Організація роботи та методика оцінки інвестиційної привабливості підприємств

дипломная работа

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ “НИВА” ТА ВАТ “ДНІПРО”

2.1 Загальна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю "Нива"

інвестиційний проект привабливість

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нива" створено на основі обєднання засобів його засновників з метою ведення спільної господарсько-комерційної діяльності відповідно до Законів України "Про підприємства", "Про підприємництва", "Про власність". Дане товариство зареєстроване 15 травня 1995 року в Херсонському виконкомі.

Юридична адреса обєднання: м. Херсон, пос. Куйбишева, вул. Садова, 2.

Ціль створення - здійснення ринкових взаємин і одержання прибутку на основі задоволення потреб громадян, юридичних осіб у виробленій продукції і товарах, виконуваних роботах і послугах, що робляться, у сферах, обумовлених предметом діяльності.

Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок і банківські установи, а також є самостійним субєктом господарської діяльності, виступає від свого імені позивачем і відповідачем у суді.

Майно товариства утвориться за рахунок:

цільових вкладів і вступних внесків, що можуть вноситися як коштами, так і майном;

доходів від власної діяльності;

інших надходжень, не заборонених законодавством.

Керівним органом товариства є Рада директорів і виконавча дирекція. Загальні збори представників членів товариства приймає Статут, обирає голову Ради директорів, його членів терміном на три роки. Члени Ради директорів і голова виконують свої обовязки по сумісництву з основною службовою діяльністю. Голова Ради директорів має право представляти обєднання в державних і суспільних органах і організаціях, а також підприємствах і інших установах, а також в органах суду і арбітражу.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нива" має право:

самостійно розробляти, затверджувати і реалізовувати господарські і програми спільної діяльності субєктів обєднання з урахуванням їх планів соціально-економічного розвитку;

укладати договори, користатися кредитом банку, створювати спільні підприємства, у тому числі з іноземними партнерами;

самостійно встановлювати порядок розподілу знову 0-хєстворених послуг і цінностей, виходячи з рішень його задач і цілей.

Що стосується, предмета діяльності, то в Статуті перераховані 24 напрямки, що включають практично усі види діяльності, що можуть здійснюватися на території України. Це зроблено з метою уникнути різких юридичних проблем і волокит, що мають місце при внесенні змін у Статут, у випадку зміни напрямків діяльності товариства у майбутньому.

Основними видами діяльності здійснюваними товариством у сьогоденні, є:

закупівля і реалізація паливних матеріалів (реалізація здійснюється дрібним оптом переважно підприємствам і організаціям сфери транспорту і транспортного обслуговування);

закупівля і реалізація мастильних матеріалів (реалізація здійснюється як оптом так і в роздріб).

У дійсному часі в складі діяльності товариства переважає закупівля і реалізація палива.

Товариство є великим постачальником палива по Херсонській області, а також має договірні відносини з іншими постачальниками палива південно-східних областей України. Для залізничних перевезень використовуються послуги Придніпровської залізниці.

Протягом літнього сезону товариством здійснюється також закупівля продовольчих товарів і їхня наступна реалізація в готелі, пансіонати, дитячі садки, санаторії та інші підприємства санаторно курортного типу. в асортимент таких товарів в основному входять: борошно, овочі і фрукти, консерви, соки і напої.

Основні піки обсягів реалізації приходяться на наступні періоди:

червень - вересень - реалізація палива та інших матеріалів (це повязано з підготовкою до посівного сезону як з боку фермерських підприємств, так і з боку приватного сектора. В інші місяці обсяг реалізації трохи нижче і знаходиться на однаковому рівні).

По сфері діяльності дане товариство "Нива" можна віднести до типу торгово-посередницьких підприємств. Прибуток в основному формується як винагорода, одержана за організацію закупівлі і доставки названих раніше товарів.

ТОВ "Нива" звернулося до іноземних інвесторів із клопотанням надати інвестицію у сумі 15 000 тис. грн. терміном на 6 років під будівництво заводу нафтопереробних труб. Для цього ТОВ "Нива" подало бізнес - проект. Інвестор має прийняти рішення по кредитуванню в результаті аналізу поданого бізнес - проекту:

відмовити в інвестуванні проекту, якщо він не відповідає необхідним умовам;

прийняти до інвестування даний проект, як що він відповідає необхідним вимогам.

Майбутній завод проектною потужністю 20120 тон на рік вироблятиме нафтоперегінні труби. Передбачається реалізація продукції (дрібним оптом) переважно підприємствам і організаціям сфери нафтопереробки і постачання товару в південно-східні області України. Виручка від реалізації продукції прогнозуватиметься по рокам у такому обсязі (тис. грн.): 15 000; 15 400; 15 800; 16 100; 15 800; 15 400; 15 800; 17 000.

Поточні витрати по рокам оцінюються таким чином: 4 100 тис. грн. у 2012 році виробництва і з подальшим ростом на 3% по рокам. Амортизація на обладнання нараховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20% річних. Ліквідаційна вартість обладнання має бути достатньою для покриття витрат. Ставка податку на прибуток дорівнює 30%. Фінансовий стан підприємства склався таким чином, що ставка доходу від реалізації (показник СС "ціна" авансового капіталу) складає 20% річних.

Основні показники майбутньої діяльності заводу нафтоперегінних труб ТОВ "Нива" наведено в таблиці 2.1, на підставі яких буде проводитися оцінка інвестиційної привабливості в даній роботі.

Аналіз, проведений в наступному розділі дозволить виявити позитивні і негативні елементи майбутньої діяльності в області прийняття інвестиційних рішень що до фінансування цього проекту, і дати рекомендації інвесторам з приводу поліпшення та удосконалення інвестиційної привабливості підприємств.

Основними вихідними моментами для сучасної оцінки методики інвестиційної привабливості є форма бухгалтерського балансу і форма звіта по фінансовим результатам, отже основою для всебічного фінансового аналізу інвестиційного проекту - є фінансова (бухгалтерська) звітність підприємства.

На підставі інформації, містящейся в формі фінансової звітності, мають змогу бути розраховані ряд коефіцієнтів, які розділяються на три основні категорії: показники рентабельності; оцінка використання інвестицій; оцінка фінансового стану.

2.2 Розрахунок аналітичних коефіцієнтів для ТОВ "Нива"

Основні показники майбутньої діяльності заводу ТОВ "Нива" наведено в таблиці 2.1.

Таблиці 2.1

Основні показники діяльності заводу ТОВ "Нива", тис. грн.

Показник

Рік функціонування проекту

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Обсяг реалізацій

8200

8600

9400

9600

9100

9000

9300

10000

Виручка

15000

15400

15800

16100

15800

15400

15800

1700

Поточні витрати

4100

4223

4350

4481

4615

4754

4897

5044

Амортизація

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Прибуток до оподаткування

1100

1377

2050

2119

1485

1246

1403

1956

Податок на прибуток

330

413,1

615

635,7

445,5

373,8

420,9

586,8

Прибуток після оподаткування

770

963,9

1435

1483,3

1039,5

872,2

982,1

1369,2

Чистий грошовий потік

3770

3963,9

4435

4483,3

4039,5

3872,2

3982,1

4369,2

Оцінка інвестиційних проектів передбачає визначення і розрахунок аналітичних коефіцієнтів завдяки методам використовуємим в аналізі інвестиційної діяльності.

Оцінка доцільності інвестування за методом визначення чистої теперішньої вартості проекту. Розглянемо підхід до оцінки доцільності інвестування за методом визначення чистої теперішньої вартості проекту. Це один з показників оцінки доцільності інвестування проекту. Це один з показників оцінки ефективності (привабливості) інвестиційних проектів. Згідно з формулою (1.2) розрахуємо величини PV (дисконтований грошовий потік від функціонування проекту) за допомогою таблиці (2.1) для кожного року (тис. грн.):

2012 рік :

2013 рік :

2014 рік :

2015 рік :

2016 рік :

2017 рік :

2018 рік :

2019 рік :

Всього за 8 років функціонування проекту дисконтований грошовий потік становитиме

3140,41+2750,9+2567,9+2160,9+1623,9+1297,2+111,01+1018,02=15670,64 тис. грн.; PV=15670,64 тис. грн.

Звідси розраховуємо NPV (чиста теперішня вартість проекту) за формулою (1.1):

NPV=15670,64-15000=+670,64 тис. грн., що свідчить про прийнятність проекту (тобто NPV0).

Метод терміну окупності інвестицій .

Його використовують для того, щоб зрозуміти протягом якого часу грошовий потік, одержаний інвестором від втілення проекту, досягне величини вкладених у цей проект фінансових ресурсів. Для цього згідно з формулою (1.3) порівняємо суму інвестицій з розміром грошового потоку, який генерується втіленням проекту в життя, не слід звернути увагу на те, що грошові потоки розподіляються по роках нерівномірно, тому для визначення терміну окупності інвестиції треба підрахувати кількість років, упродовж яких грошовий потік досягає розміру суми інвестиції:

Подібні розрахунки окупності інвестиції не можна визначити досконалими через те, що вони нехтують розподілами грошових потоків за періодами функціонування проектів, а це вочевидь деформує уявлення про термін окупності, бо швидше одержаний грошовий потік залучається до складу фінансових ресурсів інвестора і приносить новий прибуток. Цей недолік усувається із застосуванням методу дисконтування грошових потоків, що наведено у таблиці 2.2.

Зауважимо що в розглядаємій таблиці 2.2 показники у рядку 4 обчислюються за формулою:

,

де

r - середньоринкова норма доходності;

t - порядковий номер інтервалу планування проекту.

Показники у р. 5 розраховані за формулою: PVT=р.3*р.4.

Таблиці 2.2

Розрахунок терміну окупності інвестицій

Показник

Рік функціонування проекту

о - й

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 Сума інвестиції, тис. грн.

15000

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Середньоринкова норма доходності, коефіцієнт

х

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

3 Грошовий поток (у цінах і умовах року), тис. грн.

-

3770

3963,9

4435

4483,3

4039,5

3872,2

3982,1

4369,2

4 Дисконтуючий множник

х

0,833

0,694

0,579

0,482

0,402

0,335

0,279

0,233

5 Дисконтований грошовий потік за відповідний рік, тис. грн.

-

3140,41

2750,9

2567,9

2160,95

1623,9

1297,2

1111,01

1018,02

6 Дисконтований грошовий потік з початку експлуатації проекту, тис. грн.

-

3140,41

5891,37

8459,21

10620,2

12244,1

13541,3

14652,33

15670,33

Отже для даного прикладу термін окупності складає:

року

З практичної точки зору (тобто з початку експлуатації проекту) проект окупиться у 2018 році. На 01.01.2018 року неокуплені витрати становитимуть 347,69 тис. грн. (15000-14652,31=347,69 тис. грн.). Тому строк окупності складає 7,11 року.

Делись добром ;)