Оцінка інвестиційної діяльності в будівельній індустрії України

курсовая работа

2.2 Аналіз інвестиційної діяльності в будівельній індустрії незалежної України

Серед усіх напрямів інвестиційної діяльності провідне місце займають інвестиції і основні капітали. За допомогою даних інвестицій відтворюються на простій і розширеній основі основні засоби виробництва, тобто створюється матеріальна основа для підвищення продуктивності живої праці на базі впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва.

В обсяги інвестицій в основний капітал включено витрати на капітальне будівництво (нове будівництво, включаючи розширення діючих підприємств, будівель і споруд; їх технічне переоснащення і реконструкцію; підтримання діючих потужностей); витрати на придбання машин та обладнання без здійснення капітального будівництва.

До інвестицій в основний капітал належать витрати на будівельні і монтажні роботи усіх видів (включаючи монтаж обладнання); придбання машин, обладнання, виробничого інструменту і господарчого інвентарю; інші капітальні роботи та витрати.

До інвестицій в основний капітал також включено кошти населення на будівництво власних житлових будинків з надвірними господарськими будівлями.

Найкращим унаочненням інвестиційної діяльності є графік який відображає рівень надходження інвестицій в основний капітал на протязі двадцяти років.(Додаток А.) За допомогою графіка можна проаналізувати динаміку змін обсягів фінансування основних капіталів від самого початку розвитку незалежної України.

Таким чином на графіку чітко простежуються певні закономірності зміни та коливання інвестиційних процесів.

По-перше це коливання обсягів фінансування по джерелам надходження інвестицій. Таким чином простежується практично цілковита залежність від державного фінансування основних капіталів станом на 1985 рік. В данім році частка державних інвестицій становила 80,25%, тобто на інші джерела фінансування припадало трохи більше 19%. До 1995 року ситуація дещо змінилась частка державних фінансових вливань знизилась 53,23% у відношенні до загального рівня інвестицій. До 2002 року рівень державного фінансування значно знизився і становив5,01% від загального обсягу інвестицій. В подальші роки по 2010 рік включно державні інвестиції займали тільки 5,95% від загальних інвестицій в основний капітал. Проте значно зросли інвестиції із інших джерел фінансування таких як: власні кошти підприємств та організацій інвестиційні вливання в розмірі 48106,1 млн. грн. що становить 57,37% від загального обсягу; кредити банків та інші позики в розмірі 11524,8 млн. грн.. 13,74% від загального обсягу; кошти населення на індивідуальне житлове будівництво в розмірі 9441,4 млн. грн. 11,26% від загального обсягу.

Всі ці показники говорять про те, що особливості інвестиційної діяльності в Україні кардинально змінилися за період встановлення незалежності держави.

По-друге чітко простежується коливання рівня інвестиційної діяльності в хронологічному порядку, а саме ми можемо помітити, що із 1990 по 1995 роки відбувалося стрімке зниження інвестування. Цей процес відбувався переважно із за зниження державної частки інвестицій яка в 1995 році становила23,64% в порівнянні із 1990 роком. Інших потужних джерел інвестування в основний капітал у нашої держави на той період не було. Ця негативна динаміка простежується до 1998 року. В період із 1998 - 2002 роки зявилися позитивні показники динаміки попри подальше зниження державного фінансування, зокрема даний процес повязаний із декількома чинниками, а саме за рахунок надходження коштів місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та організацій, кредитів банків та інших позик, кошти іноземних інвесторів, коштів населення на індивідуальне житлове будівництво, інших джерел фінансування загальна сума яких становила близько 35315 млн. грн. це 94,99% від загального фінансування по Україні станом на 2002 рік. Наступні чотири роки спостерігається стабілізація зростання інвестицій тобто надходження коштів до основного капіталу були більш-менш стабільні коливання спостерігалися незначні та по всіх джерелах надходження коштів.

Із 2006 року по 2008 рік простежується стрімке збільшенням інвестицій. Пік припав на 2008 рік та становив 233081 млн. грн. із них134655 млн. грн. на капітальне будівництво. На мою думку така стрімка зміна перш за вся повязується із змінами у державному складі України. Тобто до діючого уряду був певний запас довіри та здійснено ряд реформувань в господарстві, тому значно зросли інвестиційні вливання власних коштів підприємств та організацій, кредитів банків та інших позик, коштів населення на будівництво власних квартир, кошти іноземних інвесторів, коштів населення на індивідуальне житлове будівництво, інших джерел фінансування. Також одним із факторів формування такої динаміки булла підтримка державного бюджету.

Попри позитивні показники динаміки до 2008 р., за останні три роки ситуація різко змінилась це повязується із багатьма несприятливими факторами, а саме із посиленням економічної кризи, послаблення держаного фінансування, непристосованість законодавства, тощо.

Інвестиції в основний капітал 2009 року становили 151777 млн. грн. З них 80091 млн. грн. на капітальне будівництво. Станом на січень - вересень 2010 року основний капітал становить 83852,3 млн. грн. в цій сумі 46596,1 млн. грн.[Додаток Д].

Інвестиції у житлове будівництво.

Житлове будівництво являється одним із найважливіших факторів розвитку соціально - побутової інфраструктури господарського комплексу та являється невідємною його складовою. Тому в розвиток житлового будівництва в різних країнах світу вкладаються значні інвестиції і наша держава не є винятком.

З 2005 року по 2008 рік в Україні тривав підйом будівельної галузі після тривалого занепаду галузі. В 2005 році інвестиції в житлове будівництво склали 12017 млн. грн. (12,91% від інвестицій в основний капітал), а станом на 2008 рік ця сума становила 35533 млн. грн. (15,24% від інвестицій в основний капітал) простежується зростання рівня освоєння інвестицій майже в тричі за три роки та на 2,3% в порівнянні до інвестицій в основний капітал. Відповідно щорічно зростали площі введеного в експлуатацію житла із 7816 тис. м2 в 2005 році до 10496 тис. м2 в 2008 році із них 172тис. м2 за рахунок державного бюджету,5831тис. м2 індивідуальним забудовником.

Складнощі в галузі виникали, але не були глобальними. Це були проблемні моменти в питаннях з відведенням земельних ділянок, у взаєминах замовника і підрядчика та інше.

Із 2009 року відбулося стрімке падіння яке характерне було більше для індивідуального житла. За даний рік площа введеного в експлуатацію індивідуального житла становила 2287 тис. м2, це тільки 39,2% в порівнянні із минулим 2008 роком у якому частка індивідуального житла становила 5831тис. м2 перш за все це повязане із зниженням інвестицій населення на індивідуальне житлове будівництво які станом на 2009 рік становили 5502 млн. грн. це тільки 50,5% в порівнянні із попереднім роком.

В 2010 році попри подальше зменшення інвестицій в будівельний комплекс було введено в експлуатацію 9339 тис.м2 житлової площі. Це зростання відбулося за рахунок відновлення інвестицій в індивідуальне житлове будівництво та становило 9441,4 млн. грн. дані обставини зумовили зростання введення в експлуатацію 6190 тис. м2 житлових площ, що становить 66,28% від загального обсягу введених в експлуатацію житлових площ. Позитивна динаміка продовжилась і в 2011 році.

Інвестиції в житлове будівництво розподіляються більш менш рівномірно по регіонах України і становлять близько 2% від загального рівня по Україні. Проте є області які вирізняються із поміж інших перш за все це Київська область тут відсоток від загального по Україні становить 10%, Одеська область із 7,5%, Харківська область 4,9% та Автономна Республіка Крим 5,2%. Проте найбільше інвестицій у житлове будівництво освоюється в місті Києві і цей показник становить 26,1% від загальних інвестиційних вливань у житлове будівництво по Україні.

Наведені дані щодо стану справ у житловому будівництві свідчать про те, що регіонами не забезпечено виконання в повному обсязі заходів, рекомендованих Мінбудом, щодо нарощування темпів житлового будівництва в поточному році та наступних роках, а саме: не завершена інвентаризація обєктів незавершеного будівництва та земельних ділянок, що передбачені або повинні бути передані у користування для житлової забудови, перш за все з метою визначення можливостей їх використання під забудову житлом соціального призначення; не розроблені ні проекти розміщення житлового будівництва до 2014 р.; не здійснюється робота з інженерної підготовки території під житлове будівництво як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках; не розроблені прогнозні показники розвитку житлового будівництва в населених пунктах до 2014 р. та заходи, спрямовані на забезпечення виправлення ситуації відносно до 2009 р., а також не проведено аналіз стану забезпечення регіону потужностями будівельно - монтажних організацій, будівельними матеріалами та виробами, необхідними для розгортання житлового будівництва.

Прямі іноземні інвестиції.

Фінансові вливання іноземних інвесторів являються невідємною складовою будь-якої галузі господарювання та зокрема будівельної індустрії.

Під іноземними інвестиціями розуміють всі види цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в обєкти підприємництва чи інші види діяльності для одержання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Інвестування може здійснюватись іноземними інвесторами у вигляді іноземної валюти, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів, прав інтелектуальної власності та майнових прав на господарську діяльність, платних послуг, в іншому вигляді, що не суперечить українському законодавству. До іноземних інвесторів належать: іноземні держави, юридичні особи, створені та правоздатні здійснювати інвестиції відповідно до законів країни свого місцезнаходження, а також іноземні фізичні особи або особи без громадянства за умови, що останні зареєстровані як підприємці в країні їх громадянства чи постійного місця проживання. Суттєві інвестиційні вливання почали надходити в економіку України із 1998 року. Таким чином якщо проаналізувати графік надходження коштів добре простежується динаміка нарощування інвестиційних потоків. На графіку можна виділити три ризькі стрибки надходження інвестицій в галузь, це періоди з 1998 р. по 2002 р., з 2004 р. по 2005 р., 2006 р. по 2008 р, саме в 2008 р. був зафіксований найвищий показник іноземних вливань 7591 млн. грн.. З 2008 р. Розпочався негативний процеси зниження іноземних інвестицій це найбільше повязується із тим, що будівельна галузь в Україні знаходиться в зоні інвестиційних ризиків. Це зумовлено: надлишок пропозиції, висока конкуренція на ринку, відсутність прозорості та корупція на етапах відведень земельних ділянок та узгоджувальних процедур. У січні - липні 2010 р. статистика зафіксувала 16,7% падіння галузі, зниження зазнали, практично, всі вид основних будівельних робіт. В 2011 році галуль дещо вирівняла свої показники.

Будівельна галузь стоїть на третьому місці в Україні за сумою необхідних інвестицій це передусім житлово - будівельний комплекс і курортно - туристична інфраструктура. Критична межа потреб в інвестиціях для комунального та житлового будівництва в Україні значно перевищує 10 млрд. доларів.

Попри всі несприятливі чинники є іноземні інвестори які вкладають свої інвестиції в економіку України. Такими інвесторами є представники таких країн як: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки, Віргінські Острови, Британські, Швеція, Італія, Польща, Швейцарія, Угорщина, Греція, Люксембург, Данія, Корея, Республіка Франція [Додаток Г]

Делись добром ;)