Планування підвищення ефективності використання оборотних коштів

курсовая работа

1.3 Планування оборотних коштів підприємства

Планування оборотних коштів підприємства необхідне для оптимізації розміру оборотних коштів як за загальним обсягом, так і за структурою, оскільки, з одного боку, економія на оборотних коштах може призвести до погіршення якості господарської діяльності підприємства, збою в його роботі, а з іншого боку, надлишок оборотних коштів призведе до уповільнення їх оборотності, зниження ефективності використання, і, як наслідок, до погіршення не тільки основних показників роботи підприємства, а й до погіршення основного результату виробничої діяльності - зменшення прибутку підприємства. Тому планування оборотних коштів є важливим етапом виробничої діяльності і включає в себе такі основні завдання:

- визначення оптимального рівня виробничих запасів у відповідності з виробничою програмою підприємства;

- розрахунок оптимального розміру оборотних коштів для своєчасного задоволення потреб у матеріальних ресурсах і забезпечення безперервної роботи підприємства; мінімізації витрат на придбання, транспортування, доробку та зберігання виробничих запасів, які, як вже було сказано, становлять найбільшу частину оборотних коштів;

- забезпечення умов для підвищення ефективності використання оборотних коштів і в цілому діяльності підприємства.

Процес планування потреби в оборотних коштах може здійснюватися за наступними етапами, зображеними на рис. 1.2.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рисунок 1.2 Етапи планування оборотних коштів підприємства

На першому етапі планування оборотних коштів здійснюється вивчення та аналіз таких економічних передумов планування, як:

вивчення законодавчої, нормативної літератури з питань обліку, аналізу оборотних коштів підприємства;

результати комплексного аналізу стану та ефективності використання оборотних коштів в динаміці за ряд попередніх років, виявлення тенденцій та особливостей розвитку оборотних коштів досліджуваного підприємства;

вивчення та аналіз передбачуваних змін в умовах внутрішнього середовища підприємства (розширення (обмеження) матеріально-технічної бази підприємства та збільшення (зниження) обсягів його діяльності; зміни в політиці управління дебіторської та кредиторської заборгованості; зміна цілей і стратегії діяльності підприємства на ринку);

оцінка передбачуваних змін у зовнішньому середовищі діяльності підприємства торгівлі (зміна конюнктури ринку споживчих товарів; зміна рівня цін, ставок, тарифів; податкові зміни, зміни в умовах руху товару і товаропостачання і т.п.) [5, с.365].

На другому етапі планування потреб підприємства в оборотних коштах здійснюється нормування оборотних коштів, що представляє собою визначення їх планової потреби на майбутній період. Детальніше цей етап, а також методи нормування нормованих оборотних коштів буде розглянуто у наступному розділі.

На третьому етапі планування оборотних коштів здійснюється виявлення і планова оцінка джерел фінансування приросту потреб підприємства в оборотних коштах на основі здійснення планових розрахунків всіх основних показників діяльності підприємства в майбутньому періоді.

Для фінансування приросту планової потреби в коштах підприємство використовує передусім власні кошти у вигляді планової частини чистого прибутку і передбачуваної нерозподіленого прибутку. При нестачі власних коштів для фінансування приросту власних оборотних коштів підприємство може використовувати позикові кошти у формі короткострокових кредитів і позик, а також залучені кошти у формі кредиторської заборгованості й інших засобів.

На четвертому етапі планування оборотних коштів підприємства торгівлі здійснюється розрахунок і оцінка показників ефективності використання оборотних коштів виходячи із запланованих основних показників рентабельності підприємства в майбутньому періоді.

На останньому, пятому етапі планування оборотних коштів підприємства торгівлі здійснюється розробка плану заходів щодо забезпечення досягнення планової потреби в оборотних коштах у цілому та за окремими видами і запланованої ефективності їх використання[5, с.378].

Отже, оборотними коштами називають засоби виробництва, що беруть участь тільки в одному виробничому циклі, під час якого переносять свою вартість на вартість готової продукції цілком. Вони мають велике значення для підприємства, оскільки забезпечують неперервний процес виробництва під час одного виробничого циклу, а також забезпечують початок нового, наступного виробничого циклу.

Оборотні кошти складаються з різних частин: оборотних виробничих фондів і фондів обігу; власних та залучених оборотних коштів; нормованих і ненормованих. Співвідношення цих елементів у обсязі на підприємствах різних галузей різне, оскільки виробництво різних видів продукції потребує різних розмірів окремих елементів оборотних коштів. Розмір цих складових елементів та час їх знаходження у кругообігу оборотних коштів значно впливає на ефективність їх використання, тому ефективне планування оптимальної кількості оборотних коштів для окремого підприємства є надзвичайно важливим кроком для досягнення стабільності та росту підприємства. Одним із найважливіших етапів планування є визначення потреби підприємства у оборотних коштах, тому перейдемо до розгляду методів нормування оборотних коштів.

Делись добром ;)