Організація економічної служби на підприємстві ПОСП "Рояківка"

отчет по практике

ВИСНОВКИ

Метою навчальної практики - закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з дисциплін, що вивчаються, формування зацікавленості до майбутньої професіональної діяльності. Для досягнення поставленої мети мною була пройдена навчальна практика на ПОСП «Рояківка». На основі проведених досліджень та розрахувань можна зробити такі висновки:

1. Проходження навчальної практики з організації економічної служби на підприємстві дозволяє отримати уявлення про сучасне підприємство та про роль економіста-менеджера в управлінні підприємством, про вимоги держави до рівня професійної підготовки економіста-менеджера за спеціальністю. При цьому важливо поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками управління економікою підприємства в цілому і окремими її елементами.

2. Одним із основних показників розміру с/г підприємства та його виробничих підрозділів є земельна площа. Від неї залежить просторова протяжність сільськогосподарського підприємства. Площа сільськогосподарських угідь у 2012 році зменшилась у порівнянні з 2010 р. на 37 га. і становить 1353 га.

3. Характеризуючи склад і структуру земельного фонду ПОСП «Рояківка» за період, що аналізується загальна земельна площа зменшилася лише на 38 га, сільськогосподарські угіддя також зменшилися на 38 га, загальний обсяг основних засобів зріс на 1821 тис. грн., вартість оборотних активів збільшилася на 45,3%, при цьому вартість оборотних виробничих засобів також збільшилася на 34,1%, фонди обігу на 86%. Збільшення оборотних активів свідчить про те, що оборотних коштів достатньо для забезпечення безперебійності процесів кругообігу грошових, матеріальних коштів і всієї діяльності підприємства. У річних звітах майже всі показники розміру підприємства збільшилися крім площі с-г угідь. Так як площа зменшилася лише на 3%, то для даного підприємства характерний розширений тип відтворення.

4. Економічна служба на підприємстві являється одним із центральних підрозділів. Позитивною рисою на ПОСП «Рояківка» є достатня кількість працівників економічної служби, яка повністю відповідає розміру підприємства; наявність основних економічних посад: головний економіст, економіст, головний бухгалтер, бухгалтер, касир.

5. Основними недоліками економічної служби є часткова забезпеченість компютерною технікою, використання застарілого обладнання, відсутність маркетингу. Для підвищення ефективність роботи економічної служби на підприємстві необхідно: стару техніку замінити новою, підвищити кваліфікацію працівників, застосовувати маркетинг на підприємстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Статут ПОСП «Рояківка» (нова редакція) / від 06.02.2002р.- С.2.

2. Українські підручники он-лайн - «Економіка підприємств» Ф.В. Горбонос. Режим доступу до інформації: http://hghltd.yandex.net

3. Звіти підприємства ПОСП «Рояківка» 2010-2012 роки.

4. В.Я. Брич, О.П. Дяків. Економіка праці та соціально-трудові відносини / 2009. - С.58.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності.-К. «А.С.К.», 1998, 780 с.

6. Законодавство України / Режим доступу до інформації: http://zakon.rada.gov.ua

7. Варенчук Н.С. Оптимізація структури оборотних активів підприємства. Режим доступу до інформації: http://libfor.com/index.php.new Sid=1135

8. Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства // Фінанси України. - 2007.- №3. - С.31-40.

9. Українські підручники он-лайн - «Економіка підприємств». Режим доступу до інформації: www.slv.com.ua/bookz/1/3.html

10. Посадова інструкція роботи працівників економічної служби ПОСП «Рояківка».

11. Коренюк П.І. Підвищення ефективності використання землі за рахунок добрив // Економіка АПК. - 1997. - 9. - с.60 - 63.

Делись добром ;)