Оцінка ефективної діяльності компанії на ринку на прикладі ПАТ "Укртелеком"

отчет по практике

1.1 Ознайомлення з діяльністю підприємства. Проведення аналізу діяльності підприємства на основі бухгалтерської та управлінської звітності

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" - одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.

Згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком", що відбулися 14 червня 2011 р., відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" з 17 червня 2011 р. змінило найменування на публічне акціонерне товариство "Укртелеком" (скорочене найменування - ПАТ "Укртелеком").

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПАТ "Укртелеком" проведено згідно з вимогами чинного законодавства України.

Львівська філія ПАТ "Укртелеком" є відокремленим підрозділом Товариства, який не має статусу юридичної особи і здійснює від імені Товариства частину його господарської та іншої діяльності, а також функції представництва в межах повноважень, закріплених статутом.

У своїй діяльності Філія керується законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми актами Товариства, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та іншими органами управління Товариства.

Філія має окремий незавершений баланс, поточні рахунки, відкриті в банківських установах в національній валюті. За окремим дозволом Голови Правління Товариства Філія може відкривати поточні рахунки в банківських установах в іноземній валюті.

Львівська філія ПАТ "Укртелеком" має круглу печатку, кутовий та інші штампи, календарні штемпелі, бланки зі своїм найменуванням.

В межах своєї компетентності Філія має право представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами, розглядати і вирішувати всі питання своєї діяльності за винятком тих, які згідно із законодавством, Статутом та іншими внутрішніми актами Товариства, віднесені до компетенції органів Товариства. Філія може вносити на розгляд Правління пропозиції з будь-яких питань, у тому числі про порушення перед Загальними зборами або Наглядовою радою клопотання про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, організаційної структури Товариства, основних напрямів Товариства, штатного розпису, положення про Філію, інших внутрішніх документів товариства.

Предметом діяльності Філії є:

· надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) звязку, компютерного звязку, радіозвязку, послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних додаткових послуг;

· будівництво і технічне обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації, супутникового звязку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозвязку з рухомими обєктами та інших телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозвязку;

· здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

· розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація, здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції, технічного переоснащення обєктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;

· підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників Філії, надання таких послуг іншим фізичним і юридичним особам;

· монтаж, обслуговування інформаційних і компютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування;

· проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі "ноу-хау";

· розробка, виробництво, впровадження обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

· забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат;

Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

· міжнародний, міжміський та місцевий телефонний звязок;

· послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;

· Інтернет-послуги, у тому числі послугу "ОГО!" - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного звязку;

· постійне ІР-зєднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

· надання в користування виділених некомутованих каналів звязку;

· ІSDN;

· відеоконференц-звязок;

· проводове мовлення;

· телеграфний звязок;

· мобільний звязок за технологією UMTS/WCDMА (оператор "ТриМоб").

Філія ПАТ "Укртелеком" забезпечує продаж послуг та якісне обслуговування юридичних і фізичних осіб з усіх видів послуг, які надає Товариство.

На сьогодні від загального ринку телекомунікацій Укртелекому належить:

· 74% - фіксована телефонія;

· 35% - Інтернет та передавання даних;

· 1% - мобільний звязок.

Станом на 31.12.2013 облікова чисельність працівників становила - 61072 чол., з яких 60268 чол. працюють у філіях товариства. У складі компанії функціонують 34 філії (у т. ч.27 регіональних філій). За основним місцем роботи у товаристві у звітному періоді працювало - 59279 осіб, за сумісництвом - 623 осіб, на умовах неповного робочого часу - 1951 особи. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду штатних працівників ПАТ "Укртелеком" склав - 2090559 тис. грн.

Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких компанія у звітному періоді отримала більше 10% доходу:

· міжміський та міжнародний телефонний звязок - 964769 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 14,22%.

· місцевий звязок - 2 705 856 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 39,88%.

· компютерний звязок - 1275929 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 18,81%.

· оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого звязку: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 416834 тис. грн.

· доходи від реалізації інших телекомунікаційних проектів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 243949 тис. грн.

· доходи від операційної оренди активів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 157383 тис. грн.

· користування доступом проводового радіомовлення: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 189554 тис. грн.

· послуги надані іноземним операторам: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 501323 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 7,39%.

· доходи від реалізації товарів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 41369 тис. грн.

· інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 288021 тис. грн.

Загальний обсяг доходів компанії у звітному періоді склав - 6784987 тис. грн.

Структура виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). за 2012 рік (тис. грн.):

· витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи - 2049 063 тис. грн.

· знос основних засобів - 862459 тис. грн.

· комунальні послуги - 423110 тис. грн.

· оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого звязку - 311218 тис. грн.

· матеріали - 183775 тис. грн.

· послуги, надані іноземними операторами - 219686 тис. грн.

· технічне обслуговування та ремонт - 165829 тис. грн.

· витрати на оренду - 89178 тис. грн.

· амортизація нематеріальних активів - 40856 тис. грн.

· інше - 294489 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього - 4639663 тис. грн.

Укртелеком - учасник (акціонер) низки спільних підприємств та акціонерних товариств, що функціонують на телекомунікаційному ринку.

Корпоративні права ПАТ "Укртелеком":

· ТОВ "ТриМоб" (єдиний в Україні оператор, що надає послуги рухомого (мобільного) звязку стандарту UMTS/WCDMА; частка у статутному фонді - 100%);

· Дочірнє підприємство ТОВ "Укртел Глобал ГмбХ" (частка у статутному фонді - 100%);

· ЗАТ "Елсаком Україна" (мобільний супутниковий звязок у системі "Глобалстар"; Укртелекому належить 34% акцій);

· СП "Українська хвиля" (фіксований абонентський радіо доступ; частка Укртелекому в статутному фонді дорівнює 23,6%);

· ПрАТ "Телекомінвест" (розробка і впровадження автоматизованих систем документообігу; Укртелекому належить 26% акцій)

· ВАТ "Свемон-інвест" (частка у статутному фонді - 1,12%);

· ТОВ "Телесистеми України" (фіксований абонентський радіо доступ; частка у статутному фонді - 2,47%).

Проведемо аналіз основних фінансових показників за даними форми № 1 та № 2 за три періоди (роки). Аналіз балансупідприємства подамо в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Аналіз консолідованого балансу підприємства ПАТ "Укртелеком" за 2010, 2011, 2012 роки

Актив

Код рядка

2010

2011

2012

Абс. відх., тис. грн. 2011 до 2012

Відн. відх. % 2011 до 2012

Абс. відх., тис. грн. 2010 до 2012

Відн. відх. % 2010 до 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Необоротні активи

080

8 861 683

8 058 782

7 537 526

-521 256

-6

-1 324 157

-15

ІІ. Оборотні активи

260

1 598 262

910 016

973 952

63 936

7

-624 310

-39

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

10 359

40 540

69 822

29 282

72

59 463

574

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

4 726

305 959

354 654

48 695

16

349 928

7 404

Пасив

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Власний капітал

380

6 525 871

4 968 122

5 110 031

141 909

3

-1 415 840

-22

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

140 792

322 848

326 452

3 604

1

185 660

132

ІІІ. Довгострокові зобовязання

480

2 484 703

1 918 406

4 239

-1 914 167

-100

-3 480 464

-100

ІV. Поточні зобовязання

620

1 256 935

2 105 921

3 493 239

1 387 318

66

2 236 304

178

V. Доходи майбутніх періодів

630

66 729

7 519

1 940

-5 579

-74

-64 789

-97

Валюта балансу

640

10 475 030

9 315 297

8 935 954

-379 343

-4

-1 539 076

-15

Аналізучи структуру балансу можна зробити висновки, що валюта балансу 2012 року у порівнянні з 2010 зменшилась на 1 539 тис. грн. (15%) а у порівнянні з 2011 - зменшилась на 379 тис. грн. (4%). Так, вартість необоротних активів 2012 року у порівнянні з 2010 зменшилась на 1 324 тис. грн. (15%), а у порівнянні з 2011 - зменшилась на 521 тис. грн. (6%). Оборотні активи 2012 року у порівнянні з 2010 зменшились на 624 тис. грн. (39%), але у порівнянні з 2011 - збільшились на 63,9 тис. грн. (7%). У 2012 році у порівнянні з 2010 значно (на 349 тис. грн. - майже в 50 разів) збільшились необоротні активи та групи вибуття: у 2010 вони становили близько 4,7 тис. грн., а у 2012 - 354 тис. грн., у порівнянні з 2011 - збільшились на 48,6 тис. грн. (16%).

Що стосується джерел утворення господарських засобів, то у порівнянні з 2011 роком збільшилась сума власного капіталу на 141 тис. грн. (3%), а у порівнянні з 2010 - зменшилась на 1 415 тис. грн. (22%).

Розглянемо зміни у структурі активів підприємства.

Таблиця 1.2

Зміни у структурі активів підприємства ПАТ"Укртелеком" за 2010, 2011 та 2012 роки

Актив

Код рядка

2010

2011

2012

Частка, % до суми балансу 2010р.

Частка, % до суми балансу 2011р.

Частка, % до суми балансу 2012р.

1

2

3

4

5

7

8

9

І. Необоротні активи

080

8 861 683

8 058 782

7 537 526

85

87

84

ІІ. Оборотні активи

260

1 598 262

910 016

973 952

15

10

11

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

10 359

40 540

69 822

0

0

1

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

4 726

305 959

354 654

0

3

4

Баланс

280

10 475 030

9315297

8 935 954

100

100

100

Пасив

І. Власний капітал

380

6 525 871

4 968 122

5 110 031

62

53

57

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

140 792

322 848

326 452

1

3

4

ІІІ. Довгострокові зобовязання

480

2 484 703

1 918 406

4 239

24

21

0

ІV. Поточні зобовязання

620

1 256 935

2 105 921

3 493 239

12

23

39

V. Доходи майбутніх періодів

630

66 729

7 519

1 940

1

0

0

Валюта балансу

640

10 475 030

9 315 297

8 935 954

100

100

100

Щодо зміни у структурі активів, то спостерігається зменшення питомої ваги оборотних активів з 2010 до 2012 року з 15% до 11%, також спостерігається збільшення питомої ваги необоротних активів та групи вибуття.

У структурі джерел засобів також відбувається зниження питомої ваги поточних зобовязань з 12% у 2010, 2010 р. - 23%, до 39% у 2012 році.

Аналіз балансу свідчить, що підприємству слід поліпшити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:

· Поліпшити структуру основних засобів, тобто придбання нового обладнання для переоснащення виробництва. Внаслідок цього зменшиться знос обладнання.

· Поліпшити структуру оборотних активів, збільшити виробничі запаси та запаси готової продукції та підвищити швидкість обертання оборотних активів.

· Зменшити поточну заборгованість підприємства, знов використовувати довгострокові кредит банків.

Розглянемо рентабельність підприємства ПАТ "Укртелеком" (Табл. 1.3).

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Рентабельність активів показує скільки прибутку припадає на 1 грн. активів, характеризує ефективність управління підприємством. Визначається як відношення прибутку до середньорічної вартості усіх активів

Рентабельність власного капіталу показує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню капіталу власників. Розраховується як відношення прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу.

Рентабельність діяльності характеризує розмір прибутку, що надходить на підприємство з кожної гривні від продажу продукції, розраховується як відношення прибутку від продажу та суми продажу продукції.

Рентабельність продукції показує скільки прибутку отримало підприємство в розрахунку на одну гривню понесених витрат. Обчислюється як відношення прибутку від продажу та собівартості продукції.

Таблиця 1.3

Показники рентабельності підприємства ПАТ "Укртелеком" за 2010, 2011 та 2012 роки

Назва показника

Розрахунок за звітний період 2010 року

Розрахунок за звітний період 2011 року

Розрахунок за звітний період 2012 року

1

Рентабельність активів

Ф.2 (ряд.220/225) / ф.1 ( (ряд.280) / 2) х 100%

(-260432/ 10475030) *100% = 2,48

(218121/ 9315297) *100% = 2,34

(316121/ 8935954) *100 % = 3,53

2

Рентабельність власного капіталу

Ф.2 (ряд.220/225) / ф.1 ( (ряд.380) / 2) х 100%

(-260432/ 6525871) * 100% = 3,99

(218121/ 4968122) *100% = 4,39

(316121/ 5110031) *100 % = 6,18

3

Рентабельність діяльності Ф.2 (ряд.220/225) / ф.2 (ряд.035) *100%

(-260432/ 6749145) * 100% = 3,85

(218121/ 6567036) *100% = 3,32

(316121/ 6784987) *100 % = 4,66

4

Рентабельність продукції

Ф.2 (ряд.220/225) / ф.2 (ряд.040) х 100%

(-260432/ 5581320) * 100% = 4,66

(218121/ 4691848) *100% = 4,64

(316121/ 4639633) *100 % = 6,81

За даними балансу підприємства здійснимо аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) (Табл. 1.4). Він характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості й незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Таблиця 1.4

Показники платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

№ п/п

Назва показника

Розрахунок на кінець звітного періоду 2010 року

Розрахунок на кінець звітного періоду 2011 року

Розрахунок на кінець звітного періоду 2012 року

Нормативне значення

1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф1 р.380/ф 1 р.640

65258714/10475030 = 0,62

4968122/9315297= 0,53

5110031/8935954 = 0,57

>0,5

Такі значення цього показника дає змогу припустити, що всі зобовязання підприємства можуть бути покриті власними активами. Збільшення коефіцієнта автономії свідчить про більшу фінансову незалежність, підвищення гарантії погашення підприємством своїх зобовязань.

Отже, що більший коефіцієнт автономії, то кращий фінансовий стан підприємства.

2

Коефіцієнт фінансування ф1 (р.430+р.480 + р.620 + р.630) /ф1 р.380

(140792+3484703+1256935+66729) /6525871 = 0,75

(322848+1918406+2105921+7519) /4968122= 0,87

(326452+4239+3493239+1940) /5110031= 0,74

<1, зменшення

Значення даного показника означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 0,75; 0,87 та 0,74 гривень позикових коштів. Зниження показника в динаміці свідчить про зменшення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про підвищення фінансової стійкості.

3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами ф1 (р.260-р.620) / /ф1 р.260

1598262-1256935/1598262 = 0,21

910016-2105921/910016 = - 1,31

973952-3493239/973952 = - 2,5

>0,1

Даний коефіцієнт показує, яка частина матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок засобів чистого оборотного капіталу.

4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф1 (р.260-р.620) / ф1 р.380

1598262-1256935/6525871 = 0,05

910016-2105921/4968122 = - 0,24

973952-3493239/5110031 = - 0,49

>0, 5 збільшення

Відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до суми джерел власних коштів та характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством.

5

Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів

Ф1 р.80/ ф1 р.260

8861683/1598262= 5,54

8058782/910016

= 8,85

7537526/973952= 7,73

-

Наступним критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність (Додаток В). Ліквідність підприємства - це його здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобовязань. Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобовязань. До них належать розрахунок показників ліквідності підприємства.

З даних таблиці видно, що підприємство на кінець звітного періоду 2012 року не спроможне погасити свої поточні зобовязання:

· недостатньо чистого оборотного капіталу;

· підприємство не є ліквідним, оскільки не може погасити свої борги та оплатити зобовязання;

· низький коефіцієнт загальної та поточної ліквідності;

· підприємство не забезпечено власними оборотними запасами;

Отже, аналізоване підприємство можна охарактеризувати як фінансово нестабільне і залежне від кредиторі

Делись добром ;)