Підприємство. Повна характеристика діяльності

дипломная работа

2.1 Характеристика, склад і структура персоналу. Визначення середньорічної чисельності персоналу підприємства

Персонал підприємства- це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навики роботи. Крім постійних працівників, в роботі підприємства можуть брати участь на основі контракту інші працездатні особи.

Персонал підприємства можна класифікувати за такими ознаками:

за характером виконуваних функцій;

за характером участі у виробничо-господарській діяльності;

за характером і складністю виконуваних робіт.

За характером виконуваних функцій весь персонал підприємства поділяється на 4 категорії:

Робітники;

Спеціалісти;

Службовці;

Керівники.

Робітники - в залежності від відношення до процесу створення продукцій поділяються на основні (які безпосередньо беруть участь в процесі виготовлення продук - ції) і допоміжні ( які виконують функції обслуговування основного виробництва).

Спеціалістами вважаються працівники, якізаймаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами.

До службовців відносятся працівники, що здійснюють підготовку і оформлен-ня докуметації, господарське обслуговування, облік і контроль.

Керівники - це працівники, що обіймають посади керівників підприємства та його структурних підрозділів.

За характером участі у виробничо-господарській діяльності всі кадри підприємства поділяються на промислово-виробничий персонал і непромисловий персонал. До промислово-виробничого персоналу відносятся зайняті в основних і допоміжних підрозділах підприємства, в заводських лабораторіях, дослідних установах працівники, апарат заводоуправління, працівники охорони. До непромислового персоналу відносятся зайняті, які хоч і знаходятся на балансі підприємства, але не повязані прямо з процесом виробництва (ЖКО, дитячі садки і яслі, навчальні заклади та інші).

За характером і складністю виконуваних робіт ( класифікація персоналу за професіями, спеціальностями, кваліфікацією).

Професія - це вид трудової діяльності, для здійснення якої необхідні відповідний комплекс знань і практичні навики.

Спеціальність виділяється в межах певної професії і характеризує відносно вузький вид робіт.

Кваліфікація є сукупністю спеціальних знань і навиків, які визначають ступінь підготовки працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

За рівнем кваліфікації робітники поділяються на 4 групи, а конкретний рівень кваліфікації визначається за допомогою тарифно-кваліфікаційних довідників і характеризується розрядами.

Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів і службовців залежить від рівня освіти і досвіду роботи. Для них теж існує 4 категорії. Доля персоналу на пересічно-му підприємстві України є приблизно такими : 18% - керівники, спеціалісти, службовці; 82% - робітники.

Структура персоналу підприємства визначається співвідношенням різних категорій груп працівників в їх загальній численості.

Спискова чисельність визначається шляхом підрахування працівників спискового складу, прийнятих на роботу на термін не менше одного дня.

Головним показником звітності підприємства по праці є середньоспискова чисельність працівників, що розраховується як відношення спискової сумарної чисельності за період часу до кількості днів періоду.

Використовуючи вихідні данні (додаток 1) для визначення середньо спискової чисельності персоналу, розрахуємо середньосписову чисельність робітників.Для цього застосовується формула:

, де

Чі - чисельність робітноків протягом і-го періоду, чол.;

Дні - період часу , днів.

Визначаємо середньоспискову чисельність робітників за кожен місяць звітного року:

у січні

у лютому

у березні

у квітні

у травні

у червні

у липні

у серпні

у вересні

у жовтні

у листопаді

у грудні

Розрахуємо структуру персоналу підприємства за базовий та звітний рік. Для цього виконуємо наступні розрахунки :

- доля робітників в загальній чисельності персоналу у базовому періоді дорівнює відношенню середньоспискової чисельності робітників у базовому році до загальної середньоспискової чисельності працівників, тобто:

- доля іншого персоналу в базовому році дорівнює відношенню середньоспискової чисельності іншого персоналу до загальної середньоспискової чисельності :

( 13,04 % )

У звітному році кількість керівників, спеціалістів, службовців змінилась, середньоспискова чисельність цього персоналу склала 5 чоловік.

Розрахована середньоспискова чисельність робітників у звітному році становить 79 чоловік. Тоді загальна середньоспискова чисельність працівників підприємства:

Аналогічно розрахуємо структуру персоналу у звітному році.

( 5,95% )

( 94,05% )

Висновок.

На кожного керівника приходиться 6-7 робітників в базовому році, і 15 робітників у звітному році. Це не відповідає нормам керованості (10-15 робітників на одного керівника). Аналізуючи дану структуру персоналу, можна сказати, що в звітному році доля робітників у структурі в порівнянні з базовим роком збільшилася на 7,09% , відповідно зменшилась доля керівників, спеціалістів, службовців на 7,14%. У звітному році зменшилась середньоспискова чисельність всіх працюючих на 8 чоловік. Дані структурні зміни є позитивними, тому що підприємство оптимально використовує працівників для виконання виробничого плану.

Делись добром ;)