Організація економічної служби на підприємстві ПОСП "Рояківка"

отчет по практике

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОСП «РОЯКІВКА»

Обовязковою складовою сучасного підприємства є економічна служба. Вона оцінює фінансові можливості підприємства, прогнозує їх, розділяє кошти за напрямами діяльності на процес виробництва й матеріальне стимулювання працівників і пошук додаткових надходжень. [9]

Підприємство очолює директор. Він здійснює керівництво підприємства у цілому, тобто репрезентує підприємство в будь-яких організаціях, розпоряджається в межах чинного законодавства його майном, укладає договори, відкриває в банках розрахункові рахунки тощо.

Економічну службу на підприємстві очолює головний економіст (заступник директора з питань економіки). Він є керівником і організатором роботи планово-економічної служби агроформування. Здійснює організацію і удосконалення економічної діяльності сільськогосподарського агроформування, спрямованої на підвищення продуктивності праці, ефективності і рентабельності виробництва, якості сільськогосподарської продукції, зниження собівартості, досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Підпорядковані йому відділи здійснюють контроль за виконанням планових завдань. У його компетенції є також питання фінансів, організації праці та заробітної плати. [10]

Головна бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства та підпорядковується безпосередньо керівнику агроформування. Головну бухгалтерію очолює головний бухгалтер. Головне завдання - це забезпечення організації бухгалтерського обліку в агроформуванні і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності на майно та інші ресурси, як агроформування так і орендованого. Головний бухгалтер має одного та більше заступника(ів). Головному бухгалтеру забороняється отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами кошти і товарно-матеріальні цінності агроформування.

Бухгалтер виконує роботу по конкретних ділянках бухгалтерського обліку (нарахування заробітної плати, забезпечення розрахунків з бюджетом, ведення обліку товарно-матеріальних цінностей, готувати необхідні матеріали до нарад, засідань, зборів, складати і здавати в зазначені терміни звітність).

Економіст по нормуванню, організації і оплати праці є організатором роботи по вдосконаленню і впровадженню у виробництво прогресивних форм організації, нормування і оплаті праці. У роботі підпорядковується головному економісту агроформування. Головне завдання економіста по нормуванню, організації і оплаті праці є розробка і впровадження у виробництво заходів щодо поліпшення використання трудових ресурсів, підвищення продуктивності праці для забезпечення виконання виробничих завдань агроформування.

Бухгалтер-касир перебуває в безпосередньому підпорядкуванні головного бухгалтера. Здійснює операції по прийому, обліку, видачі і збереженню коштів і цінних паперів з обовязковим дотриманням правил, що забезпечують їхнє збереження. Одержує кошти і цінні папери в установах банку для виплати робітникам та службовцям заробітної плати, премій, оплати виплат на відрядження та інших виплат. Веде касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум із книжковим залишком, складає касову звітність і своєчасно звітує по всіх проведених бухгалтерських операціях.

В свою чергу, начальник відділу економічного аналізу та розвитку аграрного ринку управління соціально-економічного розвитку Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації здійснює керівництво Відділу і персонально відповідає за виконання покладених на нього завдань. Він розробляє обовЧязки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, підпорядковується директору Департаменту і заступнику директора Департаменту з економічних питань управління соціально-економічного розвитку.

Головний спеціаліст Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Відділу, звільняється з посади наказом директора Департаменту. Він організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з питань планово-економічної роботи та організації оплати праці, веде встановлену звітно-облікову документацію, проводить щотижневий аналіз стану розрахунків за оренду землі в сільськогосподарських підприємствах області, проводить експертизу документів, щодо цінового моніторингу на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки.

Відмінністю посадових інструкцій являється те що, головний спеціаліст відділу підпорядковується начальнику, а економіст - керівнику агроформування. Дещо різні кваліфікаційні вимоги. Наприклад, обовязково для економістів є вища освіта та стаж роботи при цьому головний спеціаліст повинен мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Структура посадових інструкції майже однакова. Посадова інструкція головного економіста складається з 6 розділів:

· Загальні положення;

· Посадові обовязки;

· Права;

· Відповідальність;

· Повинен знати;

· Кваліфікаційні вимоги.

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу складається з 5 розділів:

· Загальні положення;

· Завдання, обовязки та повноваження;

· Права;

· Відповідальність;

· Взаємовідносини (звязки) за посадою.

Незважаючи на деякі відмінності завдання головного спеціалісті відділу і економіста підприємства є важливими та потребують уважного, та відповідального їх виконання.

Делись добром ;)