Підвищення ефективності використання оборотних засобів

курсовая работа

2.3.Склад і структура оборотних засобів у ТОВ “Україна”

Оборотні засоби (оборотні кошти) - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання та отримання прибутку.

До оборотних виробничих фондів належать: сировина, основні і допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ремонтів, малоцінні і швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів.

До фонду обігу належать: залишки готової продукції на складі господарства, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки коштів підприємств на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості, а також укладені у короткострокові цінні папери.

Співвідношення оборотних коштів, що перебувають у сфері виробництва й у сфері обігу, є неоднаковим у різних галузях народного господарства. Пояснюється це особливостями організації виробництва, постачання, збуту, а також системи розрахунків. Для забезпечення безперервності процесу виробництва необхідно досягти оптимального співвідношення оборотних коштів. При цьому підприємство заінтересоване у зменшенні оборотних коштів у сфері обігу за рахунок поліпшення системи постачання, раціональніших форм розрахунків.

Для аналізу складу, структури і динаміки оборотних коштів порівнюють дані балансу на кінець звітного періоду з базовим періодом (підсумок ІІ і ІІІ розділів активу) і вивчаються зміни, що відбулися в складі оборотних коштів вцілому, а після цього - в розрізі окремих статей оборотних коштів. Причинами зміни оборотних коштів можуть бути:

Причини збільшення оборотних коштів:

а) прибуток (після сплати податку);

б) амортизаційні відрахування;

в) приріст власних засобів;

г) збільшення заборгованості по кредитах і позиках;

д) збільшення зобовязань по кредиторській заборгованості та ін.

Причини зменшення оборотних коштів:

а) витрати за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства;

б) капітальна вкладення;

в) довгострокові фінансові вкладення;

г) зменшення кредиторської заборгованості.

Зміна вартості оборотних коштів не завжди однозначно позитивна чи негативна. Якщо при збільшенні оборотних засобів підприємство втягнулося в велику дебіторську заборгованість або виявився надлишок оборотних запасів, то це збільшення не приведе до ефективного використання оборотних активів. І навпаки зменшення оборотних коштів за рахунок прискорення їх обертання є позитивною зміною в оборотних активах.

Аналіз нашого господарства по оборотних коштах докладніше подано в таблиці 2.7.

"right"> Таблиця 2.7.

Структура і динаміка коштів ТОВ “Україна”

Статті активу

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2006р. у % до 2003р.

тис. грн..

% до підсумку

тис. грн..

% до підсумку

тис. грн..

% до підсумку

тис. грн..

% до підсумку

І запаси і затрати в т. числі:

1327

94

775

83

984

762

1109

73,3

83,6

- сировина і матеріали

148

10,5

55

5,8

84

6,5

62

4,1

41,9

- паливо

60

4,2

6

0,6

39

3,0

22

1,5

36,6

-буд. матеріали

30

2,1

3

0,3

10

0,7

11

0,7

33,7

- запасні частини

21

1,5

7

0,7

17

1,3

15

0,9

71,4

- матеріал с/г призначення

415

29,4

240

25,7

283

21,9

278

18,3

66,9

- твар. на вирошув. і відгодівлі

213

15,1

217

23,2

280

21,7

219

0,14

102,8

- МШП

72

5,1

38

4,1

60

4,6

55

3,6

76,4

- незавершене виробництво

171

12,1

183

19,5

165

12,8

272

17,9

159,0

- готова продукція

197

13,9

26

2,8

46

3,5

175

11,6

88,8

- товари

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ІІ дебіторська заборгов. за тов., роботи і послуги

32

2,3

3

0,3

127

9,8

179

11,8

559

ІІІ дебіторська заборгованість за розрахунками

1

0,07

81

8,6

69

5,3

78

5,1

7800

IVІнша дебіторська заборгованість

47

3,3

74

7,9

8,9

6,9

74

4,9

157,4

V Грошові кошти

1

0,07

1

0,1

21

1,6

72

4,7

7200

VI Інші оборотні активи

3

0,2

-

-

-

-

-

-

-

Виробничі оборотні фонди (п. І)

1327

94

775

83

984

76,2

1109

73,3

83,6

Фонди обігу (п. ІІ - п. VI)

84

6

159

17,0

306

23,8

403

26,7

479,7

Разом

1411

100

934

100

1290

100

1512

100

107,1

В таблиці запропоновано структуру оборотних засобів господарства за ряд років, щоб побачити зміни, які відбулися за період більший, ніж звітний рік.

З 2003року по 2006рік оборотні активи господарства зросли не 7.1%. З них фонди обігу зросли в чотири рази, а виробничі оборотні фонди зменшились на 24.4%. в базовому році фонди обігу займали лише 6% в оборотних активах, а в звітному році їх частка зросла до 26,7%, що свідчить про нагромадження коштів на рахунку в банку (72тис.грн проти 1тис.грн в 2003році) та на дебіторській заборгованості, яка також дуже зросла за аналізуємий період. Це є негативною тенденцією, так як нагромадженні кошти в фондах обігу не беруть участі в виробничому обороті.

В структурі виробничих оборотних фондів найбільшими статтями є сировина і матеріали, тварина на вирощуванні і вид годівлі, матеріали сільськогосподарського призначення, готова продукція, незавершене виробництво. За ці роки відбувся ріст часток таких статей як “тварини на вирощуванні і відгодівлі” (на 2,8%), “незавершене виробництво” (59%). інші статті в запасі і витрат знизилися, як і знизилася і сама частка виробничих оборотних фондів. Особливо знизилась вартість палива, будівельних матеріалів, сировини і матеріалів та матеріалів сільськогосподарського призначення.

Зміни, що відбулися в структурі оборотних засобів є негативними , але не згубними для господарства і є нормальним явищем в даний час для сільськогосподарського господарства. За сприятливих умов кошти з розрахункового рахунку можна швидко і успішно застосувати у господарському обороті, а при настанні строків оплати повернуться гроші від дебіторів, що приймали участь у збуті продукції.

Підвищення частки дебіторської заборгованості, якщо це не відбувається на фоні скорочення матеріальних запасів, свідчить про поліпшення збуту продукції прискорення обертання оборотного капіталу. Про те і зменшення залишків коштів свідчить можливо не скільки про високий рівень управління грошовими потоками на підприємстві, скільки про гострий дефіцит цих коштів, зумовлений інфляцією кризою неплатежів, недосконалою податковою політикою.

Отже, господарство повинно бути заінтересоване у зменшенні оборотних коштів у сфері обігу за рахунок поліпшення системи постачання, розрахунків.

Розділ ІІІ. Підвищення економічної ефективності використання

оборотних засобів

Делись добром ;)