Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика")

курсовая работа

4. Аналіз структури та ефективності використання оборотних коштів підприємства

Використання оборотного капіталу зумовлене особливостями його структури. Критерієм оцінювання ефективності використання є збільшення оборотності оборотних коштів та зменшення тривалості одного обороту. Метою аналізу є визначити, яким чином формується склад оборотних коштів підприємства, як на їх структуру впливають джерела фінансування його майна.

Аналіз оборотності оборотних коштів має вказати на фактори, що спричиняють збільшення або зменшення оборотності, а аналіз собівартості та кінцевих фінансових результатів - дозволяє зробити висновок про вплив використання оборотних коштів на кінцеву ефективність господарської діяльності підприємства загалом.

Крім цього, аналіз фінансових результатів, зокрема обсягу реалізованої продукції, є тим більш важливим, чим більшим є вплив цього фактору на коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

В таблиці 4.1 проаналізуємо склад, структуру та динаміку оборотних коштів підприємства у розрізі їх основних елементів.

Таблиця 4.1

Структурно-динамічний аналіз оборотних коштів ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика" у 2009 - 2011 рр

Елементи оборотних коштів

Період

Відхилення

2009

2010

2011

2011/2009

2011/2010

т. грн.

%

т. грн.

%

т. грн.

%

абс.

%

абс.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Оборотні кошти, всього, тис. грн.

34239

100

42628

100

25659

100

-8580

-25

-16969

-40

2. Оборотні фонди, тис. грн.

4067

12

2346

6

1305

5

-2763

-68

-1042

-44

з них

3721

11

2067

5

1190

5

-2531

-25

-16969

-40

- виробничі запаси

- засоби у виробництві

346

1

279

1

115

0

-232

-67

-165

-59

3. Фонди обігу, тис. грн.

30172

88

40282

94

24355

95

-5818

-19

-15928

-40

з них:

74

0

7

0

2

0

-72

-25

-16969

-40

- грошові кошти в касі та на банківських рахунках

- готова продукція

0

0

1241

3

1241

5

1241

0

0

0

- поточні фінансові інвестиції

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- дебіторська заборгованість

30099

88

39035

92

23112

90

-6987

-23

-15923

-41

В таблиці представлені значення елементів оборотних коштів, розраховані за формулою середньої арифметичної на основі залишків оборотних коштів на початок та на кінець року. Таким чином можна говорити про аналіз середньорічних залишків оборотних коштів.

З таблиці видно, що загальний обсяг оборотних коштів значно збільшується в 2010 році та знижується у 2011 році. Порівняно з 2009 роком оборотні кошти у 2011 році знизилися з 30 до 23 млн. грн., тобто на 24%, проте це не порівняти з 50% - им зниженням обсягів виробництва та реалізації продукції. Можна говорити про випередження темпів зниження обсягів реалізації порівняно з зниженням обсягів оборотних коштів.

Рис.4.1 Структурно-динамічний аналіз оборотних коштів

Потрібно відмітити, що оборотні кошти обслуговують сферу виробництва та сферу обігу. Динаміка залишків оборотних коштів у сфері виробництва повторює динаміку обсягів реалізованої продукції. Як виробничі запаси, так і обсяги незавершеного виробництва зменшилися пропорційно зменшенню обсягів виробництва та реалізації продукції. Як видно з рисунку, основною причиною нарощення залишків оборотного капіталу послужили залишки оборотних коштів. Що обслуговують сферу обігу, зокрема залишки дебіторської заборгованості.

Рис.4.2 Структура оборотних коштів ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика" у 2011 році

В середньому у 2011 році залишки дебіторської заборгованості становили 90% всього обсягу оборотного капіталу підприємства. Навіть якщо розглядати залишки на кінець 2011 року, частка дебіторської заборгованості (за товари, роботи та послуги та іншої дебіторської заборгованості) становила вже 97% всіх оборотних коштів підприємства! Таким чином, можна стверджувати, що підприємство згортає свою виробничу активність внаслідок несплати рахунків споживачами за поставлену їм готову продукцію.

Таблиця 4.2

Аналіз залишків запасів ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Показники

2009

2010

2011

Сировина і матеріали, тис. грн.

1953

2004

67

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, тис. грн.

Паливо, тис. грн.

16

17

23

Тара і тарні матеріали, тис. грн.

49

61

41

Будівельні матеріали, тис. грн.

2

4

3

Запасні частини, тис. грн.

3

22

130

Матеріали сільськогосподарського призначення, тис. грн.

Поточні біологічні активи, тис. грн.

Малоцінні і швидкозношувані предмети, тис. грн.

2

1

7

Незавершене виробництво, тис. грн.

329

229

Готова продукція, тис. грн.

2482

Товари, тис. грн.

292

Разом

2354

4820

563

Незначні залишки готової продукції (мали місце лише на рубежі 2010 та 2011 років) свідчать про нерівномірність виробництва та роботу "під замовлення". Як правило лише така специфіка роботи є причиною фактично нульових залишків готової продукції. Крім цього, причиною цього може бути спеціалізація підприємства, що повязана з виробництвом харчових продуктів з обмеженим строком придатності. Підприємству невигідно тримати виготовлену продукцію на складі, воно передає її споживачам "під реалізацію" і очікує на поступлення коштів. Скоріше за все. Ці два фактори і призводять до ситуації з нарощенням дебіторської заборгованості та зниженням обсягів реалізації.

До схожих висновків можна дійти, аналізуючи структуру запасів, представлену в таблиці 4.2 Таблиця, що включає дані про матеріальну частину оборотного капіталу, дозволяє деталізувати дані про структуру залишків виробничих запасів, тоді як інформація про незавершене виробництво та залишки готової продукції та товарів фактично повторює дані минулої таблиці, с кладеної на сонові форми №1 (Баланс-річна).

Рис.4.3 Динаміка залишків запасів ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Бачимо, що структура запасів є нерівномірною і коливається залежно від періоду аналізу. Якщо в 2009 році найбільшу частину займали сировина та матеріали, то в 2010 році ця стаття займала близько 50% запасів поруч із схожими значеннями готової продукції на складі. В той же час обсяг запасів на кінець 2011 року свідчить про фактичне згортання виробничої активності і відходу від рівномірного планового виробництва до виробництва за схемою "під замовлення". Обсяги запасів (563 тис. грн.) є незначними, і є сумнів, чи є вони достатніми, щоб профінансувати хоча б один операційний цикл. Проаналізуємо це за допомогою аналізу оборотності, тривалості одного обороту та структури операційного циклу на підприємстві.

Рис.4.4 Структура операційного циклу ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика", днів

Як бачимо, виходячи з отриманих результатів аналізу, можна свідчити про "заморожування" коштів підприємства у дебіторській заборгованості. На рисунку 3.4 представлена структура операційного циклу у 2011 році (дані представлені в днях). Сировина та матеріали знаходяться на складах підприємства 9 днів, 1 день відбувається виробничий процес, десять днів готові вироби знаходяться на складі готової продукції (в сумі - 20 днів: 9 + 1 + 10), а у залишках дебіторської заборгованості - 180 днів.

Можна стверджувати, що скоротивши дебіторську заборгованість лише наполовину, підприємство змогло б профінансувати ще принаймні 4,5 операційних циклів (90 днів / 20 днів)!

Проаналізуємо, як ідентифікована вище структура оборотного капіталу та операційного циклу впливає на показники оборотності та ефективності використання оборотного капіталу (таблиця 4.3).

Таблиця 4.3

Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства

Показники ефективності використання оборотних коштів

Роки

2009

2010

2011

1

2

3

4

1. Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

100964

90276

46229

2. Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів, тис. грн.

34239

42628

25659

3. Коефіцієнт обіговості

2,9

2,1

1,8

Тривалість одного обороту, днів

122,1

170,0

199,8

5. Рентабельність оборотних коштів, %

3,6

4,9

1,8

Як бачимо, зменшення обсягу виробництва та реалізації продукції супроводжується невідповідним йому зменшенням залишків оборотних коштів. Це призводить до зменшення оборотності оборотних коштів, яка становила у 2009 році 2,9 оборотів, у 2010 році - 2,1 оборот, а в 2011 році - уже 1,8 оборота. Це вплинуло, звичайно і на повязаний показник - тривалість одного обороту. У 2009 році один оборот оборотних коштів тривав 122 дні, в 2010 році - 170 днів, а в 2011 році - рекордні 199,8 дня! Такою тривалістю обороту може характеризуватися підприємство, що виробляє складне технологічне обладнання, підготовка, виготовлення та реалізація якого займають значний час. Проте для фабрики, що займається, в основному, виробництвом кондитерських виробів, така тривалість обороту сигналізує про значні недоліки в роботі.

Фактично підприємство знаходиться в ситуації ризику, підвергаючи себе небезпеці втрати необхідних для подальшого існування поточних фінансових ресурсів. Станом на 2011 рік ситуація виглядає таким чином: підприємство закуповує сировину для виробничого процесу, її перебування на складі та сам виробничий процес тривають 10 днів.

Рис.4.5 Динаміка обсягу реалізованої продукції та середньорічних залишків оборотних коштів

Після цього підприємство 190 днів чекає на надходження коштів від реалізації цієї продукції. При цьому воно змушене весь цей час сплачувати заробітну плату численному персоналу (майже 400 чоловік). І лише після закінчення цього періоду підприємство знову має змогу профінансувати наступний цикл виробництва.

а)

б)

Рис.4.6 Динаміка коефіцієнту оборотності (а), грн. /грн., та тривалості одного обороту (б), днів

Можна зробити проміжний висновок про те, що ідентифіковані нами проблеми у фінансуванні підприємства свідчать про недостатньо ефективне управління оборотними коштами, зокрема:

1. Підприємство недостатньо жорстко проводить роботу зі споживачами, чекаючи поступлення коштів за відвантажену продукцію місяцями!

2. Дефіцит вільних коштів, що виникає внаслідок цього, ускладнюється необхідністю регулярно сплачувати заробітну плату надмірній кількості персоналу.

3. Неотримання коштів не дозволяє приступати до запуску нових виробничих циклів, що в свою чергу призводить до зменшення обсягів виробництва і реалізації продукції.

4. Зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції призводить до простоїв обладнання. Підприємство змушене продавати обладнання, переорієнтовуючись на інші види діяльності (розширюючи обсяги транспортних засобів та будинків і споруд).

Проаналізуємо, як таке використання ресурсів підприємства вплинуло на кінцеві показники його діяльності та його фінансово-майновий стан.

Висновки

В результаті виконання роботи нами було досягнуто мету дослідження, зокрема можна зробити такі висновки та рекомендації:

1. Оборотні кошти відіграють надзвичайно важливу роль при формуванні загальної ефективності господарської діяльності підприємства.

2. Аналізоване підприємство ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика" на протязі останніх років характеризується погіршенням основних техніко-економічних показників, в основному за рахунок зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції.

3. Можна зробити загальний висновок про погіршення використання основних виробничих фондів, яке сталося внаслідок зниження прогресивності їх структури і зменшення питомої ваги активної частини основних виробничих фондів основної галузі (машини і обладнання), що проявилося в зменшенні виготовлення продукції у розрахунку на одну гривню вартості ОВФ (фондовіддачі) а також і в розрахунку на одну гривню амортизаційних відрахувань (спожитих основних виробничих фондів).

4. Постійне підвищення середньої заробітної плати супроводжувалося постійним зниженням продуктивності праці, яка скоротилася близько на 50%. Намагання підприємства зберегти свій трудовий потенціал за рахунок виплати мінімальної зарплати не є допустимими з економічної точки зору. Для відновлення ефективного використання персоналу можна запропонувати кілька варіантів, які дозволили б відновити продуктивність праці:

досягти збільшення обсягів реалізації продукції до рівня 2009 року;

перевести більшість персоналу на неповний робочий день з виплатою заробітної плати погодинного відповідно до відпрацьованих годин, що призведе до збільшення продуктивності праці в розрахунку на 1 люд-год;

звільнити частину персоналу.

5. Ідентифіковані нами проблеми у фінансуванні підприємства свідчать про недостатньо ефективне управління оборотними коштами, зокрема:

підприємство недостатньо жорстко проводить роботу зі споживачами, чекаючи поступлення коштів за відвантажену продукцію місяцями;

дефіцит вільних коштів, що виникає внаслідок цього, ускладнюється необхідністю регулярно сплачувати заробітну плату надмірній кількості персоналу;

неотримання коштів не дозволяє приступати до запуску нових виробничих циклів, що в свою чергу призводить до зменшення обсягів виробництва і реалізації продукції;

зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції призводить до простоїв обладнання. Підприємство змушене продавати обладнання, переорієнтовуючись на інші види діяльності (розширюючи обсяги транспортних засобів та будинків і споруд).

6. Підприємство пішло на ризикований крок оплати заборгованості за рахунок звуження відтворення виробничого процесу. Надлишково забрані з обороту кошти не дозволили підприємству повноцінно здійснити рефінансування кругообороту оборотного капіталу, що призвело до зменшення обсягу виробництва продукції та зменшення обсягів її реалізації.

7. Підприємство нарощує обсяги умовно-постійної складової витрат - витрати на оплату праці (разом із відрахуваннями на соціальні заходи) та амортизацію основних виробничих фондів. В той же час умовно-змінна складова витрат - матеріальні витрати - зменшується. За результатами аналізу калькуляцій собівартості основних видів продукції підприємства можна відмітити, що вироби є матеріаломісткими, тоді як частка витрат на заробітну плату та амортизацію є незначними.

8. Прискорення залучення грошових оборотних засобів із внутрішніх джерел на підприємстві можна досягти за допомогою таких заходів:

1) збільшення обсягу реалізації продукції в натуральному вигляді;

2) оптимізацію залишків оборотних коштів.

Делись добром ;)