Організація роботи та методика оцінки інвестиційної привабливості підприємств

дипломная работа

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання повязані з моделью вибору інвестиційного проекту, мають важливе практичне значення. Інвестиційна діяльність підприємства є однією з необхідних умов сталого зростання економіки, ефективного функціонування, конкорентоспроможності, розвитку підприємств. Вона здійснюється у формі опрацювання інвестиційної програми, окремих інвестиційних проектів і на підставі управління щодо її реалізації.

Реальні інвестиції фінансуються за рахунок коштів іноземних інвесторів, власних засобів, акціонерного товариства, бюджету, а також кредитів банків. Дедалі більшого значення набувають науково обгрунтовані розрахункі оцінки економічної ефективності (привабливості) інвестиційних проектів, їх відбору з попередньо опрацьованих альтернативних варіантів для фінансування та реалізації.

Виходічм з цього питання дослідження привабливості інвестиційних проектів ТОВ “Нива” та ВАТ “Дніпро” є важливим для забезпечення здійснення роботи в умовах фінансової стабілізації, яка розглядається як основа нормального інвестиційного процесу.

Теоритичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоритичне значення. Питання методології і оцінка проведення аналізу інвестиційних проектів є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разам з цим практика потребує використання різноманітних засобів і підходів для аналізу привабливості інвестиційних проектів з метою підвищення ефективності прийняття рішень в інвестиційній діяльності і її розвитку.

Інвестиційний проект - це план чи програма заходів, повязаних зі здійсненням капітальних вкладень із метою наступного повернення коштів й отримання прибутку. Проект має бути науково обгрунтованим, відповідати наявним вимогам. Це, зокрема, обгрунтування економічної доцільності, обсягів і термінів здійснення капітальних вкладень, наявність необхідної практично-кошторисної документації, розробленої згідно із чинним законодавством.

До найбільш складних методів оцінки привабливості інвестиційних проектів в нашій теорії відносяться:

метод розрахунку чистого приведеного ефекту (доходу) від інвестиції;

метод розрахунку індексу рентабельності інвестиції;

метод розрахунку норми рентабельності інвестиції;

метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестиції;

та інші.

Ці питання стосовно доцільності обєкта дослідження розглядаються в роботі.

Мета і задачі дослідження. Метою випускної роботи є оцінка інвестиційної привабливості проектів ТОВ “Нива” та ВАТ “Дніпро” на основі використання відповідних методів дослідження з урахуванням досвіду розвитку вітчизніних і зарубіжних субєктів.

В процесі свого існування інвестиційний проект повинен задовольняти досягнення двух головних цілей бізнесу: отримання приємного прибутку на вкладений капітал і підтримка стійкого фінансового стану підприємства.

Обєктами дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю “Нива” та відкрите акціонерне товариство “Дніпро”, які займаються виробництвом та реалізацією продукції.

Предметом дослідження є методи оцінки привабливості та ефективності інвестиційних проектів.

Обєм роботи - виконано на 66 сторінках.

Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження, робота включає три розділи. Перший розділ присвячено дослідженню методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств. В ньому дається розробка тих методів і показників, що будуть використані в наступних розділах. Другий розділ присвячено оцінці інвестиційної привабливості двух проектів ТОВ “Нива” і ВАТ “Дніпро”, досліджуються питання повязані з доцільністю використання інвестицій В третьому розділі проведено аналіз результатів ефективності і привабливості двух проектів підприємств, виявлено найбільш привабливий з варіантів для фінансування.

Робота містить 13 таблиць та 2 рисунки, а також формули та додатки.

Огляд джерел, що використані в роботі. В роботі використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність обєкту дослідження. В роботі використані наукові розробки таких авторів: Ковальов В. В., Копилов В. А., Ковальов А. П., Козлов О. І., Комаринський Я., Яремчук І., Крейніна М. Н., Негашев Є.В., Индрисов А. Б., Липсиц И. В., Савчук В. П. та інших.

Делись добром ;)