на 51,5% і становить 9250 тис.грн, валовий прибуток зріс на 38,3%, фінансові результати від операційної діяльності зросли на 8% та чистий прибуток збільшився майже на 1% і становить 335 тис.грн.

Делись добром ;)