Оцінка ефективної діяльності компанії на ринку на прикладі ПАТ "Укртелеком"

отчет по практике

1.2 Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання

Для оцінки інвестиційної привабливості використовують різноманітні фінансові коефіцієнти. Їх склад визначається відповідно до цілей і глибини аналізу. Варто підкреслити, що коефіцієнти несуть найбільший зміст у тому випадку, коли можна простежити їх динаміку за певний час або провести порівняльний аналіз, наприклад, до і після реалізації інвестиційного проекту.

Відомо багато методик оцінки інвестиційної привабливості підприємства, а найбільш популярні з них:

1) методика рейтингової оцінки емітентів, яка складається із:

· загального положення рейтингового оцінювання;

· показників рейтингової оцінки;

· алгоритму порівняльної рейтингової оцінки;

· вимог до системи фінансових коефіцієнтів;

· алгоритму визначення рейтингового числа.

2) методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства, яка складається із:

· визначення основних термінів;

· основних посилань на методику;

· алгоритму розрахунку показника інтегральної оцінки;

· фінансових показників оцінки стану підприємства.

Оцінка субєкта господарювання проводиться на основі даних, присутніх у фінансовій звітності підприємства за два останні календарні роки. Оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів:

· оцінка майнового становища підприємства;

· оцінка фінансових результатів діяльності підприємства;

· оцінка ліквідності балансу підприємства;

· аналіз ділової активності;

· аналіз фінансової стійкості і платоспроможності;

· аналіз рентабельності.

Оцінка майнового становища підприємства дозволяє визначити абсолютні і відносні зміни статей бухгалтерського балансу за визначений період, простежити тенденції в його зміні і визначити структуру коштів підприємства.

Оцінка фінансових результатів дозволяє визначити фактори, які вплинули на формування величини чистого прибутку (збитків) підприємства.

Оцінка ліквідності підприємства здійснюється на основі даних балансу і дозволяє визначити можливість підприємства, перетворити свої оборотні активи в кошти, необхідні для розрахунків по поточних зобовязаннях.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної операційної діяльності і встановити реальну можливість використання нових вкладень капіталу.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) проводиться на основі даних бухгалтерського балансу і характеризує можливість підприємства фінансувати виробничі запаси і витрати за; рахунок власних коштів і довгострокового позикового кредитування, а також оцінити рівень залежності підприємства від поточних позикових джерел фінансування.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення використання коштів на сучасному етапі господарської діяльності.

Для оцінки майнового стану доцільно розрахувати такі показники, які характеризують виробничий потенціал підприємства: коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів; коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду становлять нові основні засоби; коефіцієнт вибуття основних засобів показує, яка частина основних засобів вибула за звітний період.

Таблиця 1.5

Оцінка майнового стану підприємства

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф.1 р.032/Ф.1 р.031

Зменшення

2

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Ф.5 р.260 (грп.5) /Ф.1 р.031 (грп.4)

Збільшення

3

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Ф.5 р.260 (грп.8) /Ф.1 р.031 (грп.3)

Повинен бути меншим ніж коефіцієнт оновлення основних засобів

З аналізу робиться висновок щодо абсолютної величини і структури балансу, динаміка зміни вартості активів підприємства, окремих статей балансу підприємства порівняно з попередніми періодами, наголошуються позитивні і негативні тенденції таких змін. Особлива увага приділяється наявності і структурі простроченої заборгованості підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає оцінку його фінансового стану з урахуванням динаміки змін, які склалися в результаті господарської діяльності підприємства за декілька останніх років, визначення чинників, які вплинули на ці зміни і прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо подальшої діяльності підприємства та його реструктуризації.

Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів:

· аналіз ліквідності;

· аналіз ділової активності;

· аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

· аналіз рентабельності.

За результатами аналізу робиться висновок щодо прибутковості або збитковості діяльності підприємства, тенденцій зміни фінансових результатів діяльності підприємства порівняно з попередніми періодами, основних факторів, що вплинули на формування кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплатити свої поточні зобовязання. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

· коефіцієнта покриття показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобовязань.

· коефіцієнта швидкої ліквідності відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобовязань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

· коефіцієнта абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

· Чистий оборотний капітал. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобовязання та розширювати подальшу діяльність.

Таблиця 1.6

Розрахунок показників ліквідності підприємства

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт покриття

Ф.1 р.260/Ф.1 р.620

>1Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5…2,5, але не менше 1

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Ф.1 (р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140) /Ф.1. р.620

0,6-0,8

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1 (р.220+р.230+р.240) /Ф.1. р.620

>0Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3.

4

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

ф.1. ряд.260 - ф.1. ряд.620

>0, збільшення

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості й незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

· коефіцієнта платоспроможності (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

· коефіцієнта фінансування характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

· коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.

· коефіцієнта маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована.

Таблиця 1.8

Розрахунок показників платоспроможності підприємства

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт платоспроможності

Ф.1 р.380/Ф.1 р.640

>0,5

2

Коефіцієнт фінансування

Ф.1 (р.430+р.480+р.620+р.630) /Ф.1. р.380

<1, зменшення

3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Ф.1 (р.260-р.620) /Ф.1. р.260

>0,1

4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Ф.1 (. р.260-р.620) /Ф.1. р.380

>0, збільшення

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

· коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення.

· коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству.

· коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

· коефіцієнт оборотності матеріальних запасів характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства.

· коефіцієнт оборотності основних засобів показує ефективність використання основних засобів підприємства.

· коефіцієнт оборотного капіталу показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Таблиця 1.9

Розрахунок показників ділової активності

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт оборотності активів

Ф.2 р.035/Ф.1 р.280

збільшення

2

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ф.2 р.035/Ф.1?р.530-610

збільшення

3

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Ф.2. р.035/ Ф.1?р.150-210

збільшення

4

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

Тривалість періоду/коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

зменшення

5

Строк погашення кредиторськоїзаборгованості, днів

Тривалість періоду/коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

зменшення

6

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

ф.2ряд.040/ ( (ф.1ряд.100гр3+ ф.1 (ряд.100гр3+. + 140+ф.1ряд.100гр4+. +.140гр4) /2)

збільшення

7

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

ф.2ряд.035/ (ф.1ряд.031гр.3+ ф.1ряд.031гр.4) /2)

збільшення

8

Коефіцієнт оборотного капіталу

ф.2ряд.035/ (ф.1ряд.380гр.3+ ф.1ряд.380гр.4) /2)

збільшення

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

· коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання активів підприємства.

· коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство.

· коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції. Збільшення цього показника свідчить про зростання ефективності господарської діяльності підприємства, а зменшення навпаки.

· коефіцієнт рентабельності продукції характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

Таблиця 1.10

Розрахунок рентабельності підприємства

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф.2р. 190/Ф.1 р.280

>0, збільшення

2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Ф.2р.220/Ф.1 р.380

>0, збільшення

3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

Ф.2р.220/Ф.1 р.035

>0, збільшення

4

Коефіцієнт рентабельності продукції

Ф.2. р. (.100+090-060) /Ф.2. р. (040+070+080)

>0, збільшення

На основі отриманих показників створюється рейтингова оцінка підприємства. Формування рейтингової оцінки підприємства здійснюється таким чином: всі розраховані показники зводяться в єдину таблицю для визначення частки кожного з них у рейтинговій оцінці. Показникам, значення яких цілком відповідають критеріальній оцінці (нормативному значенню), встановлюється вищий бал - 1, а тим показникам, які мають відхилення, встановлюються значення 0.

Таблиця 1.11

Результати

Оцінка майнового стану підприємства

2011

2012

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,46

0,47

Коефіцієнт оновлення основних засобів

-3,07

-0,38

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,65

2,03

Розрахунок показників ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття

0,43

0,27

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,40

0,26

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,09

0,07

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

-1195905

-2519287

Розрахунок показників платоспроможності підприємства

Коефіцієнт платоспроможності

0,53

0,57

Коефіцієнт фінансування

0,87

0,74

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

1,31

-2,5

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,24

-0,49

Розрахунок показників ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів

0,66

0,66

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

14,63

1,65

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

9,05

8,80

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

14,97

1,38

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

0,45

0,41

Коефіцієнт оборотного капіталу

0,56

0,56

Розрахунок рентабельності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів за прибутком від звичайної діяльності

2,34

3,53

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

4,39

6,18

Коефіцієнт рентабельності діяльності

3,32

4,66

Коефіцієнт рентабельності продукції

4,64

6,81

Можна сказати, що фінансовий стан та рівень платоспроможності підприємства є задовільний. Це викликає підозру щодо інвестування в дане підприємство коштів, адже є високий рівень ризику.

Делись добром ;)